KREU II OBJEKTI I VEPRIMTARISE.

KREU II
OBJEKTI I VEPRIMTARISE.

Neni 2
Objekti i veprimatarise se Dhomes Kombetare te Avokatise eshte :

 • Forcimi i pavaresise se profesionit te lire te avokatit.
 • Rritja e nivelit te punes se avokateve, zyrave avokatore dhe dhomave te avokateve per mbrojtjen e te drejtave te njeriut ne cdo faze te procesit penal, civil e atij administrativ.
 • Te nxise dhenien e ndihmes juridike falas per ata qe nuk kane te ardhura te mjaftueshme per te pajtuar avokat.
 • Mbrojtja e avokateve nga cdo qendrim arbitrar ose presion qe synon te cenoje pamvaresine e profesionit te avokatit.
 • Konsolidimi i zyrave dhe firmave te avokatise.
 • Forcimi i dhomave te avokatise si kusht per rritjen e cilesise se sherbimeve juridike.
 • Vendosja e kontakteve me organizata e shoqata te se njejtes natyre dhe shkembimi i pervojes me ta.
 • Hartimi dhe zbatimi i politikave qe synojne ngritjen profesionale, krijimin e nje ambjenti dhe infratukture qe rrit mireqenien, besimin dhe krenarine e avokateve per organizaten e tyre.

Neni 3
Keto objektiva do te realizohen kryesisht nepermjet :

 • Takimeve, seminareve, debateve profesionale, pergjithesimeve te pervojes se avokateve, zyrave avokatore dhe dhomave te avokateve.
 • Rritjes se aftesise botuese me tematike juridike te avoktave ne organet e shtypit periodik.
 • Krijimit, funksionimit dhe botimit te nje buletini te pavarur.
 • Pjemarjes ne takime te organizatave dhe shoqatave e huaja te juristeve te pavarur.
 • Rritja e te ardhurave dhe Dhomes se Avokateve.