E Drejta Kushtetuese

E Drejta Kushtetuese

  • 1.Kuptimi dhe rendesia e pavaresise te gjyqesorit.
  • 2.Sistemi zgjedhor ne Republiken e Shqiperise.
  • 3.Funksioni normativ i qeverise (aktet e klasifikimi i tyre).
  • 4.Liria personale (Hebeas Corpus).
  • 5.Inisiativa ligjvenese.Llojet e saj.
  • 6.E drejta per nje proces te rregullt gjyqesor.
  • 7.Kuptimi i Kushtetutes ne aspektin formal dhe material.
  • 8.Kuptimi dhe roli i Presidentit ne Republiken Parlamentare. Aktet e miratuara nga Presidenti i Republikes dhe klasifikimi i tyre. Marredheniet e Presidentit te Republikes me gjyqesorin ne baze te Kushtetutes.
  • 9.Procesi i emerimit dhe i shkarkimit te gjyqtareve te Gjykates se Larte. Rastet e shkarkimit te tyre.
  • 10.Kushtet e nevojshme per te qene Gjyqtar ne Republiken e Shqiperise. Roli i dhe funksionimi i KLD per emerimin dhe shkarkimin e gjyqtareve. Keshilli i Larte i Drejtesise dhe roli i tij ne pavaresine e gjyqesorit.
  • 11.Ligjet per ndryshimin e kushtetutes. Dallimet nga ligjet e zakonshme.
  • 12. Marredheniet e Presidentit te Republikes me pushtetin legjislativ dhe ate ekzekutiv ne baze te Kushtetutes.
  • 13. Burimet normative ne Kushtetute. Kriteret e vendosjes se tyre.
  • 14. Parimi i ndarjes se pushteteve. Kerkesat kryesore te tij.
  • 15. Juridiksioni i Gjykates se Larte.
  • 16. Procedurat parlamentare per miratimin e ligjeve.
  • 17. Konventa Europiane per te drejtat e njeriut, tipare te pergjithshme dhe vendi i saj ne kushtetuten e Shqiperise ne raport me burimet e tjera normative te parashikuara ne te.
  • 18. Parimi i mosfuqise prapavepruese te ligjit ne kushtetute, roli i tij ne sigurimin e te drejtave personale.
  • 19. Aktet e miratuara nga Keshilli i Ministrave dhe klasifikimi i tyre.
  • 20. Funksioni politik dhe funksioni administrativ i qeverise.
  • 21. Zgjedhja dhe mandati dhe komisionet e Kuvendit te Shqiperise.
  • 22. Parimi i prezumimit te pafajesise ne kushtetute. Roli i tij per garantimin e personit.

Garancite proceduriale per te pandehurin ne procesin penal ne baze te kushtetutes.

  • 23. Marredheniet midis qeverise dhe parlamentit ne baze te kushtetutes, kontrolli parlamentar mbi qeverine.
  • 24. Si shprehet raporti midis gjykatave te zakonshme dhe asaj kushtetuese ne baze te kushtetutes.

Literatura
– Kushtetuta e Republikes se Shqiperise.
– Deklarata universale per te Drejtate Njeriut.
– Konventa Europiane per te Drejtate Njeriut.
– Konventa kunder tortures dhe denimeve e trajtimeve te tjera mizore, c’njerezore ose degraduese.
– Ligji per organizimin e drejtesise.
– Revistat ” Drejtesia “.
– Tekstet dhe leksionet qe shfrytezohen ne Fakultetet Juridike te republikes se Shqiperise.