E Drejta Civile dhe Tregetare

  • 1. Kuptimi i merredhenieve juridike civile. Vecorite dhe karakteristika e marredhenieve juridiko-civile.
  • 2. Elementet e marredhenies juridike civile ( subjekti, permbajtja, objekti ).
  • 3. Subjektet e te Drejtes Civile sipas Kodit Civil te Republikes se Shqiperise. Pozita e posacme qe ruan shteti si subjekt i marredhenieve juridike civile.
  • 4. Zotesia juridike, karakteri, permbajtja, fillimi dhe mbarimi i saj. Zotesia per te vepruar, kuptimi. Personat me zotesi te plote per te vepruar, me zotesi te kufizuar dhe te pazote per te vepruar, mbarimi, heqja dhe kufizimi i zotesise per te vepruar.
  • 5. Banimi dhe rendesia e tij ne te Drejten civile. Gjendja Civile, kuptimi i saj. Aktet e Gjendjes Civile dhe dallimi i tyre nga faktet qe regjistrohen ne regjistrin themeltar. Dallimi midis regjistrave te gjendjes civile dhe atyre te akteve te Gjendjes Civile.
  • 6. Kuptimi i personit juridik.Tiparet ( elementet) e tij.
  • 7. Menyrat e krijimit te personave juridike. Zotesia juridike per te vepruar e personave juridike sipas legjislacionit tone dhe atij te huaj.
  • 8. Llojet e personave juridike sipas Kodit Civil dhe karakteristikat e tyre dalluese.
  • 9. Emri dhe forma, qendra e personit juridik, rendesia e tyre. Deget dhe perfaqesite, pozita e tyre juridike ne qarkullimin civil.
  • 10. Mbarimi i personit juridik.
  • 11. Vecorite e shoqerive tregetare.
  • 12. Mbarimi i shoqerive tregetare sipas ligjit “Per shoqerite tregetare”.
  • 13. Vecorite e personit juriodik privat. Ndermarrjet e perbashketa me kapital te huaj.
  • 14. Forma e transferimit te pasurise se nje shoqerie tregetare.Forma e kerkesave te regjistrimit te firmave dhe pronave.Pasojat ligjore te transferimit te nje veprimtarie tregetare.
  • 15. Regjistrimi i nje shoqerie tregetare. Elementet qe deklarohen dhe regjistrohen per te gjitha format e shoqerise tregetare.
  • 16. Perkufizimi i shoqerise tregetare. Karakteri tregetar i shoqerise.
  • 17. Padia per parregullshmerine e themelimit ose te ndryshimit te statutit. Pergjegjesia per themelimin e parregullt
  • 18. Shoqerite kolektive.Perkufizimi dhe karakteristikat e saj.
  • 19. Shoqerite komandite. Perkufizimi dhe statusi i ortakeve.
  • 20. Shoqeria me pergjegjesi te kufizuar. Karakteristikat e saj.
  • 21. Format e rritjes se kapitalit ne shoqerine me pergjegjesi te kufizuar.
  • 22. Transferimi i pjeseve te kapitalit themeltar.Transferimi te te tretet dhe brenda familes ose me trashegimi. Transferimi ndermjet ortakeve.
  • 23. Administrimi i shoqerise me pergjegjesi te kufizuar.
  • 24. Pergjegjesia ligjore e administratoreve. Emerimi dhe shkarkimi i administratoreve.
  • 25. Asambleja e ortakeve te sh.p.k. Thirrja e asamblese. Marrja e vendimeve.
  • 26. Rinovimi i shoqerise me pergjegjesi te kufizuar ne nje forme tjeter shoqerie.
  • 27. Shoqerite anonime.Perkufizimi dhe karakteristikat e pergjithshme te saj.
  • 28. Shoqerite me oferte pub like dhe shoqerite pa oferte publike.Karakteristikat e tyre.
  • 29. Nenshkrimi i kapitalit dhe shlyerja e aksioneve.
  • 30. Drejtimi i shoqerise anonime. Organet drejtuese. Drejtoria. Keshilli i mbikqyrjes. Emerimi i anetareve te Drejtorise dhe Keshillit Mbikqyres. Kopetencat e tyre.
  • 31. Asambleja e aksionereve. Asamb1eja e zakonshme dhe asambleja e jashtezakonshme. Thirrja e asamblese. Menyra e thirrjes, percaktimi i rendit te dites.
  • 32. Zmadhimi i kapita1it thmeltar te nje shoqerie anonime. Modalitetet, afati i realizimit. Organet kopetente qe realizojne zmadhimin e kapitalit.
  • 33. Zvogelimi i kapitalit te shoqerise anonime. Modalitetet.
  • 34. Aksionet, forma e tyre. Transferimi i aksioneve, vIera nominale. Tregetimi i aksioneve.
