E Drejta Penale

  • 1.Ligji penal llojet dhe zbatimi i tij. Veprimi i ligjit penal ne kohe dhe ne ne hapesire.
  • 2.Kuptimi i vepres penale. Llojet e vepres penale. Ndarja e vepres penale. Kuptimi dhe rendesia e pergjegjesise penale.
  • 3.Objekti i figures se vepres penale. Llojet e tyre.
  • 4.Ana objektive e figures se vepres penale. Kuptimi i veprimit dhe mosveprimit si elemente te anes objektive te figures se vepres penale.
  • 5.Lidhja shkakesore.
  • 6.Menyra, koha, vendi, mjedisi si element te anes objektive te figures penale.
  • 7.Subjekti i vepres penale. Mosha per pergjegjesi penale.
  • 8.Kuptimi i bashkepunimit, momenti subjektiv dhe ai objektiv. Bashkepunetoret dhe pergjegjesia e tyre. Format e bashkepunimit.
  • 9.Tentativa, llojet e saj. Pergjegjesia per tentativen.
  • 10.Heqja dore nga kryerja e vepres penale.
  • 11.Kuptimi, qellimi dhe sistemi i denimeve. Denimet plotesuese. Heqja e te drejtave per te ushtruar detyra shteterore. Denimi me gjobe.
  • 12.Denimi me burgim, denimi me burgim te perjetshem. Menyra e vuajtjes se denimit me burgim te perjetshem. Dallimi i denimit penal me masat mjeksore edukuese. Masat mjeksore, edukuese.
  • 13.Menyra e caktimit te denimit. Rrethant lehtesuese. Rrethanat renduese.
  • 14.Kuptimi i fajit. Format e tij. Dashja. Format e saj. Pakujdesia, format e saj.
  • 15.Perjashtimi i te miturve nga denimi. Copetimi i denimit me burgim.
  • 16.Qellimi, motive si element te anes subjektive.
  • 17.Mbrojtja e nevojshme. Kushtet e mbrojtjes. Dallimi i mbrojtjes se nevojshme nga nevojat ekstreme.
  • 18.Nevoja ekstreme. Kushtet e mbrojtjes.
  • 19.Falja, ndryshimi nga amnistia.
  • 20.Vrasja me dashje. Elementet perberes te saj. Llojet.
  • 21.Vrasja me paramendim.
  • 22.Vrasja e kryer ne kapercim te kufijve te mbrojtjes se nevojshme.
  • 23.Vrasja nga pakujdesia. Vrasja e kryer ne kushtet e tronditjes te forte psikike.
  • 24.Vrasja me dashje per shkak te cilesive te vecanta te viktimes.
  • 25.Vjedhja.
  • 26.Shkaterrimi i prones. Shkaterrimi i prones ne zjarr. Shakterrimi i prones me eksploziv.
  • 27.Kerkimi per dhenie mite dhe ndarja e mites.
  • 28.Organizimi i grumbullimeve dhe manifestimeve te paligjshme me pjesmarrje te forcave te armatosura.
  • 29.Plagosja e rende me dashje. Plagosja e lehte me dashje. Plagosja e rende nga pakujdesia.
  • 30.Prodhimi dhe mbajtja pa leje te armeve te ftohta. Prodhimi dhe mbajtja pa leje e armeve te gjuetise e sportive.
  • 31.Perpilimi i deklaratave te rreme. Fallsikimi i nenshkrimeve. Dhenia e informacioneve te rreme.
  • 32.Marredheniet seksuale me dhune me te miturat te moshes 14-18 vjec. Marredheniet seksuale me dhune me te rritur.
  • 33.Prodhimi dhe shitja e narkotikeve. Kultivimi i bimeve narkotike.
  • 34.Marredheniet seksuale me kercenim me perdorim arme. Marredheniet seksuale duke shperdoruar detyren.
  • 35.Kontrabande me mallrat e ndaluara. Kontrabande me mallra qe paguhet aksiz. Kontrabande ma mallrat e licensuara.
  • 36.Moskallezimi i krimit. Fshehja ose asgjegjesimi i kufomes. Fshehja e te ardhurave. Deshmi e rreme.
  • 37.Mbajtja e lokaleve per prostitucion.
  • 38.Nevoja e ekstradimit. Kushtet e rrezimit.
  • 39.Fallsifikimi i monedhave. Fallsifikimi i letrave me vlere. Fallsifikimi i leternjoftimit ose vizave.
  • 40.Pezullimi i ekzekutimit te vendimit me burgim dhe detyrimi per kryerjen e nje pune me interes publik. Parashikimi i ndjekjes penale.
  • 41.Dhenia e nje vendimi te padrejte. Parashikimi i ekzekutimit te denimit. Kundershtimi dhe goditja e gjyqtarit.
  • 42.Vjedhja duke shperdoruar detyren. Shperdorimi i detyres.
  • 43.Aktet terroriste.
  • 44.Vjedhja e bankave, e arkave te kursimit.
  • 45.Vjedhja me arme.
  • 46.Goditje per shkak te detyres.
  • 47.Banda e armatosur, organizata kriminale dhe grupi i strukturuar kriminal.
  • 48.Mashtrimi me subvensionet.
  • 49.Kundershtimi i punonjesit qe kryen nje detyre shteterore ose sherbim publik. Kundershtimi i nje punonjesi te policise se rendit publik.

Literatura
– Kodi Penal i Republikes se Shqiperise.
– Tekstet qe perdoren ne Fakultetin e Drejtesise te Republikes se Shqiperise.
– Komentari i Kodit Penal.
– Praktika gjyqesore e Gjykates Se Larte dhe e Gjykates Kushtetuese.
– Revistat shkencore ne fushen Juridike.