KREU VIII: ANKIMET DHE PROCEDURAT DISIPLINORE

KREU VIII
ANKIMET DHE PROCEDURAT DISIPLINORE

(ndryshuar titulli i kreut me ligjin nr 10 047, datë 24.12.2008)

Neni 37
(Ndryshuar me ligjin nr. 10 047, datë 24.12.2008)

 • Ankesat/kërkesat ndaj cdo sjelljeje ose veprimi të avokatit i drejtohen kryetarit të dhomës së avokatisë. Kryetari i dhomës së avokatisë ia përcjell ankesën/kërkesën komisionit të verifikimit të ankimit të Dhomës Kombëtare të Avokatisë brenda 5 ditëve kalendarike nga data e dorëzimit.
 • Ankesat/kërkesat kundër avokatit mund të paraqiten nga:
  • Cdo person që mbrohet, përfaqësohet ose ndihmohet juridikisht prej tij.
  • Cdo person i tretë, që pretendon se është dëmtuar nga sjellja apo veprimet e avokatit.
  • Organet drejtuese të dhomave të avokatisë.
  • Gjyqtarët dhe prokurorët.
  • Ministri i Drejtësisë.
  • Cdo organ tjetër shtetëror, i parashikuar me ligj.

Neni 38
(ndryshuar me ligjin nr.10 047, datë 24.12.2008)

   Avokati i nënshtrohet procedimit disiplinor kur:

 

 • Ka vepruar në kundërshtim me parashikimet e dispozitave ligjore, që rregullojnë veprimtarinë e avokatit dhe me legjislacionin tatimor.
 • Ka vepruar në kundërshtim me rregullat e parashikuara në Kodin e Etikës së Avokatit dhe me rregullat e tjera të përcaktuara nga Dhoma Kombëtare e Avokatisë dhe dhomat e avokatisë.

Neni 39
(ndryshuar me ligjin nr.10 047, datë 24.12.2008)

  • Për shqyrtimin e kërkesave/ankesave për procedim disiplinor ndaj avokatëve krijohet komisioni i verifikimit të ankimit i Dhomës Kombëtare të Avokatisë, me avokatë të zgjedhur me short nga lista e përfaqësuesve, me këtë përbërje:
   • 3 përfaqësues nga Dhoma e Avokatisë, Tiranë.
   • 1 përfaqësues, secila, nga dhomat e tjera të avokatisë.
  • Për shqyrtimin e ankesës/kërkesës për procedim disiplinor ndaj një avokati të caktuar, komisioni i verifikimit të ankimit i Dhomës Kombëtare të Avokatisë zgjedh nënkomisionin e verifikimit të ankimit, i cili ka në përbërje:
   • Kryetarin e komisionit të verifikimit të ankimit, në cilësinë e kryetarit të këtij nënkomisioni.
   • Dy avokatë të zgjedhur me short nga anëtarët e komisionit të verifikimit të ankimit të Dhomës Kombëtare të Avokatisë dhe një avokat, që përfaqëson dhomën e avokatisë nga ka ardhur ankimi, në cilësinë e anëtarëve.

Kryetari i komisionit të verifikimit të ankimit zgjidhet nga Dhoma Kombëtare e Avokatisë.

  Rregullat e hollësishme për procedurën e zgjedhjes dhe të funksionimit të komisionit të verifikimit të ankimit e për zgjedhjen e kryetarit të këtij komisioni përcaktohen në rregulloren e zgjedhjes dhe të funksionimit të komisionit të verifikimit të ankimit të Dhomës Kombëtare të Avokatisë.

