Informacion per Provimin

Provimi do te vleresohet me 150 pike maksimale, prej te cilave : 
– E drejta kushtetuese, 1 pyetje teorike ka 10 pike.
– E drejta civile dhe tregtare, 1 pyetje teorike ka 20 pike.
– E drejta Procedures civile 1 pyetje teorike ka 10 pike.
– Kazusi i te drejtes civile + procedure civile ka 20 pike.
– E drejta penale, 1 pyetje teorike ka 20 pike.
– E drejta e procedures penale 1 pyetje teorike ka 10 pike.
– Kazusi I te drejtes penale + procedure penale ka 20 pike.
– E drejta administrative 1 pyetje teorike ka 10 pike .
– E drejta punes, 1 pyetje teorike ka 10 pike.
– E drejta familjare, 1 pyetje teorike ka 10 pike.
– Ligji “Per avokatine”, 1 pyetje teorike ka 10 pike.