Dokumentat që Nevojiten Për Regjistrimi per Asistent Avokat

 • Fotokopje  noterizuar e diplomes bachelor dhe master shkencor ose profesional.
 • Fotokopje e noterizuar e çertifikates se notave
 • Njehsimi i diplomes nga ministria e arsimit (Për studentët që kanë përfunduar studimet jashtë shtetit)
 • Fotokopje te kartes se identitetit
 • Vertetimin e gjendjes gjyqesore ( Ose Dëshmia e Penalitetit, e cila sigurohet nëpërmjet aplikimit në çdo degë të Postës Shqiptare)
 • Vërtetimi i avokatit, nëpërmjet të cilit vërtetohet pranimi për fillimin për kryerjen e stazhit 1 vjeçar të as/avokatit. (Për asistentet e rretheve edhe vertetimi i dhomes avokatise per kete qellim).
 • Kerkesa drejtuar dhomes kombetare avokatise (Përveç identitetit, në të duhet te shënohet edhe nr.telefoni dhe adrese e-mail)
 • Fotografi  (Për dokument), 1 copë
 • 1’000 Lekë, tarifë regjistrimi, 
 • Tarifa e regjistrimit pranë SHKA në shumën 2’000 lekë
 • Mandat arketimi I pageses së këstit të parë të tarifës së shkollimit në shumën 50’000 lekë.

Shënim: Tarifa e regjistrimit dhe ajo e këstit të parë të shkollimit bëhet pranë Bankës Ndërkombëtare Tregëtare, me seli kati parë  I godinës ku ndodhen ambientet e Dhomës Kombëtare të Avokatisë