KREU III JURIDKSIONI, KOHEZGJATJA, QENDRA E VEPRIMTARISE DHE SIMBOLET.

KREU III
JURIDKSIONI, KOHEZGJATJA, QENDRA E VEPRIMTARISE DHE SIMBOLET.

Neni 4
Territori ku do te zhvilloje veprimtarine e saj Dhoma Kombetare e Avokatise eshte e gjithe Republika e Shqiperise.

Neni 5
Dhomes Kombetare e Avokatise e ushtron veprimtarine e saj ne te gjithe territorin e R.SH.

Neni 6
Qendra e Dhomes Kombetare te Avokatise ndodhet ne Tirane.

Neni 7
Dhoma Kombetare e Avokatise, ka vulen dhe simbolet e saj te cilat miratohen nga Keshilli i Pergjitheshem e Dhomes Kombetare.