Këshilli Drejtues

Këshilli i Përgjithshëm i DHKA, në zbatim të ligjit për Avokatine, u mblodh në datën 24 Mars 2017 dhe me votim të fshehtë zgjodhi Këshillin Drejtues të Dhomës Kombëtare të Avokatisë për periudhën 2017 – 2021, me përbërje si më poshtë :

Nr. Emër Mbiemër Pozicion Nr. Kontakti
1 Maksim Haxhia Kryetar +355 69 20 31 001
2 Fatmir Braka N/Kryetar +355 68 20 40 553
3 Agim Hoxha Anëtar +355 69 40 17 252
4 Alban Caushi Anëtar +355 69 20 35 554
5 Arben Lena Anëtar +355 69 20 83 389
6 Ardian Leka Anëtar +355 68 20 25 762
7 Aurela Anastasi Anëtar +355 68 20 31 447
8 Dashamir Kore Anëtar +355 68 20 33 633
9 Denisa Daka Anëtar +355 69 20 65 597
10 Edmond Dema Anëtar +355 69 22 44 193
11 Ervin Pupe Anëtar +355 67 20 30 430
12 Majlinda Hasani Anëtar +355 69 20 62 283
13 Mark Pellumbi Anëtar +355 68 20 24 910
14 Olivia Hoxha Anëtar +355 69 24 62 059
15 Skënder Kaçupi Anëtar +355 68 20 44 606
16 Virxhil Karaja Anëtar +355 69 20 82 062