PARIME TE PERGJITHSHME

PARIME TE PERGJITHSHME

2.1. Pavaresia

2.1.1. Shume detyra qe i perkasin avokatit kerkojne qe avokati te kete pavarsi absolute, te jete i lire nga te gjitha llojet e influencimit, vecanerisht ato qe mund te krijohen nga interesat e tij/saj personale apo presioni I jashtem. Nje pavarsi e tille eshte nje domosdoshmeri per te besuar ne procesin e drejtesise dhe pavarsine e gjyqtarit. Si rrjedhim, nje avokat duhet te shmange cdo demtim te pavarsise se tij/saj dhe te tregohet i kujdesshem per te mos kompromentuar standartete e tij/saj profesionale ne me qellimin qe t’i beje qejfin klientit, gjykates apo paleve te treta.

2.1.2. Pavarsia eshte e domosdoshme ne ceshtjet me litigim/debat ose jo. Keshilla qe avokati I jep klientit nuk ka asnje vlere neqoftese ajo jepet prej avokatit per te krijuar nje favor (avokatit), per ti sherbyer interesave te tij/saj apo kur eshte nje pergjigje e presionit te jashtem.

2.2. Besimi dhe integriteti profesional

Mardheniet e besimit mund te ekzistojne vetem nese nuk ka asnje dyshim mbi respektin, ndershmerine, dhe integritetin personal te avokatit. Keto virtyte tradicionale jane detyrime profesionale per avokatin.

2.3. Konfidencialiteti

2.3.1 Esenca e funksionit te avokatit eshte qe atij duhet ti tregohet prej klientit te tij/saj gjera te cilat klienti nuk do t’ja tregonte te tjereve, dhe qe avokati do te merrte dhe informacion tjeter ne baza konfidenciale. Pa pasur siguri ne konfidencialitet nuk mund te kete besim. Si pasoje, konfidencialiteti eshte nje e drejte dhe detyre primare dhe kryesore e avokatit. Detyrimi i avokatit mbi konfidencialitetin i sherben intersave te administrimit te drejtesise, sikurse edhe interesave te klientit. Si rrjedhoje, gezon mbrojtje te vecante nga Shteti.

2.3.2. Nje avokat duhet te respektoje konfidencialitetin e te gjithe informacionit qe i behet i njohur atij/asaj gjate ushtrimit te aktivitetit te tij/saj profesional.

2.3.3. Detyrimi i konfidencialitetit nuk eshte i limituar ne kohe.

2.3.4. Nje avokat duhet te kerkoje nga avokatet e asociuar dhe stafi apo cdo person i perfshire ne ofrimin e sherbimeve profesionale, te ndjekin te njejtin detyrim per te mbajtur ne konfidencialitet keto te dhena.

2.4. Respekti per Rregullat e Bareve te tjera dhe Shoqatave Ligjore

Gjate ushtrimit te profesionit ne kontekstin nder-kufitar, nje avokat nga nje tjeter Shtet Anetar mund te detyrohet te respektoje rregullat profesionale te Shtetit Anetar Prites. Avokatet kane per detyre te informohen mbi rregullat qe do te ndikojne tek ata gjate ushtrimit te nje aktiviteti te caktuar. Organizatat Anetare te CCBE jane te detyruara te depozitojne prane Sekretariatit te CCBE kodet e tyre te sjelljes me qellim qe cdo avokat te pajiset me nje kopje te kodit aktual.

2.5. Profesionet e papajtueshme

2.5.1. Me qellim ushtrimin e aktiviteteve te tij/saj me pavarsine e duhur dhe menyren qe eshte ne konsistence me detyrimin e avokatit per te marre pjese ne administrimin e drejtesise, nje avokat mund te ndalohet per te marre persiper punesime te caktuara.

2.3.2. Nje avokat duhet te respektoje konfidencialitetin e te gjithe informacionit qe i behet i njohur atij/asaj gjate ushtrimit te aktivitetit te tij/saj profesional.

2.5.2. Nje avokat qe perfaqeson klientin e tij ne nje procedure ligjore apo perpara nje autoriteti publik ne nje Shtet Anetar Prites, duhet te kete parasysh rregullat e lidhur me papajtueshmerine e profesioneve ashtu sic ato aplikohen per avokatet e Shtetit Anetar Prites.

2.5.3. Nje avokat i vendosur ne nje Shtet Anetar Prites ne te cilin ai/ajo deshiron te marre pjese direkt ne aktivitete komercionale ose te tjera duhet te respektoje rregullat qe lidhen me profesionet e ndaluara apo te papajtueshme, ashtu sic ato aplikohen per avokatet e atij Shteti Anetar.

2.6. Reklama Personale

2.6.1. Nje avokat eshte i lire per te informuar publikun rreth sherbimeve te tij/saj, duke siguruar qe informacioni eshte I sakte dhe jo konfuz, dhe respekton detyrimin e konfidencialitetit dhe vlerave te tjera themelore te profesionit.

2.6.2. Reklama personale e avokatit ne cdo lloj te medias, si psh shtypi radio, television, komunikimi komercial elektronik ose mjete te tjera eshte e lejuar deri ne masen qe respekton detyrimet e percaktuara ne paragrafin 2.6.1.

2.7. Interesi i Klientit

Nje avokat duhet gjithmone te veproje ne interesin me te larte te klientit dhe duhet ti vendose keto interesa perpara interesave te tij/saj apo interesave te kolegeve, por gjithmone duke patur ne konsiderate te gjitha rregullat ligjore dhe ato te sjelljes ne profesionin e tij/saj.

2.8. Kufizimi i Pergjegjesise se Avokatit perkundrejt Klientit

Ne kufirin qe ligji I lejon ne Shtetin Anetar (te origjines) dhe ate Shtetit Anetar Prites, avokati mund te kufizoje pergjegjesine e tij/saj perkundrejt klientit ne perputhje me rregullat profesionale te avokati duhet te zbatoje.