  • 35. Filia1et. Shoqerite pjesemarrese dhe shoqerite e kontrolluara.Kuptimi dhe rendesia e tyre.
  • 36. Pavlefshmerite. Rasti i pavlefshmerise. Parashkrimi i pasurive per pavlefshmerine.
  • 37. Bashkimi dhe ndarja e shoqerive tregetare. Modalitete e bashkimit dhe ndarjes.
  • 38. Sendet si objekt i marredhenieve juridike civile dhe rendesia e tyre. Klasifikimi i sendeve dhe rendesia e klasifikimit per te drejten civile.
  • 39. Paraja, kuptimi dhe rendesia e saj. Kuptimi i letrave me vlere.
  • 40. Kuptimi, elementet perberes dhe k1asifikimi i veprimeve juridike.
  • 41. Kuptimi i pavlefshmerise se veprimeve juridike. Llojet e pavleshmerise, rendesia e ketij dallimi.
  • 42. Pasojat e pavlefshmerise se veprimeve juridike. Pasojat e pavlefshmerise juridike per personat e trete.
  • 43. Kushti dhe afati ne veprimet juridike. Kuptimi dhe dallimi i tyre.
  • 44. Kuptimi, permbajtja, rendesia e perfaqesimit, kufijte dhe pasojat e tij. Zevendesimi ne perfaqesim dhe pasojat.
  • 45. Prokura, kuptimi, forma dhe rendesia.
  • 46. Perfaqesimi pa tagra. Kuptimi dhe pasojat.
  • 47. Kuptimi i parashikrimit dhe fusha e zbatimit te tij. Rendesia e Institutit te parashkrimit ne kushtet e shoqerise tone.
  • 48. Afatet e parashkrimit, kuptimi dhe menyra e llogaritjes se tyre.
  • 49. Pezullimi i parashkrimit, shkaqet dhe pasojat qe sjell. Kushtet qe duhet te vertetohen per te sjelle si pasoje pezullimin e ecjes te afatit.
  • 50. Nderpreja e parashkrimit, kuptimi, shkaqet dhe pasojat qe sjell nderprerja.
  • 51. Pasojat qe sjell plotesimi i afateve te parashkrimit.
  • 52. Parashkrimi i venies ne ekzekutim te vendimeve gjyqesore dhe te titujve ekzekutive. Afatet. Cilat jane rregullat qe duhen ndjekur per ekzekutimin e vendimeve dhe titujve ekzekutive kur pezullohet ose pushohet ekzekutimi.
  • 53. Pronesia dhe llojet e saj.
  • 54. E Drejta subjektive e pronesise, kuptimi, permbajtja, objekti.
  • 55. Elementet e te drejtes subjektive te pronesise, kuptimi, pavaresia dhe kufizimet e tyre.
  • 56. Bashkepronesi ne pjese. Kuptimi dhe permbajtja e saj. Administrimi, disponimi dhe pjestimi i saj.
  • 57. Kuptimi i bashkepronesise se detyrueshme.
  • 58. Kuptimi i fitimit te pronesise dhe menyrat e fitimit te saj, rendesia e dallimi i menyrave te fitimit (te parme , te prejardhura).
  • 59. Menyrat e posacme te fitimit te pronesise.
  • 60. Menyrat e pergjithshme te fitimit te pronesise dhe rendesia e tyre, kontrata, fitimi ne mirebesim i sendeve te luajtshme, fitimi me ane parashkrimi, trashegimi me ane te te ardhurave, fitimi ne haze te ligjit ose vendimit te organit shteteror.
  • 61. Humbja e pronesise, kuptimi, shkaqet.
  • 62. Mbrojtja e pronesise, kuptimi dhe mjetet juridike per mbrojtjen e saj.
  • 63. Pergjegjesia e nedoresit te paditur pe r te ardhurat dhe per sendin dhe te drejtat e tij per shpenzimet.
  • 64. Mbrojtja e vecante e nedoresit, vetembrojtja dhe padia per mbrojtjen e nedoresit (padia posedimore).
  • 65. Kuptimi i trashegimit.
  • 66. Pasuria qe kalon ne trashegim.
  • 67. Zotesia per te trasheguar.
  • 68. Celja e trashegimise, kuptimi, koha dhe vendi i celjes te trashegimise, rendesia e tyre.
  • 69. Heqja dare nga trashegimia, afati dhe menyra e heqjes dare.
  • 70. Trashegimia me ligj.
  • 71. Rrethi i trashegimtareve ligjore.
  • 72. Menyra e thirrjes se trashegimtareve ligjore (rradha e thirrjes).
  • 73. Trashegimia me perfaqesim.
