MARDHENIET NDERMJET AVOKATEVE

MARDHENIET NDERMJET AVOKATEVE

5.1. Shpirti I Koorporates se Profesionit

5.1.1. Shpirti i korporates se profesionit kerkon nje mardhenie besimi dhe bashkepunimi ndermjet avokateve ne te mire te klienteve te tyre dhe me qellim per te menjanuar procedurat gjyqesore te panevojshme dhe cdo lloj sjellje qe mund te demtoje reputacionin e profesionit. Megjithate, asnjehere nuk duhet te ndodhe qe te vendosen interesat e profesionit perpara interesave te klientit.

5.1.2. Nje avokat duhet te njohe/jete familjar me avokatet e Shteteve Anetare si kolege te profesionit dhe te veproje me ndershmeri dhe kortezi ndaj tyre.

5.2. Bashkepunimi ndermjet Avokateve te Shteteve te ndryshme Anetare

5.2.1. Eshte detyre e avokatit ndaj te cilit eshte ofruar nje avokat i nje shteti tjeter anetar te mos pranoje instruksione ne nje ceshtje, ku avokati nuk eshte kompetent per ta marre persiper. Avokati ne kete rast duhet te pregatitet te ndihmoje kolegun per te marre informacionin e nevojshem per te keshilluar avokatin se kush eshte kompetent per te ofruar sherbimin e kerkuar.

5.2.2. Kur nje avokat i nje Shteti Anetar bashkepunon me nje avokat te nje Shteti tjeter Anetar , te dy kane nje detyrim te perbashket per te marre ne konsiderate ndryshimet e sistemeve ligjore respektive dhe organizatave profesionale, kompetencave dhe detyrimeve te avokateve ne vendet ne fjale.

5.3. Korrespondenca ndermjet Avokateve

5.3.1. Nese nje avokat ka qellim te dergoje komunikime/dokumenta per nje avokat ne nje Shtet tjeter Anetar, per te cilat derguesi deshiron te mbesin konfidenciale apo te mos paragjykohen/diskriminohen, ai ose ajo duhet qartesisht ta beje te qarte kete gje perpara se te dergoje dokumentat.

5.3.2. Nese marresi i mundshem i dokumentave nuk eshte ne gjendje te siguroje statusin e tyre si konfidenciale apo pa paragjykim, ai ose ajo duhet te informojne derguesin ne kohen e duhur pa asnje vonese.

5.4. Tarifat e Referimit

5.4.1. Nje avokat nuk duhet te kerkoje ose pranoje nga nje avokat tjeter apo cdo person tjeter nje tarife , komision, apo cdo kompesim tjeter per referimin apo rekomandimin te nje avokati nga klienti.

5.4.2. Nje avokat mund te mos i paguaje asnjeriu nje tarife, komision, apo cdo lloj kompesimi tjeter per shkak te referimit te klientit tek ai/ajo.

5.5. Komunikimi me Palet Kundershtare

Nje avokat nuk duhet te komunikoje rreth nje ceshtje te caktuar me ndonje person kur ai ka dijeni se ky person perfaqesohet apo keshillohet ne kete ceshtje nga nje avokat tjeter, pa lejen e avokatit tjeter (dhe duhet te mbaj te informuar avokatin tjeter mbi keto komunikime).

5.6. (Hequr me vendim te Seances Plenare te Dublinit me Deleted me 6 Dhjetor 2002)

5.7. Pergjegjesia per Tarifat

Ne mardheniet profesionale ndermjet anetareve te Bareve te ndryshme te Shteteve Anetare, ku nje avokat nuk eshte i detyruar per te rekomanduar nje avokat tjeter apo per ti prezantuar avokatin tjeter klientit, por ne vend te saj avokati vete ja kalon pergjegjesine nje korrespondenti, mbi nje ceshtje te caktuar, ose kerkon keshilla nga korrespondenti, avokati I instruktuar/keshilluar mban pergjegjesi personale, edhe kur klienti nuk ka mundesi te paguaje, per pagesat e tarifave dhe kostove qe duhet ti jepen korrespondentit te huaj. Avokatet e perfshire, megjithate, ne fillim te mardhenies ndermjet tyre bejne veprimet e vecanta mbi kete ceshtje. Me tej, avokati I instruktuar mundet ne cdo kohe te kufizoje pergjegjesine e tij/saj deri ne masen /shumen e tarifave , kostove te kryera perpara sugjerimit tek nje avokat i huaj te kushteve persa i perket pergjegjesise ne te ardhmen te avokatit te instruktuar.

5.8. Zhvillimi profesional i Vazhdueshem

Avokatet duhet te ruajne dhe zhvillojne njohurite dhe aftesite e tyre profesionale duke marre parasysh dimensionin Europian te profesionit te tyre.

5.9. Mosmarreveshjet ndermjet Avokateve te Shteteve te Ndryshme Anetare

5.9.1. Nese nje avokat konsideron se nje koleg ne nje Shtet tjeter Anetar ka shkelur nje rregull te sjelljes profesionale, avokati duhet t’ja bej te ditur ceshtjen kolegut te tij.

5.9.2. Nese nje mosmarreveshje personale me nature profesionale ndodh ndermjet avokateve te Shteteve te ndryshme Anetare, ata duhet nese eshte e mundur te perpiqen ta zgjidhin ate ne menyre miqesore.

5.9.3. Nje avokat nuk duhet te filloje kunder avokatit ne nje shtet tjeter asnje nga procedurat mbi ceshtjet e parashikuara ne paragrafet 5.9.1 apo 5.9.2, si me siper, perpara se te informojne ne fillim Baret apo Shoqatat Ligjore ku ata bejne pjese, me qellim t’i japin mundesine Bareve apo Shoqatave Ligjore te perfshira qe te arrijne nje zgjidhje.