Neni 40
(ndryshuar me ligjin nr.10 047, datë 24.12.2008)

 • Procedimi disiplinor përbëhet nga fazat e verifikimit, të refuzimit apo të kalimit në gjykim të kërkesës/ankesës dhe të gjykimit.
  Procedimi disiplinor fillon me paraqitjen e kërkesës/ankesës nga subjektet e përcaktuara në nenin 37 të këtij ligji.
 • Kryetari i komisionit të verifikimit të ankimit, brenda 15 ditëve nga data e depozitimit të kërkesës/ankesës, cakton përbërjen e nënkomisionit të verifikimit të ankimit.
 • Avokati, ndaj të cilit është paraqitur ankesa/kërkesa, duhet të paraqesë, me shkrim, pretendimet e tij për ankesën/kërkesën brenda 15 ditëve nga data e marrjes së njoftimit. Mosparaqitja e pretendimeve nga avokati para nënkomisionit të verifikimit të ankimit nuk përbën shkak për mosvazhdimin e procedimit disiplinor.
 • Afatet procedurale të verifikimit të ankesës/kërkesës fillojnë nga data e mbërritjes së saj në komisionin e verifikimit të ankimit. Ky komision merr vendim brenda 60 ditëve nga data e marrjes së ankesës/kërkesës.
  Për cështje, të cilat kërkojnë hetime të posacme e të specializuara, ky afat mund të zgjatet edhe 30 ditë të tjera.

Neni 40/1
(shtuar me ligjin nr.10 047, datë 24.12.2008)

 • Nënkomisioni i verifikimit të ankimit, pasi bën verifikimet e nevojshme, dëgjon pretendimet e palëve dhe, sipas rastit, vendos fillimin e procedimit disiplinor kundër avokatit, ose refuzimin e fillimit të procedimit.
 • Vendimi i nënkomisionit të verifikimit të ankimit për refuzimin e ankimit mund të ankimohet në komitetin disiplinor të Dhomës Kombëtare të Avokatisë brenda 10 ditëve nga subjekti që ka paraqitur ankesën/kërkesën. Vendimi i komitetit disiplinor të Dhomës Kombëtare të Avokatisë është i paankimueshëm nga subjekti që paraqet ankesën/kërkesën.
 • Kur nënkomisioni i verifikimit të ankimit e kalon cështjen për gjykim, vendimi është i pakundërshtueshëm, nga pikëpamja procedurale, në komitetin disiplinor të Dhomës Kombëtare të Avokatisë. Kur cështja kalon për gjykim, kryetari i komisionit të verifikimit të ankimit të Dhomës Kombëtare të Avokatisë e përfaqëson cështjen përpara komitetit disiplinor të Dhomës Kombëtare të Avokatisë, në cilësinë e palës.

Neni 40/2
(shtuar me ligjin nr.10 047, datë 24.12.2008)

 • Nënkomisioni i verifikimit të ankimit merr vendim për rrëzimin e kërkesës/ankesës ose kalimin e saj për gjykim para komitetit disiplinor të Dhomës Kombëtare të Avokatisë dhe e shpall atë brenda 10 ditëve.
 • Nënkomisioni i verifikimit të ankimit, për marrjen e vendimeve, vendos me shumicë votash. Në rastet kur rezultati i votimit është i barabartë, cështja kalon për gjykim.
 • Nënkomisioni i verifikimit të ankimit duhet t’u dërgojë palëve kopje të vendimit të shpallur prej tij.

Neni 41
(ndryshuar me ligjin nr.10 047, datë 24.12.2008)

 • Masat disiplinore jepen sipas një procedure, e cila garanton të drejtën për t’u informuar, për të kërkuar sqarime rreth fakteve, për t’u dëgjuar dhe për t’u mbrojtur.
 • Palët në procedimin disiplinor kanë të drejtë të paraqiten dhe të japin shpjegime në seancë, vetë ose nëpërmjet mbrojtjes e përfaqësimit me avokat. Nëse njëra ose të dyja palët nuk paraqiten në seancë, pa motive të arsyeshme, komiteti disiplinor i Dhomës Kombëtare të Avokatisë shqyrton cështjen dhe merr vendim në mungesë të tyre.
 • Gjatë procedurës ankimore, komisioni disiplinor mund të dëgjojë shpjegime nga palët dhe dëshmitarët e tyre.
 • Shpjegimet e palëve dhe dëshmitë në seancë mund të jepen me gojë ose me shkrim.
 • Komiteti disiplinor i Dhomës Kombëtare të Avokatisë pranon dëshmitë dhe dokumentet e paraqitura para tij, me cilësinë e provës dhe i cmon ato sipas bindjes së formuar pas shqyrtimit të tyre në tërësi.
 • Masat disiplinore jepen brenda 3 muajve nga data e konstatimit të shkeljes, por jo më vonë se 5 vjet nga casti i kryerjes së saj.

