Avokatia

  • 1.Cili eshte organi me i larte i perfaqesimit dhe vendimarrjes te Dhomes Kombetare te Avokatise?
  • 2.Cfare kompetencash ka dhe ne cfare menyre i merr vendimet?
  • 3.Pasqyroni disa nga kompetencat kryesore te Keshillit Drejtues te Dh.K.A dhe si jane parashikuar ato ne Statutin e Dhomes Kombetare?
  • 4.Ne cilat raste avokati i nenshtrohet procedimit disiplinor dhe si jane percaktuar ne Ligj dhe Statut, procedurat per fillimin e procedimit disiplinor dhe organet vendimarrese dhe cfare parashikon ligji per te drejten e ankimit?
  • 5.Percaktoni rastet kur hiqet leja e ushtrimit te profesionit te Avokatit.
  • 6.Ne cilat raste parashikon ligji dhe Statuti i Dhomes Kombetare te Avokatise mund te behet perjashtimi nga provimi dhe cfare procedure ndiqet nga personi qe kerkon te perjashtohet dhe organet qe marrin kete vendim?

Literatura
– Ligji per Avokatine ne Republiken e Shqiperise.
– Statuti i Dhomes Kombetare te Avokateve.
– Kodi Etik i Avokatit.