Kalendari Procedura Civile & Procedura Administrative (10.05.2020-19.06.2020)

Procedura Civile & Procedura Administrative

10.05.2020-19.06.2020

10.05.2021-15.05.2021 – java e parë

1. Procesi Civil (16:30-18:00)

a. Veprimet paraprake të gjyqëtarit,

b. Plotesimi i të metave,

c. Paditë

d. Deklarata e mbrojtjes

2. Procesi Civil (18:00-19:30)

a. Palët dhe pjesëmarresit.

b. Juridiksioni dhe kompetenca.

c. Kundërshtimi i juridiksionit dhe kompetencës.

_________________________________________________________________

17.05.2021-22.05.2021 – java e dytë

3. Kërkesa në seancën përgatitore (16:30-18:00)

a. kërkesa për ndërhyrje të personit të tretë,

b. kërkersa për caktim eksperti,

c. ndryshimi i shkakut ose shtimi i tij,

d. pakësimi apo ndryshimi i objeketit te padisë,

e. paraqitja e kundërpadisë.

4. Provat ne procesin civile (18:00-19:30)

a. Kuptimi dhe objekti i provës

b. Vlerësimi i provave

c. Barra e provës

d. Llojet e provave, dhe rregullat e paraqitjes së tyre

e. Sigurimi i provës

_________________________________________________________________

24.05.2021-29.05.2021 – java e tretë

5. Gjykimi në Apel dhe në Gjykatën e Lartë (16:30-18:00)

a. Gjykimi në dhomë këshillimi;

b. Gjykimi në seancë gjyqësore dhe kufijte e gjykimit ne seance gjyqesore.

c. Gjykimi ne Gjykate te Larte.

6. Gjykimet e posatçme (18:00-19:30)

a. Gjykimi i padive me vlerë të vogël;

b. Gjykimi i kërkesave për konstatimin e shkeljes së afatit të arsyeshëm, përshpejtimin e procedurave

dhe shpërblimin e dëmit;

c. Pjestimi gjyqësor;

d. Njohja e vendimeve të shteteteve të huaja dhe të arbitrazhit ndërkombëtar.

_________________________________________________________________

31.05.2021-05.06.2021 – java e katërt

7. Veprimi dhe Akti Administrativ (16:30-18:00)

a. Interesi legjitim,

b. Ligjshmërisë dhe pavlefshmërisë së aktit administrativ,

c. Kontrata Administrative;

d. Akti administrativ ndërmjet kontrollit gjyqësor dhe kontrollit kushtetues

8. Sistemi shqipëtar i drejtësisë administrative: (18:00-19:30)

a. Parimet e gjykimi administrativ

b. Ligjit “Për Gjykatën Administrative”

c. Llojet e padive

d. Gjykimi administrativ në apel

_________________________________________________________________

07.06.2021-12.06.2021 – java e pestë

9. Ekzekutimi i vendimit të gjykatës (16:30-18:00)

a. Paditë ndaj titullit ekzekutiv

b. Pezullimi i pushimit të ekzekutimit

c. Paditë ndaj veprimeve të përmbaruesit gjyqësor.

10. Sistemi shqipëtar i drejtësisë administrative: (18:00-19:30)

a. Objekti dhe kufijtë e gjykimit të çështjeve administrative në Gjykatën e Lartë

b. Afatet dhe mënyra e paraqitjes se rekursit, në formë dhe përmbajtje.

c. Shkaqet ligjore të rekursit. Shkeljet e rënda procedurale. Zbatimi i gabuar i ligjit material.

Mosrespektimi i praktikës gjyqësore të Gjykatës së Lartë. Konstatimi i gjendjes faktike në mënyrë jo

të plotë dhe të gabuar.

_________________________________________________________________

14.06.2021-19.06.2021 – java e gjashtë

11. Sistemi shqipëtar i drejtësisë administrative: (16:30-18:00)

a. Raporti ndërmjet kushtetutshmërisë dhe paligjshmërisë.

b. Akti administrativ ndërmjet kontrollit gjyqësor dhe kontrollit kushtetues.

c. Dallimi ndërmjet kontrollit të kushtetutshmërisë dhe ligjshmërisë së akteve normative të organeve të

pushtetit ekzekutiv