KREU XVII DISPOZITA TE FUNDIT.

KREU XVII
DISPOZITA TE FUNDIT.

Neni 112
Statui i vjeter i Dhomes Kombetare te Avokatise te avokatise dhe cdo dispozite tjeter qe vjen ne kundershtim me kete statut shuqizohet.

Neni 113
Organet e zgjedhura drejtuese te Dhomes Kombetare te Avokatise dhe te Dhomave te Avokatise, e ushtrojne mandatin e tyre sipas dispozitave te ketij statuti.

Neni 114
Ky statut se bashku me ndryshimet perkatese hyn ne fuqi diten e miratimit te tij nga ana e Keshillit te Pergjithshem te Dhomes Kombetare te Avokatise.

U miratua me vendimin nr. ______ date _________ 2005, Keshillit te Pergjithshem te Dhomes Kombetare te Avokatise.

Ndryshimet ne Kreun XI “Procedura Disiplinore”, si dhe shtesa ne Kreun XVI “Shkolla Kombetare e Avokatise”, u miratuan me vendimin date 28/09/2013 te Keshillit te Pergjithshem te Dhomes Kombetare te Avokatise.