  • 74. Trashegimia me testament. Kuptimi i testamentit dhe rendesia e tij. Forma e testamentit.
  • 75. Zotesia per te bere testament.
  • 76. Rrethi i trashegimtareve me testament.
  • 77. Caktimi dhe perjashtimi i trashegimtareve me testament. Personat qe gezojne rezerven ligjore.
  • 78. Revokimi dhe pavlefshmeria e testamentit.
  • 79. Kuptimi i mbrojtjes se trashegimit.
  • 80. Masat qe merren per sigurimin e trashegimit ( iventarizimi, ruajtesi, kujdestari).
  • 81. Deshmia e trashegimise.Kuptimi, rendesia, organi qe e leshon.
  • 82. Padia per kerkimin e trashegimit.
  • 83. Servitutet.
  • 84. Uzufrukti.
  • 85. Kuptimi i kontrates, elementet dhe kushtet e saj. Interpretimi i kontrates.
  • 86. Faji ne te Drejten Civile. Pergjegjesia pa faj dhe rastet e kesaj pergjegjesie.
  • 87. Vonesa e debitorit dhe kreditorit. Pasojat e voneses.
  • 88. Parimi i shperblimit te plote te demit. Demi dhe kushtet per te ekzistuar nje marredhenie juridike qe lind nga shkaktimi i demit.
  • 89. Kuptimi dhe dallimi midis demit kontraktor dhe atij jashtekontraktor. Demi moral, llojet e tij dhe menyra e perllogaritjes s e demit moral.
  • 90. Parimi i permbushjes ne natyre te detyrimit. Mospermbushja dhe pasojat qe vijne prej saj.
  • 91. Lidhja e kontrates dhe fazat kryesore te saj .Percaktimi i castit te lidhjes se kontrates, teorite qe ekzistojne lidhur me kete percaktim.
  • 92. Kontrata e shitjes, casti i kalimit te pronesise, casti i dorezimit te sendit, detyrimet e shitesit ne kete kontrate.
  • 93. Kontrata e dhurimit, ndryshimi i saj nga testamenti dhe nga kontrata ne dobi te personit te trete. Revokimi i dhurimit.
  • 94. Kontrata e qirase se pasurise ( banesave, tokes etj ), elementet, kushtet, detyrimet e paleve, zgjidhja e kontrates, qiraja financiare.
  • 95. Kontrata e enfiteozes, ndryshimi i saj nga kontrata e qirase.
  • 96. Kontrata e porosise dhe komisionet, kushtet , elemenete.
  • 97. Kontrata e agjensise.
  • 98. Kontrate transporti, elementet, pozita e pritesit ne kete kontrate, zgjidhja e mosmarreveshjeve midis paleve, ndryshimi i saj nga spedicioni.
  • 99. Kontrata e sigurmit te pasurise, elementet, kushtet, casti i hyrjes ne fuqi te saj.
  • 100. Kontrata e sigurimit te jetes dhe shendetit, karakteristikat, kufizimet e veprimit te saj, casti i hyrjes ne fuqi te kesaj kontrate.
  • 101. Kontrata e sipermarrjes dhe elemenetet e saj. Rreziku si tipar dallues i kesaj kontrate.
  • 102. Begatimi pa shkak, kushtet per te lindur detyrimet nga kjo marredhenie juridike detyrimi.
  • 103. Mbarimi i detyrimit, kompensimi, perseritja dhe kushtet e saj, konfondimi, vdekja e njeres pale etj.
  • 104. Mjetet per sigurimin e permbushjes se detyrimit, hipoteka, pengu, kapari, dorezania.
  • 105. E drejta e autorit.

Literatura
– Kodi civil.
– Ligji nr. 9901, dt. 14.04.2008 “Per tregetaret dhe shoqerite tregetare”.
– Ligji nr. 7632. dt. 4.11.92 “Per dispozitat qe rregullojne pjesen e pare te kodit tregetar.
– Dispozitat e Iigjit per Token.
– Dispozitat e ligjit per Privatizimin.
– Dispozitat e ligjit per Privatizimin e Banesave Shteterore.
– Dispozitat e ligjit per Rregjistrimin e Akteve te Gjendjes Civile.
– Dispozitat e ligjit per Dhomat e Tregtise e te Industrise.
– Dispozitat e ligjit per Rregjistrimin e Pasurise, Se Paluajteshnie etj.
– Tekstet perkatese respektive dhe leksionet qe shfrytezohen ne Fakultetet e Drejtesise te Republikes te Shqipersie.

- Revistat : 
1. Tribuna Juridike.
2. Jeta Juridike.
3. Studime Juridike.
4. Kontabilitet, Finance dhe Auditimi.
5. Vendimet Unifikuese te Kolegjeve te Bashkuara te Gjykates se Larte.