MARDHENIET ME KLIENTET

MARDHENIET ME KLIENTET

3.1. Pranimi dhe Mbarimi I Keshillave/Instruksioneve

3.1.1. Nje avokat nuk duhet te marre persiper nje ceshtje per nje pale nese nuk ka marre instruksione nga kjo pale. Megjithate, nje avokat mund te veproje ne nje ceshtje, nese ai/ajo eshte instruktuar nga nje avokat tjeter i cili vepron per llogari te asaj pale, apo kur ceshtja I eshte ngarkuar atij/asaj nga nje strukture kompetente. Avokati duhet te beje perjekje serioze per te verifikuar identitetin, kompetencen, dhe autoritetin e personit apo organit qe e instrukton ate, ne rastet kur rrethanat specifike tregojne se identiteti, kompetenca dhe autoriteti jane te paqarta.

3.1.2. Nje avokat duhet te keshilloje dhe perfaqesoje klientin ne kohen e duhur/te shpejte, me ndershmeri dhe kujdes.Avokati duhet te marre persiper pergjegjesi personale per mosmarrjen parasysh te instruksioneve nga klienti i vet dhe duhet ta mbaje klientin te informuar lidhur me progresin e ceshtjes qe i eshte besuar.

3.1.3. Nje avokat nuk duhet te pranoj nje ceshtje, per te cilen avokati e di ose duhet te ishte ne dijeni qe nuk ka kompetencen e duhur, pa bashkepunuar me nje avokat qe eshte kompetent per ta marre persiper ate ceshtje. Nje avokat nuk duhet te pranoje instruksione pervecse nese ai ose ajo mund te mos i marre parasysh menjehere, duke marre ne konsiderate presionin e punes tjeter qe ka per te bere.

3.1.4. Nje avokat nuk duhet te ushtroje te drejten per te hequr dore nga nje ceshtje ne menyren apo ne rrethanat kur klienti i tij mund te mos jete ne gjendje te gjej tjeter asistence ligjore ne kohen e duhur per te parandaluar diskriminimin qe mund te vuaje klienti.

3.2. Konflikti i Interesit

3.2.1. Nje avokat mund te mos keshilloje, perfaqesoje, ose veproje per llogari te dy ose me shume klienteve ne te njejten ceshtje nese ka nje konflikt, ose nje rrezik i konsiderueshem per te pasur konflikt, ndermjet interesave te ketyre klienteve.

3.2.2. Nje avokat duhet te ndaloje te veproje per te dy apo te gjithe klientet e perfshire nese shfaqet nje konflikt interesi ndermjet ketyre klienteve dhe gjithashtu kurdohere qe ka nje rrezik per shkeljen e konfidencialitetit ose kur pavarsia e avokatit mund te demtohet.

3.2.3. Nje avokat gjithashtu nuk duhet te pranoje te veproje per llogari te nje klienti te ri nese ekziston rreziku I shkeljes se besimit te dhene avokatit nga nje klient I meparshem ose nese njohurite qe ka avokati mbi ceshtjet e klientit te meparshem do ti japin me teper avantazh klientit te ri.

3.2.4. Kur avokatet praktikojne brenda nje organizate, paragrafet 3.2.1 dhe 3.2.3 si me siper do te aplikohen per vete organizaten dhe te gjithe anetaret e saj.

3.3. Pactum de Quota Litis

3.3.1. Nje avokat nuk duhet te kete te drejte te beje nje “pactum de quota litis”.

3.3.2. Me “pactum de quota litis” kuptohet nje marreveshje ndermjet nje avokati dhe klientit e kryer perpara perfundimit te nje ceshtje ne te cilen klienti eshte nje pale, me ane te se ciles klienti merr persiper t’i paguaje avokatit nje pjese te rezultatit, pavarsisht nese kjo perfaqeson nje shume parash apo cdo benefit tjeter qe arrihet nga klienti me perfundimin e ceshtjes.

3.3.3. “Pactum de quota litis” nuk perfshin nje marreveshje ku tarifat mund te carxhohen/paguhen ne proporcion me vleren e ceshtje te avokatit nese kjo eshte ne perputhje me nje tarife zyrtare te miratuar ose eshte nen kontrollin e Autoritetit Kompetent i cila ka juridiksion mbi avokatin.

3.4. Regullimi i Tarifave

Nje tarife e vendosur nga avokati duhet t’i behet teresisht e njohur klientit, duhet te jete e drejte dhe e arsyeshme, dhe duhet te perputhet me ligjin dhe rregullat profesionale te vendosura per avokatet.

