KREU VII ORGANIZMI DHE FUNKSIONIMI I ORGANEVE TE DHKA.

KREU VII
ORGANIZMI DHE FUNKSIONIMI I ORGANEVE TE DHKA.

Neni 34
Mbledhja e Keshillit te Pergjitheshem, te Dhomes Kombetare te Avokatise, thirret jo me pak se nje here ne vit, nga Kryetari i Dhomes Kombetare te Avokatise, Keshilli Drejtues ose 1/3 e antareve te Keshillit te Pergjitheshem.

Mbedhja e Keshillit te Pergjitheshem eshte e vlefeshme kur ne te marin pjese jo me pak se 2/3 e antareve. Ne kete raste vendimet meren me shumicen e thjeshte te pranishmeve.

Per rastet e parashikura ne nenin 19 te ligjit 9108, date 17. 07. 2003, paragrafi i trete pikat a,b,c, vendimet meren sipas kritereve te percaktura ne piken kater te ketij neni.

Neni 35
Numri i perfaqesueseve te zgjedhur per ne Keshillin e Pergjitheshem caktohet nga ky i fundit per cdo dhome.

Keshilli i Pergjitheshem i Dhomes Kombetare te Avokatise, cakton numrin e perfaqesueseve te zgjedhur nga cdo dhome sipas parimit te perfaqesitmit propocional, por duke zbatuar rregullin sipas se cilit asnje dhome nuk mund te perfaqesohet ne kete organizem me numer me te madh se gjysma e antereve te saj.

Ne raste te ngeljes se vendit vakant ne Keshillin e Pergjitheshem, zgjedhja behet nga Keshilli i Pergjitheshem i Dhomes perkatese, sipas rregulave te percaktura ne kete statut.

Neni 36
Organet drejtuese te dhomave te avokatise dhe te Dhomes Kombetare te Avokatise, thiren sipas nje rendi te percaktuar nga ana e organeve qe jane kompetente per thirrjen e tyre.

Njoftimi per mbledhjen sipas paragrafit te mesiperm behet perkatesisht nga ana e sekretarit te Dhomes se Avokatise ose Sekretarit i Pergjitheshem i Dhomes Kombetare te Avokatise, jo me pak se dhjete dite nga dita e zhvillimit te mbledhjes.

Neni 37
Keshillin Drejtues i Dhomes Kombetare te Avokatise, eshte organi me i larte ekzekutiv, i cili zgjidhet ne cdo kater vjet nga Keshilli i Pergjitheshem dhe jepe llogari para tij.

Keshilli Drejtues i Dhomes Kombetare te Avokatise, ushtron kompetencat e percaktura ne ligjin nr. 9109, date 17. 07. 2003, ne kete statut si dhe ato te percaktuara ne vendimet e te Keshillit te Pergjitheshem.

Neni 38
Ne perberjen e Keshillit Drejtues se Dhomes Kombetare te Avokatise, duhet mbajtur parasysh, perfaqesimi i Dhomave te Avokatise ne kete organ si dhe funskionimi normal i punes se ketij organi ekzekutiv.

Keshilli Drejtues i Dhomes Kombetare te Avokatise, duhet te mblidhet jo me pak se nje here ne dy muaj.

Neni 39
Mbledhja e Keshillit Drejtues, eshte e vlefeshme kur ne te marin pjese jo me pak se 2/3 e anetareve te tij.

Vendimet meren me shumicen e thjeshte te anetarave te pranishem.

Vendimet per zgjedhjen e Kryetarit, Zv. Kryetarit dhe Sekretarit te Pergjitheshem, merren me shumicen e anetareve te Keshillit Drejtues.

Neni 40
Per zgjedhjen e Kryetarit, Zv. Kryetarit dhe Sekretarit te Pergjitheshem te Dhomes Kombetare te Avokatise, si rregull duhet te kandidojne, jo me pak se dy kandidate.

Mbledhja e Keshllit te Pergjitheshem, eshte e vlefeshme kur ne te marin pjese jo me pak se 2/3 e anetareve te saj.

Vendimet meren me shumicen e thjeshte te anetarave te pranishem.

Vendimet per zgjedhjen e perfaqesuesve per ne Keshillin Pergjitheshem te Dhomes Kombetare te Avokatise, te Keshillit Drejtues te Dhomes dhe te Kryetarit, Zv. Kryetarit dhe Sekretarit te Dhomes merren me shumicen e te gjithe anetareve te Keshillit te Pergjitheshem te Dhomes se Avokatise.

Neni 41
Ne raste se ngelet venedi vakant, zevendesimi behet nga Keshilli Pergjitheshem i Dhomes Kombetare te Avokatise, ne mbledhjen e tij me te afert.

Neni 42
Kryetari dhe ne mungese te tij Zv. Kryetari mund ta therrasin Keshilin Drejtues te DHKA, sa here qe gjykohet e nevojeshme.

Lajmerimi behet nga Sekretari i Pergjitheshem.

Diskutimet e Keshillit Drejtues te Dhomes Kombetare te Avokatise, pasqyrohen ne nje proces- verbal qe firmoset nga Kryetari dhe Sekretari i Pergjitheshem.

Vendimet qe merren hidhen ne nje rregjister qe mbahet nga Sekretari i Pergjitheshem. Ky rregull eshte i vlefeshem per cdo akt qe del dhe vendim qe merret edhe nga organet e tjera te Dhomes Kombetare te Avokatise dhe te Dhomave te Avokatise.