Dokumentat e regjistrimit për asistent avokat

Dokumentat e regjistrimit për asistent avokat

Banner - Dokumentat e regjistrimit

Dokumentat e regjistrimit për asistent avokat

 1. Fotokopje noterizuar e diplomes bachelor dhe master shkencor ose profesional. Në mungesë të kartonit të diplomës master, vërtetim nga fakulteti që ka përfunduar studimet dhe është në pritje të kartonit te diplomës
 2. Fotokopje e noterizuar e çertifikates se notave
 3. Njesimi I diplomes nga Ministria e Arsimit (Për studentët që kanë përfunduar studimet jashtë shtetit);
 4. Fotokopje te kartes se identitetit
 5. Vertetimin e gjendjes gjyqesore(Dëshmia e Penalitetit);
 6. Vertetime nga gjykata dhe prokuroria në juridiksion të dhomës vendore të avokatisë, ku vërtetohet se nuk ka ceshtje penale në proces;
 7. Vertetim avokatit, ku vërtetohet pranimi për fillimin e kryerrjes së stazhit 1 vjeçar të as. Avokatit (Për asistentet e rretheve edhe vertetimi i dhomes avokatise per kete qellim);
 8. Kërkesa drejtuar Dhomës së Avokatisë (Përveç të dhënave që lidhen me identitetin duhet te shënohet nr.telefoni dhe adrese e-mail);
 9. Fotografi (Për dokument), Copë  1;
 10. Pagesa 1’000 lekë tarifa e regjistrimit asistent avokat;
 11. Pagesa 2’000 lekë tarifa e regjistrimit për frekuentimin e Shkollës së Avokatisë.
 12. Pagesa e këstit të parë për frekuentimin e Shkollës së Avokatisë.

 

Shënim: Stazhi 1 vjeçar i asistent avokatit mund të bëhet në të njëjtën periudhë me frekuentimin e shkollës së avokatisë. Të gjithë asistentë avokatët në periudhën 01 Tetor – 02 Nentor të çdo viti duhet të regjistrohen pranë Shkollës së Avokatisë për të ndjekur ciklin 1 vjeçar të trajnimit fillestar, si një detyrim ligjor për të fituar të drejtën e ushtrimit të profesionit të avokatit.