Viti Akademik 2022-2023

Viti Akademik 2022-2023

Kalendari Shkurt

Datë 31.01.2023 16:30 & 18:00

 • Gjykimi Gjykatën e Lartë
  • Rekursi (përmbatja, afatet, kundërrekursi)
  • Shqyrtimi në kolegjet e bashkuara
  • Vendimet e Gjykatës së Lartë
  • Reforma e ligjit Nr. 44/2021 “Për Disa Shtesa dhe Ndryshime në Ligjin Nr. 8116, Datë 29.3.1996, “Kodi i Procedurës Civile i Republikës së Shqipërisë”, të Ndryshuar
 • Martesa dhe Zgjidhja e saj
  • Regjimet pasurore martesore.
  • Mënyrat, aktet dhe pasojat e zgjidhjes së martesës.
  • Zgjidhja e mosmarreveshjeve te rregjimit pasuror martesor.
  • Vështrim krahasues me vendet e BE

Datë 02.02.2023 16:30 & 18:00

 • Gjykimi Gjykatën e Lartë
  • Rekursi (përmbatja, afatet, kundërrekursi)
  • Shqyrtimi në kolegjet e bashkuara
  • Vendimet e Gjykatës së Lartë
  • Reforma e ligjit Nr. 44/2021 “Për Disa Shtesa dhe Ndryshime në Ligjin Nr. 8116, Datë 29.3.1996, “Kodi i Procedurës Civile i Republikës së Shqipërisë”, të Ndryshuar
 • Martesa dhe Zgjidhja e saj
  • Regjimet pasurore martesore.
  • Mënyrat, aktet dhe pasojat e zgjidhjes së martesës.
  • Zgjidhja e mosmarreveshjeve te rregjimit pasuror martesor.
  • Vështrim krahasues me vendet e BE

Datë 04.02.2023 10:30 & 12:00

 • Gjykimi Gjykatën e Lartë
  • Rekursi (përmbatja, afatet, kundërrekursi)
  • Shqyrtimi në kolegjet e bashkuara
  • Vendimet e Gjykatës së Lartë
  • Reforma e ligjit Nr. 44/2021 “Për Disa Shtesa dhe Ndryshime në Ligjin Nr. 8116, Datë 29.3.1996, “Kodi i Procedurës Civile i Republikës së Shqipërisë”, të Ndryshuar
 • Shqipëria, BE dhe e Drejta për Shëndetinl
  • Integrimi i Shqipërisë në BE
  • Kujdesi Afatgjatë: Një Krahasim me Vendet e tjera të Evropës Perëndimore
  • Ndikimi i Covid19 në fundin e jetës: qasjet civile dhe penale

Datë 07.02.2023 16:30 & 18:00

 • Ekzekutimi i vendimit të gjykatës
  • Paditë ndaj titullit ekzekutiv
  • Pezullimi i pushimit të ekzekutimit
  • Paditë ndaj veprimeve të përmbaruesit gjyqësor.
 • Shqipëria, BE dhe e Drejta për Shëndetinl
  • Integrimi i Shqipërisë në BE
  • Kujdesi Afatgjatë: Një Krahasim me Vendet e tjera të Evropës Perëndimore
  • Ndikimi i Covid19 në fundin e jetës: qasjet civile dhe penale

Datë 09.02.2023 16:30 & 18:00

 • Ekzekutimi i vendimit të gjykatës
  • Paditë ndaj titullit ekzekutiv
  • Pezullimi i pushimit të ekzekutimit
  • Paditë ndaj veprimeve të përmbaruesit gjyqësor.
 • Shqipëria, BE dhe e Drejta për Shëndetinl
  • Integrimi i Shqipërisë në BE
  • Kujdesi Afatgjatë: Një Krahasim me Vendet e tjera të Evropës Perëndimore
  • Ndikimi i Covid19 në fundin e jetës: qasjet civile dhe penale

