Dhoma e Avokatise e Shqipërisë

Provimi do te vleresohet me 150 pike maksimale, prej te cilave : 
– E drejta kushtetuese, 1 pyetje teorike ka 10 pike.
– E drejta civile dhe tregtare, 1 pyetje teorike ka 20 pike.
– E drejta Procedures civile 1 pyetje teorike ka 10 pike.
– Kazusi i te drejtes civile + procedure civile ka 20 pike.
– E drejta penale, 1 pyetje teorike ka 20 pike.
– E drejta e procedures penale 1 pyetje teorike ka 10 pike.
– Kazusi I te drejtes penale + procedure penale ka 20 pike.
– E drejta administrative 1 pyetje teorike ka 10 pike .
– E drejta punes, 1 pyetje teorike ka 10 pike.
– E drejta familjare, 1 pyetje teorike ka 10 pike.
– Ligji “Per avokatine”, 1 pyetje teorike ka 10 pike.

  • 1. Krijimi i raporteve individuale te punes.Perkufizimi,Lindja e marredhenieve te punes.
  • 2. Ndalimi I konkurrences pas perfundimit te marredhenieve te punes.
  • 3. Detyrime te pergjithshme te punedhenesit.
  • 4. Perfundimi I marredhenies se punes.Kontrata me kohezgjatje te pacaktuar.Kontrata me afat te caktuar.
  • 5. Zgjidhja e menjehershme e kontrates.

Literatura
– Tekstet qe perdoren ne Fakultetet e Drejtesise te Republikes se Shqiperise.
– Kodi i punes.
– Praktika gjyqesore e Gjykates se Larte dhe e Gjykates Kushtetuese.

  • 1.Cili eshte organi me i larte i perfaqesimit dhe vendimarrjes te Dhomes Kombetare te Avokatise?
  • 2.Cfare kompetencash ka dhe ne cfare menyre i merr vendimet?
  • 3.Pasqyroni disa nga kompetencat kryesore te Keshillit Drejtues te Dh.K.A dhe si jane parashikuar ato ne Statutin e Dhomes Kombetare?
  • 4.Ne cilat raste avokati i nenshtrohet procedimit disiplinor dhe si jane percaktuar ne Ligj dhe Statut, procedurat per fillimin e procedimit disiplinor dhe organet vendimarrese dhe cfare parashikon ligji per te drejten e ankimit?
  • 5.Percaktoni rastet kur hiqet leja e ushtrimit te profesionit te Avokatit.
  • 6.Ne cilat raste parashikon ligji dhe Statuti i Dhomes Kombetare te Avokatise mund te behet perjashtimi nga provimi dhe cfare procedure ndiqet nga personi qe kerkon te perjashtohet dhe organet qe marrin kete vendim?

Literatura
– Ligji per Avokatine ne Republiken e Shqiperise.
– Statuti i Dhomes Kombetare te Avokateve.
– Kodi Etik i Avokatit.

  • 1. Martesa. Kushtet e lidhjes, format e lidhjes se marteses dhe pavlefshmeria e marteses.
  • 2. Te drejtat dhe detyrimet qe lindin nga martesa si dhe te drejtat dhe detyrimet reciproke te bashkeshorteve.
  • 3. Regjimet pasurore. Regjimi martesor ne bashkesi dhe bashkesia me kontrate. Regjimi i pasurive te ndara.
  • 4. Mbarimi i marteses. Rastet e mbarimit te marteses.
  • 5. Rastet e zgjidhjes se marteses. Pasojat e zgjidhjes se marteses.
  • 6. Atesia. Detyrimi per ushqim dhe personat e detyruar.
  • 7. Pergjegjesia prinderore, kuptimi, ushtrimi i pergjegjesise prinderore si dhe pergjegjesia prinderore per pasurine e femijes.
  • 8. Biresimi dhe kujdestaria llojet e kujdestarise.

Literatura
– Tekstet e te Drejtes Familjare qe perdoren ne Fakultetet e Drejtesise te Republikes se Shqiperise.
– Kodi i Familjes.
– Praktika gjyqesore e Gjykates se Larte dhe e Gjykates Kushtetuese.