Workshop mbi perdorimin e platforms eLearning

Ne kuader te aktivitetit te Dhomes Amerikane te Avokateve Iniciativa per Sundimin e Ligjit (ABA ROLI) te Rrjetit Rajonal Ballkanik te Shtetit te se Drejtes, (Balkans Regional Rule of Law Network)  (BRRLN) si dhe ne bashkepunim me ogranizaten “Partneret per ndryshimin Demokratik” (Partner Serbia), me date 21 dhe 22 prill u organizua trajnimi per perdorimin e platforms (BRRLN) E-learning (mesimi on-line) per administratoret e Dhomave Rajonale te Avokatise, Beograd,Serbi.


Ky aktivitet parashikoi trajnimin e stafit administrativ te Dhomave te Avokateve, I cili do te jet pergjegjes per sigurimin e mbeshtetjes gjate rregjistrimit dhe perdorimit te platforms E-learning.
Ky projekt ka per qellim permirsimin e arsimit te vazhdueshem ligjor nepermjet zhvillimit te programeve te trajnimit on-line per avokatet, asistent avokatet dhe per ekspertet e tjere ligjor ne territorin e mbuluar nga BRRLN – Shqiperi,Bosnje dhe Herzegovine ,Kosove,Maqedoni dhe Serbi.

 

Per me shume informacion :  http://www.brrln.org/http/index.php?id=2&mv=1