Procedura Penale

  • 1. Sistemet procedurale penale dhe Kodi I Procedures Penale.
  • 2. Parimet kryesore te procedimit.
  • 3. Provat materiale.
  • 4. Mbrojtesi i caktuar kryesisht.
  • 5. Parimi i pavaresise te gjykates.
  • 6. Pyetja e te pandehurit.
  • 7. Afatet e hetimit dhe ato te paraburgimit.
  • 8. Veprimet paraprake per gjykimin e ceshijes.
  • 9. Pavlefshmeria e akteve procedurale.
  • 10. Te drejtat e te pandehurit ne procesin penal.
  • 11. Kompetencat lendore dhe tokesore.
  • 12. Akuzal e reja gjate gykimit.
  • 13. Rregullat per marijen e provave ne seance gjyqesore.
  • 14. Gjykimi i drejteperdrejte. Elementet perberes te nje vendimi gjyqesor.
  • 15. Ekspertimi.
  • 16. Pezullimi i hetimeve.
  • 17. Masat e sigurimit. Kushtet dhe kriteret per caktimin e masave te sigurimit.
  • 18. Masat e sigurimit personal dhe masat shternguese. Arrestimi ne flagrance.
  • 19. Gjykimi i shkurtuar.
  • 20. Deshmia.
  • 21. Te drejtat e mbrojtesit.
  • 22. Cmuarja e provave.
  • 23. Gjykimi ne apel.
  • 24. Kontrollet.
  • 25. Zevendesimi i mases se sigurimit.
  • 26. Rastet e pushimit te ceshtjes penale nga prokurori.
  • 27. Rradha e marrjes te provave.
  • 28. Rivendoja ne afat.
  • 29. Sigurimi i proves.
  • 30. Pergjimi i bisedimeve ose komunikimeve.
  • 31. Perkthimi i akteve.
  • 32. Padia civile ne procesin penal.
  • 33. Mjetet e ankinimit, llojet dhe dallimet midis tyre.
  • 34. Ballafaqimet.
  • 35. Revokimi i masave te sigurimit.
  • 36. Rishikimi i vendimeve.
  • 37. Bashkimi i procedimeve.
  • 38. Ekstradimi per jashte shtetit.
  • 39. Kushtet e procedimit.
  • 40. Dokumentet.
  • 41. Ndreqia e vendimit te gjykates.
  • 42. I demtuari akuzues ne procesin penal.
  • 43. Leterporosia nderkombetare.
  • 44. Zgjidhja e niosmareveshjeve perjudiksionin dhe kompetencen.
  • 45. Policia gjyqesore.
  • 46. Rastet e peijashtimit te gjyqtarit.
  • 47. Ekzekutimi i vendimeve penale te huaja.
  • 48. Dallimet midis gjykimit te drejtperdrejte dhe gjykimit te shkurtuar.
  • 49. Kqyrjet.
  • 50. Seanca e vleresimit te arrestit ne flagrance dhe ndaj te dyshuarit.

Literatura
– Kodi i Procedures Penale te Republikes se Shqiperise.
– Ligji “Per Avokatine ne Republiken e Shqiperise”.
– Tekstet qe perdoren ne Fakultetet e Drejtesise te Republikes se Shqiperise.
– Komentar i Kodit te Procedures Penale.
– Praktika gjyqesore e Gjykates se Larte dhe e Gjykates Kushtetuese.
– Revistat shkencore ne fushen Juridike.