KREU IV: ZYRA E AVOKATISE

KREU IV
ZYRA E AVOKATISE

Neni 24
(shtuar pika 2.1 me ligjin nr.9795, datë 23.7.2007)
(Fjala dy zevendesohet me fjalën një dhe shfuqizohet pika 3 me ligjin
Nr.10 047, datë 24.12.2008)

  • Kur një ose më shumë avokatë dëshirojnë të themelojnë një zyrë avokatie, ata, fillimisht, duhet të dërgojnë aktin e themelimit dhe statutin e saj për shqyrtim dhe miratim në Këshillin Drejtues të Dhomës Kombëtare të Avokatisë.
  • Këshilli Drejtues i Dhomës Kombëtare të Avokatisë duhet të miratojë statutin e zyrës së avokatisë brenda 30 ditëve nga marrja e kërkesës. Nëse ai nuk është dakord me statutin e paraqitur, ajo duhet t’ia kthejë të interesuarit modelin e paraqitur së bashku me kërkesën e saj për ndryshimet, që dhoma mendon se i duhen bërë statutit. Aplikanti duhet të kthejë projektin e ndryshuar brenda 15 ditëve.
    • Këshilli Drejtues i Dhomës Kombëtare të Avokatisë miraton hapjen e zyrës së avokatisë, pas regjistrimit të saj në organet e regjistrimit të biznesit, të parashikuara nga legjislacioni në fuqi.
  • Shfuqizohet me ligjin Nr.10 047, datë 24.12.2008