Procedura Civile

  • 1. Gjykata si subjekt i procesit civil.
  • 2. Gjykimi per vertetimin gjyqesor te fakteve.
  • 3. Permbajtja dhe afatet e ankimit, rekursit dhe rishikimi, dallimi ndermjet tyre.
  • 4. Kunderankimi (apeli kundershtues dhe kunderapeli).
  • 5. Gjykimi per heqjen ose kufizimin e zotesise per te vepruar.
  • 6. Padia. llojet e padive, elementet e saj. Barra e proves.
  • 7. Gjykimi per deklarimin e nje personi si te zhdukur ose te vdekur.
  • 8. Llojet e padive, shkaqet qe justifikojne ngritjen e padise.
  • 9. Gjykimi per zhvleresimin e letrave me vlere.
  • 10. Kushtet per te ushtruar te drejten e padise.
  • 11. Kundershtimi i veprimit ose i refuzimit te permbaruesit gjyqesor per kryerjen e nje veprim te caktuar.
  • 12. Permbajtja e kerkese padise. Elementet e saj.
  • 13. Ekzekutimi i detyrimeve per kryerjen e nje veprimi te caktuar.
  • 14. Kunderpadia. Dallimi i saj nga prapesimi dhe nga padia.
  • 15. Pjestimi gjyqesor.
  • 16. Kuptimi i provave. Llojet dhe klasifikimi i provave. Provat shkresore dhe provat materiale.
  • 17. Legjimiteti ekativ dhe legjimiteti pasiv i paleve.
  • 18. Kundershtimi i vlefshmerise se titullit ekzekutiv.
  • 19. Theniet e deshmitareve. Procedulra e pyetjes se deshmitareve.
  • 20. Kundershtimi i veprimeve permbarimore nga personi i trete.
  • 21. Procedura e gjykimit te kundershtimeve te veprimeve te permbaruesit gjyqesor.
  • 22. Titujt ekzekutive dhe urdheri i ekzekutimit.
  • 23. Ekspertimi dhe mendimi i ekspertit.
  • 24. Paditesi si subjekt.
  • 25. Cmuarja e provave.
  • 26. I padituri si subjekt i procesit gjyqesor civil.
  • 27. Nderhyresit kryesor si subjekte te procesit gjyqesor civil.
  • 28. Kufizimi i perdorimit te thenieve te deshmitareve.
  • 29. Marredheniet juridike proceduriale ekzekutive, elementet dhe permbajtja.
  • 30. Ekzekutimi i detyrimeve per dorezimin e sendeve.
  • 31. Shkresa e thjeshte. Kundershtimi i vertetesise se dokumentave.
  • 32. Nderhyresit dytesor si subjekte te procesit gjyqesor civil.
  • 33. Objekti i te provuarit ne gjykim.
  • 34. Veprimet e permbaruesit gjyqesor per ekzekutimin vuJlnetar dhe ate te detyrueshem.
  • 35. Kuptimi material i padise dhe kuptimi procedurial i saj. Pasojat qe sjell padia pas regjistrimit te saj ne gjyq.
  • 36. Veprimet e permbaruesit gjyqesor per ekzekutimin e detyrimeve ne te holla kundrejt shtetasve.
  • 37. Sigurimi i padise dhe sigurimi i proves, dallimi ndermjet tyre.

Literatura
– Dispozitat e Kodit te Ri Civil.
– Dispozitat e Kodit te Procedures Civile.
– Dispozitat e ligjit qe rregullojne pjesen e pare te kodit Tregetar.
– Dispozitat e ligjit per Shoqerite Tregetare.
– Dispozitat e Iigjit per Regjistrim Tregetar.
– Dispozitat e ligjit per Token.
– Dispozitat e Iigjit per Privatizimin.
– Dispozitat e ligjit per Privatizimin e Banesave Shteterore.
– Dispozitat e ligjit per Regjistrimin e Akteve te Gjendjes Civile.
– Dispozitat e ligj it per Dhomat e Tregetise dhe te lndustrise.
– Dispozitat e ligjit per Regjistrimin e Pasurise se Paluajtshme etj.
– Tekstet perkatese dhe leksionet qe shfrytezohen ne Fakultetet e Drejtesise te republikes se Shqiperise.
– Praktika gjyqesore e Gjykates te Lane dhe e Gjykates Kushtetuese.
– Revistat shkencore ne fushen Juridike.