Vendimi i Gjykates Kushtetuese Nr. 60 dt. 16.09.2016

Vendimi i Gjykates Kushtetuese nr.60 dt. 16.09.2016, ne lidhje me shfuqizimin e nenit 4 te ligjit nr. 143/2015 dhe VKM nr. 37/2016, per prcaktimin e pages mujore per efekte te llogaritjes se kontributeve te detyrueshme te pageses se

Kontributit te Sigurimeve shoqerore e shendetesore per profesionet e lira.

Vendimi i plote ketu.