Njoftim për shtyp

Njoftim për shtyp

Banner - Njoftim per shtyp

Njoftim për shtyp

Komiteti Drejtues i Dhomes se Avokatise te Shqiperise, ne mbledhjen e zgjeruar te dates 17 Qershor 2022, me pjesemarrjen edhe te kryetareve te dhomave vendore te avokatise, morri ne shqyrtim zbatimin e vendimit per bojkotimin e proceseve gjyqesore per periudhen kater ditore. Ky Komitet Drejtues vlereson permbushjen e qellimit per te cilin u morr ky vendim, duke e konsideruar si fillim te nje procesi per permbushjen e kerkesave lidhur me ushtrimin e profesionit te avokatit ne Republiken e Shqiperise.

Vleresojme, qe Dhoma e Avokatise e Shqiperise ka bere prezent qe ne fillesat e hartimit te projektit te Hartes Gjyqesore problematiken e zbatimit ne praktike te nje projekti te tille. Me keqardhje u konstatua injorimi haptazi dhe mos marrja ne konsiderate nga ana e KLGJ te propozimeve tona, ne vendimin e saj te dates 10.06.2022.

Ne i qendrojme vleresimit tone, qe kjo harte gjyqesore eshte ne shkelje te plote te se drejtes se individit per aksesin ne drejtesi, mungeses se eficences ne realizimin e te drejtes se mbrojtjes si dhe rëndimin e situates ekonomike – sociale te individit.

Dhoma e Avokatise e Shqiperise i kerkon Keshillit te Ministrave, si organi vendimarres per miratin e hartes gjyqesore, te marre ne konsiderate verrejtjet dhe propozimet e bera prezent nga ana jone gjate gjithe ketij procesi. Mosmarrja ne konsiderate e verrejtjeve dhe propozimeve te Dhomes se Avokatise te Shqiperise ne procesin e vendimarrjes nga ana e qeverise do te jete objekt vleresimi i qendrimit te dhomes se avokatise, duke pershkallezuar qendrimin tone ne te ardhmen drejt nje bojkoti total dhe pa afat.

Nepermjet ketij njoftimi, gjejme rastin te falenderojme komunitetin e avokateve te cilet me kulture te larte qytetare dhe profesionale mundesuan ne unanimitet realizimin e qellimit te bojkotit.

Falenderojme publikun per mbeshtjetjen dhe mirkuptimin per bojkotimin e proceseve gjyqesore ku ata ishin palë.

Një falenderim i veçantë pë mediat per pasqyrimin dhe sensibilizimin e opinionit në vazhdimësi.

Komiteti Drejtues i DHASH

K R Y E T A R I

Prof. Dr. Maksim HAXHIA