NJOFTIM

NJOFTIM

NJOFTIM

Dhoma e Avokatisë së Shqipërisë

Këshilli i Përgjithshëm

V e n d i m

1. Bojkotimin e të gjitha proçeseve gjyqësore civile, penale  dhe administrative në të gjitha nivelet e gjykatave përfshi edhe Gjykatën Kushtetuese, për tre ditë duke filluar nga dita e nesërme dt.05.06.2024.

2. Përjashtohen nga proçesi i bojkotit çështjet penale me objekt caktimi, ndryshimi, zëvëndësimi dhe shuarje të masave të sigurimit .

3. Mospjesmarrja e avokatëve në proçeset civile dhe atminiatrative është aresye objektive për tu shtyrë proçeset nga ana e Gjykatave pa të drejtën e vazhdimit të proçesit në këto tre ditë.

4. Moszbatimi i këtij vendimi nga çdo avokat përbën shkelje të rëndë disiplinore ndaj të cilit do të bëhet proçedim disiplinor nga Komiteti i Disiplinës duke vendosur deri në heqie të liçensës.

  – Për zbatimin e këtij vendimi ngarkohen Dhomat Vendore të Avokatisë.

  – Një kopje e ketij vendimi të depozitohet pranë çdo gjykate në të gjitha  nivelet .

  – Gjithashtu të depozitohet kopje e vendimit në Klgj dhe Klp.


                                         Këshilli i  Përgjithshëm i Dhomës së Avokatisë së Shqipërisë 

                                                                                                 
                                               Kryetari                   

                                                               Prof Dr.  Maksim HAXHIA