Datë 11.02.2023 10:30 & 12:00

 • Ekzekutimi i vendimit të gjykatës
  • Paditë ndaj titullit ekzekutiv
  • Pezullimi i pushimit të ekzekutimit
  • Paditë ndaj veprimeve të përmbaruesit gjyqësor.
 • Martesa dhe Zgjidhja e saj
  • Regjimet pasurore martesore.
  • Mënyrat, aktet dhe pasojat e zgjidhjes së martesës.
  • Zgjidhja e mosmarreveshjeve te rregjimit pasuror martesor.
  • Vështrim krahasues me vendet e BE

Datë 14.02.2023 16:30 & 18:00

 • Ndërtimi i paligjshëm

  • Ndërtimi dhe mundësitë ligjore për të ndërtuar. (Ligji 8402/1998, Ligji 107/2014, VKM 408/2015).

  • Ndërtimi i paligjshëm si vepër penale. (Neni 199/a i Kodit Penal).

  • Organet e inspektimit të ndërtimit dhe kontrollit të territorit. (Ligji nr. 9780 datë 16.07.2007, VKM nr. 894 date 04.11.2015, Ligji 107/2014, Ligji 8402/1998).

 • Procesi Penal dhe hetimet paraprake
  • Pavlefshmeritë e akti procedurale;
  • Pozicioni i prokurorit e gjyqëtarit në hetimet paraprake
  • Roli i avokatit në hetimet paraprake.

Datë 16.02.2023 16:30 & 18:00

 • Procesi Penal dhe hetimet paraprake
  • Pavlefshmeritë e akti procedurale;
  • Pozicioni i prokurorit e gjyqëtarit në hetimet paraprake
  • Roli i avokatit në hetimet paraprake.
 • Shoqëritë Tregetare
  • Shoqërite Tregtare, themelimi, organizimi dhe te drejtat dhe detyrimet e ortakëve/aksionarëve/ roli i tyre (këtu trajtohet neni 99 i ligjit për Procedura Tatimore dhe udhëzimi përkatës nr. 44 dalë në zbatim të tij, në kuadër të të drejtave dhe detyrimeve të ortakëve/aksionarëve – lidhur me konceptin dhe parimin e rëndësishëm të përgjegjësisë së kufizuar
  • Largimi/përjashtimi i ortakut në shpk, likuidimi i kuotës
  • Administratori/ët dhe Këshilli Mbikëqyrës/Administrimit

Datë 18.02.2023 10:30 & 12:00

 • Ndërtimi i paligjshëm

  • Ndërtimi dhe mundësitë ligjore për të ndërtuar. (Ligji 8402/1998, Ligji 107/2014, VKM 408/2015).

  • Ndërtimi i paligjshëm si vepër penale. (Neni 199/a i Kodit Penal).

  • Organet e inspektimit të ndërtimit dhe kontrollit të territorit. (Ligji nr. 9780 datë 16.07.2007, VKM nr. 894 date 04.11.2015, Ligji 107/2014, Ligji 8402/1998).

 • Procesi Penal dhe hetimet paraprake
  • Pavlefshmeritë e akti procedurale;
  • Pozicioni i prokurorit e gjyqëtarit në hetimet paraprake
  • Roli i avokatit në hetimet paraprake.

