E Drejta Familjare

  • 1. Martesa. Kushtet e lidhjes, format e lidhjes se marteses dhe pavlefshmeria e marteses.
  • 2. Te drejtat dhe detyrimet qe lindin nga martesa si dhe te drejtat dhe detyrimet reciproke te bashkeshorteve.
  • 3. Regjimet pasurore. Regjimi martesor ne bashkesi dhe bashkesia me kontrate. Regjimi i pasurive te ndara.
  • 4. Mbarimi i marteses. Rastet e mbarimit te marteses.
  • 5. Rastet e zgjidhjes se marteses. Pasojat e zgjidhjes se marteses.
  • 6. Atesia. Detyrimi per ushqim dhe personat e detyruar.
  • 7. Pergjegjesia prinderore, kuptimi, ushtrimi i pergjegjesise prinderore si dhe pergjegjesia prinderore per pasurine e femijes.
  • 8. Biresimi dhe kujdestaria llojet e kujdestarise.

Literatura
– Tekstet e te Drejtes Familjare qe perdoren ne Fakultetet e Drejtesise te Republikes se Shqiperise.
– Kodi i Familjes.
– Praktika gjyqesore e Gjykates se Larte dhe e Gjykates Kushtetuese.