Mbi ndryshimet dhe risite ne Kodin e Procedures Penale

Dhoma Kombetare e Avokatise ne kuader te miratimit te ndryshimeve ne Kodin e Procedures Penale me Ligjin nr.35/2017, date 30.3.2017  “Per disa shtesa dhe ndryshime ne ligjin nr.7905, date 21.3.1995, “Kodi I Procedures Penale”, te ndryshuar, ndryshime te cilat hyne ne fuqi me 1 Gusht 2017 , organizon Tryezen e Rrumbullaket me teme: “Ndryshimet dhe risite ne Kodin e Procedures Penale”  e cila do te zhvillohet me date 13 Korrik ora 16.00 ne Hotel Tirana International.

 

 

Paneli i eksperteve eshte i perbere nga:

- Z. Artan HOXHA, Dekan i Fakultetit Publik te Drejtesise, Universiteti i Tiranes;

- Z. Henrik LIGORI, Prokuror prane Gjykates se Krimeve te Renda;

- Zj. Joana QELESHI, Kryetare e Gjykates se Shkalles se Pare, Rrethi Gjyqsor Durres;

- Z. Maks Haxhia, Kryetar i Dhomes Kombetare te Avokatise.