Neni 42
(Shfuqizohet me ligjin nr. 10 047, datë 24.12.2008)

Neni 43
(ndryshuar një togfjalësh në fjalinë e parë dhe hequr një togfjalësh në shkronjën “ç” me ligjin nr. 10 047, datë 24.12.2008).

   Për shkelje të dispozitave që rregullojnë ushtrimin e profesionit të avokatit, komisioni disiplinor i Dhomës Kombëtare të Avokatisë mund të japë një nga masat disiplionore të mëposhtme:

 

 • Vërejtje me shkrim.
 • Gjobë nga 5 000 (pesë mijë) deri në 50 000 (pesëdhjetë mijë) lekë.
 • Pezullimin e lejes së ushtrimit të profesionit të avokatit për një periudhë nga tre muaj deri në dy vjet.
 • Heqjen e lejes së ushtrimit të profesionit të avokatit.

Neni 44
(ndryshuar me ligjin nr. 10 047, datë 24.12.2008)

 • Kur komiteti disiplinor i Dhomës Kombëtare të Avokatisë, në përfundim të shqyrtimit të ankesës/kërkesës, e deklaron avokatin fajtor, përvec masave të parashikuara në nenin 43 të këtij ligji, mund t’i kërkojë avokatit që:
  • Ndërmarrë të gjitha masat e nevojshme për zgjidhjen e problemit në fjalë.
  • T’i kompensojë dëmin e shkaktuar kërkuesit/ankuesit apo palëve të tjera të dëmtuara nga veprimet e tij, në masën që cmohet e drejtë nga rrethanat, që rezultojnë nga shqyrtimi i ankesës/kërkesës.
 • Komiteti disiplinor i Dhomës Kombëtare të Avokatisë urdhëron avokatin e deklaruar fajtor të paguajë shpenzimet e palëve dhe të Dhomës Kombëtare të Avokatisë, për përballimin e cështjes disiplinore në fjalë.

Neni 45
(ndryshuar me ligjin nr. 10 047, datë 24.12.2008)

 • Komiteti disiplinor i Dhomës Kombëtare të Avokatisë gjykon cështjen brenda 30 ditëve nga data e regjistrimit të materialit për ankim. Ky komitet, me kërkesë të njërës prej palëve, mund të shtyjë, për shkaqe të përligjura, afatin e gjykimit, por jo më shumë se 30 ditë nga data e caktimit të gjykimit. Vendimi i këtij komiteti duhet të jetë i arsyetuar dhe u njoftohet palëve brenda 3 ditëve nga përfundimi i gjykimit.
 • Vendimi i komitetit disiplinor të Dhomës Kombëtare të Avokatisë mund të ankimohet nga pala ankuese/kërkuese ose avokati në gjykatën që ka kompetencë shqyrtimin e mosmarrëveshjes brenda 15 ditëve nga data e njoftimit. Ankimi bëhet edhe në rast se vendimi nuk merret brenda afatit të parashikuar në pikën 1 të këtij neni.

Neni 45/1
(shtuar me ligjin nr. 10 047, datë 24.12.2008)

 • Për veprimtarinë e mësipërme, Dhoma Kombëtare e Avokatisë miraton tarifat e shpërblimit.
 • Rregulla të hollësishme për shpenzimet përkatëse përcaktohen në rregulloren e komitetit disiplinor të Dhomës Kombëtare të Avokatisë.

Neni 46
(ndryshuar me ligjin nr. 10 047, datë 24.12.2008) Dhoma Kombëtare e Avokatisë regjistron vendimet disiplinore dhe njofton Ministrinë e Drejtësisë dhe Prokurorin e Përgjithshëm për këto vendime.

Neni 47
(Shfuqizohet me ligjin nr. 10 047, datë 24.12.2008)