Përjashtimi nga përgjegjësitë

Portali Dhomës Kombëtare te Avokatisë, DH.K.A.org.al, përmban informacion përmbledhës të aktiviteteve të Dhomave në të gjithë Shqiperinë dhe lidhje të faqeve zyrtare të internetit të institucioneve të tjera. Portali nuk është përgjegjës për përmbajtjen dhe politikat e privatëcisë së këtyre faqeve të Internetit.

Portali ofron informacion të përditësuar por nuk mban përgjegjësi për përditësimin dhe saktësinë e informacionit të ofruar në faqet zyrtare të institucioneve te tjera dhe lidhjeve.

Në portal ofrohen një sërë lidhjesh të faqeve të internetit të institucioneve të tjera. Portali nuk mban përgjegjësi nëse lista e lidhjeve nuk është e plotë.

Informacioni i dhënë në këtë portal mbrohet sipas dispozitave të ligjit për mbrojtjen e të dhënave personale dhe ligjit për të drejtën e autorit dhe të drejtave te tjera të lidhura me të.

PortaliDH.K.A.org.al ka të drejtë të ndryshojë përmbajtjen e informacionit në cdo kohë dhe pa njoftim paraprak të këtyre ndryshimeve.

Këto terma dhe kushte do të administrohen në përputhje të plotë me legjislacionin shqiptar. Cdo mosmarrëveshje në lidhje me këto terma dhe kushte do të jetë subjekt i gjykimit në gjykatën e Tiranës.