Kodi i Sjelljes të Avokatëve Europianë

Kodi i Sjelljes per Avokatet Europiane eshte miratuar ne Sesionin Plenar te CCBE me 28 Tetor 1988, dhe eshte amenduar gjate mbledhjeve ne Seancat Plenare te mevonshme me 28 Nentor 1998, 6 Dhjetor 2002 dhe 19 Maj 2006. Kodi perfshin nje Memorandum Shpjegues I cili eshte perditesuar gjate Seances Plenare te CCBE me 19 Maj 2006.