3.5. Pagimi ne Llogari

Nese nje avokat kerkon qe pagesa e tarifave dhe/ose disbursimeve te behet ne llogari, kjo pagese duhet te mos kaloje nje shume te arsyeshme te tarifave dhe/ose disbursimeve te perfshira – te parallogaritura. Mos berja e kesaj pagese, mund te shtyje avokatin te heqe dore nga ceshtja apo te refusoje marrjen te ceshtjes, por gjithmone eshte subjekt I paragrafit me siper 3.1.4 .

3.6. Ndarja e Tarifave me Jo-Avokatet

3.6.1. Nje avokat nuk mund te ndaje tarifat e tij/saj me nje person qe nuk eshte avokat, pervecse kur nje nje asocim/bashkim ndermjet avokatit dhe personit tjeter eshte e lejuar nga ligjet dhe rregullat profesionale te cilat aplikohen per avokatet.

3.6.2. Parashikimet e paragrafit 3.6.1 me siper nuk duhet te ndalojne nje avokat per te paguar nje tarife, komision, apo kompesim tjeter ndaj trashgimtareve (te titullit apo pasurise) te avokatit te vdekur apo ndaj nje avokati qe ka dale ne pension si shenje respekti e praktikes se avokatit te vdekur apo atij te dale ne pension.

3.7. Kostoja e Litigimit (procedurave gjyqesore) dhe mundesia per Ndihme Juridike

3.7.1. Avokati duhet gjate gjithe kohes te perpiqet per te arritur zgjidhjen me koston me efektive lidhur me ceshtjen e klientit dhe duhet te keshilloje klientin gjate fazave te duhura mbi perparesine per te bere perpjekje per zgjidhjen apo referencen ne zgjiidhjen alternative te mosmarreveshjes.

3.7.2. Nje avokat duhet te informoje klientin mbi mundesine per te pasur Ndihme Juridike ne rastet kur eshte e mundur.

3.8. Fondet e klienteve

3.8.1. Avokatet qe marrin ne kontroll fondet ne emer te klienteve apo paleve te treta (me poshte do te quhen “Fondet e Klienteve”) duhet ti depozitojne keto para ne nje llogari ne banke apo institucion te ngjashem nen kontrollin e nje autoriteti publik ( me poshte do te perdoret “llogaria e klientit”). Nje llogari e Klientit duhet te jete e ndare nga cdo llogari tjeter te avokatit. Te gjitha fondet e klientit te dorezuara tek avokati duhet te depozitohen ne kete lloj llogarie, me perjashtim te rastit kur pronari I ketyre fondeve pranon qe te trajtohen ndryshe.

3.8.2. Avokati duhet te mbaje te dhena te plota dhe te sakta duke treguar te gjitha veprimet qe ben avokati me fondet e klientit dhe ndarjen e tyre me fondet e avokatit. Te dhenat duhet te ruhen per nje kohe te caktuar sipas rregullave perkatese kombetare.

3.8.3. Nje llogari e klientit nuk mund te jete ne debit pervecse ne raste te jashtezakonshme sic parashikohet ne rregullat kombetare apo per shkak te carxhimit nga banka, per te cilat avokati nuk mund te kete ndikim. Kjo lloj llogarie nuk mund te jepet si garanci os e te perdoret si siguri per asnje lloj arsye. Nuk mund te ndodhe bashkim ndermjet llogarise se klientit me asnje llogari tjeter bankare, dhe fondet e klientit ne llogari te klientit nuk mund te perdoren per te paguar parate qe nuk i ka shlyer avokati bankes.

3.8.4. Fondet e klienteve duhet t’i transferohen pronareve te tyre ne periudhen me te shkurter kohore apo ne zbatim te kushteve te autorizuara nga pronaret e ketyre fondeve.

3.8.5. Avokati nuk mund te transferoje fondet e llogarise se klientit ne llogarine e avokatit per pagimin e tarifave pa informuar klientin me shkrim.

3.8.6. Autoritetet Kompetente ne Shtetet Anetare duhet te kene fuqine per te verifikuar dhe ekzaminuar cdo dokument lidhur me fondet e klienteve, por kjo gje duhet te respektoje konfidencialitetin apo privilegjin ligjor profesional i cili aplikohet.

3.9. Mbulimi i Siguracionit Profesional

3.9.1. Avokatet duhet te sigurohen perkundrejt pergjegjesise ligjore civile e cila rrjedh nga jashte praktikimit ligjor te tyre, ne masen qe eshte e arsyeshme duke pasur parasysh natyren dhe masen e rreziqeve qe permbajne aktivitetet profesionale.

3.9.2. Nese kjo eshte e pamundur, avokati duhet te informoje klientin per kete situate dhe pasojat e saj.