E Drejta e Punes

    • 1. Krijimi i raporteve individuale te punes.Perkufizimi,Lindja e marredhenieve te punes.
    • 2. Ndalimi I konkurrences pas perfundimit te marredhenieve te punes.
    • 3. Detyrime te pergjithshme te punedhenesit.
    • 4. Perfundimi I marredhenies se punes.Kontrata me kohezgjatje te pacaktuar.Kontrata me afat te caktuar.
    • 5. Zgjidhja e menjehershme e kontrates.

Literatura
– Tekstet qe perdoren ne Fakultetet e Drejtesise te Republikes se Shqiperise.
– Kodi i punes.
– Praktika gjyqesore e Gjykates se Larte dhe e Gjykates Kushtetuese.