Njoftim për Ndihmën Juridike të Garantuar nga Shteti

Njoftim për Ndihmën Juridike të Garantuar nga Shteti

Banner - Njoftim mbi organizimin e protestes

Njoftim për Ndihmën Juridike të Garantuar nga Shteti

Bazuar nenit 9 të ligjit 111/2017 “Për Ndihmën Juridike të Garantuar nga Shteti”, Dhoma e Avokatisë e Shqipërisë njofton të gjithë avokatët e interesuar të marrin pjesë në procesin e regjistrimit dhe hartimin e listave për ofrimin e ndihmës juridike dytësore per vitin 2023.

Regjistrimi i avokatëve bëhet mbi bazën e aplikimit individual nëpërmjet plotësimit të formularit tip për këtë qëllim. Formulari mund të tërhiqet pranë Dhomës së Avokatisë të Shqipërisë ose mund të shkarkohet nga faqja zyrtare dhka.org.al. (Kliko Ketu)

Avokati aplikant mund të aplikojë në një prej specialiteteve si më poshtë:

  • Procese civile dhe penale
  • Mbrojtja e të miturve
  • Mbrojtja e viktimës për dhunën në familje

Avokatët që do të aplikojnë duhet të kenë një eksperiencë në profesionin e avokatit prej 2 vjet, duhet të jenë të pajisur me lejen vjetore të ushtrimit të profesionit të avokatit si dhe të jenë regjistruar në organin tatimor.

Në lidhje me mbrojtjen e të miturve aplikojnë vetëm avokatët që zotërojnë certifikatë mbrojtje për këtë qëllim.

Aplikimet bëhen mbi bazën e organizimit për çdo dhomë vendore të veçantë.

Avokatët qe kane ushtruar ndihmen juridike per vitin 2022 mund të konfirmojnë nëpërmjet email te dhomes qe shprehin interesin per regjistrim edhe per vitin 2023, pa patur detyrimin te plotesojne formular te ri. Regjistrimet përfundojnë në datën 29 Janar 2022.

Për sqarime të mëtejshme mund të kontaktoni me Dhomën e Avokatisë të Shqipërisë nëpërmjet adresës elektronike info@dhka.org.al