E Drejta Administrative

  • 1. Parimet e pergjithshme te administrates publike. Parimi i ligjshmerise i barazise dhe propocionalitetit, i drejtesise dhe i paanesise, i pergjegjshmerise, i kontrollit te brendeshem dhe atij yqesor etj.
  • 2. Kuptimi dbe gjendja juridike e organeve te administrates publike. Kuptimi i organit te administrates. Elementet perberes qe karakterizojne nje organ administrativ. Klasifikimi i organeve administrative.
  • 3. Kuptimi dhe gjendja juridike e shtetasve shqiptar, te huajve dhe personave pa shtetesi. Shtetesia, vendbanimi, gjendja civile. Te drejtat dhe detyrimet e shtetasve shqiptar.Rregjimi juridik i te huajve.
  • 4. Organet e pushtetit qendror dhe te qeverisjes vendore. Keshilli i Ministrave, Kryeministri, Ministri, Prefekti, Keshilli i bashkise dhe i komunes si dhe kryetaret e tyre. Keshilli i qarkut, zgjedhja dhe ushtrimi veprimtarise se tyre.
  • 5. Koncepti per aktin administrativ. Forma, pennbjatja, qellimi dhe arsyctimi i aktiti administrativ. Vecorite e aktit administrative. Dallimi midis aktit administrative dhe vendimit gjyqesor.
  • 6. Menyrat e klasifikimit te aktit administrative. Klasifikimi i akitit sipas iniciatives, formes, efekteve, permbajtjes dhe emertimeve.
  • 7. Fuqia e aktit administrative. Nxjertja, shpallja dhe hytja ne fuqi e aktit, prapaveprueshmeria dhe ekzekutimi i aktit.
  • 8. Vlefshmeria e aktit administrative. Kushtet per vlefshmerine e aktit.
  • 9. Pavlefshmeria e aktit. Aktet administrative absolutisht i pavlcfshme The aktet relativisht te pavlefshme.
  • 10. Pushimi i fuqise se aktit. Pushimi faktik; Pushimi juridik ( revokimi; shfuqizimi nga organi me i larte; anullimi nga gjykata).
  • 11. Rishikimi gjyqesor dhe rishikimi kushtetues i aktit administrativ. Koncepti i rishikimit gjyqesor; bazat, parimet, qellimi dhe shkaqet e rishikimit gjyqesor
  • 12. Rishkimi gjyqesor i akteve diskreciale si dhe kontratat administrative. Koncepti per diskrecionin; kontratat administrative; aktet rea.
  • 13. Sherbimi civil ne R.Sh. Koncepti i nepunesise, kriteret qe duhen plotesuar per te filuar statusin e nepunesit te sherbimit civil dhe menyra e largimit prej tij.
  • 14. Kundravajtjet administrative. Kundravajtjet administrative dhe elementet perberes te saj. Nisja e procedimit administrativ; procedura per dhenien e denimeve administrative. Organet e gjykimit te kundravajtjes.

Literatura
– Tekstet e te Drejtes Administrative qe perdoren ne Fakultetin e Drejtesise te Universitetit te Tiranes.
– Komentari i Kodit te Procedurave Administrative.
– Kushtetuta e Republikes Se Shqiperise.
– Kodi i Procedurave Administrative si dhe ligjet specifike qe rregullojne marredhenietjuridike ne fushen e administrates publike.
– Praktika gjyqesore e Gjykates se Larte dhe e Gjykates Kushtetuese.
– Revistat shkencore ne fushen Juridike.