Datë 21.02.2023 16:30 & 18:00

 • Lejet e ndërtimit, kontrolli ndërtimor, çertifikimi i objekteve të pajisura me leje ndërtimi; GJEDNJ dhe Shqiperia
  • Llojet e Lejeve te ndertimit (leje ndertimi, deklarate paraprake punimesh, leje njoftuese prane njesive administrative – perkufizimi, dokumentacioni i nevojshem dhe procedura per tu pajisur).
  • Kontrolli ndërtimor dhe çertifikimi i objekteve te pajisura me leje ndertimi (organet kompetente, masat administrative, aktet e kontrollit, çertifikata e perdorimit – dokumentacioni dhe procedura)
  • GJEDNJ mbi lejet e ndërtimet; Rasti i Shqipëris – qëndrimi mbi ndërtimet, (çështjet Mullai dhe të tjerë kundër Shqipërisë, Sharxhi dhe të tjerë kundër Shqipërisë, Ivanova dhe Çerkezov kundër Bullgarisë, M. ZUMTOBEL Gesellschaft mbH & Co. KG dhe Franz Martin ZUMTOBEL kundër Austrisë).
 • Impakti i së drejtës së Bashkimit Europian në legjislacionin Shqiptar
  • Marrëveshja e Stabilizim Asocimit dhe impakti në legjislacionin shqiptar
  • Detyrimi për perafrimin e legjislacionit të së drejtës së konkurrencës me atë të Bashkimit Europian

Datë 23.02.2023 16:30 & 18:00

 • Shoqëritë Tregetare
  • Kapitali i shoqërive tregtare, ruajtja dhe ndryshimi i kapitalit, zotërimi dhe transferimi i pjesëve të kapitalit
  • Transformimi i shoqërisë tregtare
  • Prishja e shoqërisë (përfshirë dhe falimentin në vija të përgjithshme)
 • Impakti i së drejtës së Bashkimit Europian në legjislacionin Shqiptar
  • Marrëveshja e Stabilizim Asocimit dhe impakti në legjislacionin shqiptar
  • Detyrimi për perafrimin e legjislacionit të së drejtës së konkurrencës me atë të Bashkimit Europian

Datë 25.02.2023 10:30 & 12:00

 • Lejet e ndërtimit, kontrolli ndërtimor, çertifikimi i objekteve të pajisura me leje ndërtimi; GJEDNJ dhe Shqiperia
  • Llojet e Lejeve te ndertimit (leje ndertimi, deklarate paraprake punimesh, leje njoftuese prane njesive administrative – perkufizimi, dokumentacioni i nevojshem dhe procedura per tu pajisur).
  • Kontrolli ndërtimor dhe çertifikimi i objekteve te pajisura me leje ndertimi (organet kompetente, masat administrative, aktet e kontrollit, çertifikata e perdorimit – dokumentacioni dhe procedura)
  • GJEDNJ mbi lejet e ndërtimet; Rasti i Shqipëris – qëndrimi mbi ndërtimet, (çështjet Mullai dhe të tjerë kundër Shqipërisë, Sharxhi dhe të tjerë kundër Shqipërisë, Ivanova dhe Çerkezov kundër Bullgarisë, M. ZUMTOBEL Gesellschaft mbH & Co. KG dhe Franz Martin ZUMTOBEL kundër Austrisë).
 • Gjykimi në Apel
  • Ankimi (afatet, njoftimi, bashkimi i ankimeve)
  • Shqyrtimi i çështjes në apel
  • Vendimi

Datë 28.02.2023 16:30 & 18:00

 • Jurisprudenca në lidhje me veprat penale kundër pasurisë
  • Vjedhja e Pasurisë
  • Mashtrimet
  • Shkatërrimi i Pronës
 • Raporti prindër fëmi
  • E drejta prindërore;
  • Kujdestaria mbi femijët;
  • Lënia e fëmijeve për rritje e edukim

Datë 02.03.2023 16:30 & 18:00

 • Jurisprudenca në lidhje me veprat penale kundër pasurisë
  • Vjedhja e Pasurisë
  • Mashtrimet
  • Shkatërrimi i Pronës
 • Raporti prindër fëmi
  • E drejta prindërore;
  • Kujdestaria mbi femijët;
  • Lënia e fëmijeve për rritje e edukim

Datë 04.03.2023 10:30 & 12:00

 • Jurisprudenca në lidhje me veprat penale kundër pasurisë
  • Vjedhja e Pasurisë
  • Mashtrimet
  • Shkatërrimi i Pronës
 • Raporti prindër fëmi
  • E drejta prindërore;
  • Kujdestaria mbi femijët;
  • Lënia e fëmijeve për rritje e edukim