Viti Akademik 2022-2023

Viti Akademik 2022-2023

Kalendari Nëntor – Dhjetor 2023

Leksionet janë

E Martë, Grupi I & II, ora 16:30-20:30

E Martë, Grupi III & IV, ora 16:30-20:30

E Shtunë, Grupi V & VI, ora 10:30-12:30

Kujdes: Dita e Martë, 28.11.2023, është pushim. Leksioni do zhvillohet ditën e premte, 1.12.2023

Datë 14, 16 dhe 18 nëntor

 • Zotësia për të vepruar dhe Veprimi juridik
  • Interpretimi sistematik i Zotësia për të vepruar: nenet 6-11 & neni 1028 kodi civil dhe nenet 98-101 kodi i punës
  • Veprimi juridik, padite me objekt pavlefshemerine e veprimit juridik dhe pasojat
 • E drejta private europiane
  • E drejta europiane e pronësis (Dir. 2014/60/BE, Dir. 2008/122/KE, Dr. 1346/2000/KE, Reg. 2015/848)
  • E drejta europiane e trashigimis (Reg. 650/2012)
  1.  

Datë 21, 23 dhe 25 nëntor

 • Pronësia, bashkëpronësia dhe paditë e mbrojtjes së pronësisë
  • Targat e pronësis
  • Llojet e Bashkepronesis
  • Padite e mbrojties se pronesise
 • Parashkrimi, parashkrimi fitues, dhe dekadenca
  •  Parashkrimi
  • Parashkrimi Fitues
  • Dekadenca

Datë 30 nëntor, 1 dhe 2 dhjetor

 • Trashëgimia
  • Llojet e trashigimis
  • Legu dhe Barra
  • Padia e kërkimit të trashigimisë
 • Kontrata Kolektive e Punës, pasojat e zgjidhjes dhe mbrojtja gjyqësore
  • Të drejtat kryesore në një marrëdhënie pune e lidhur në nivel kolektiv;
  • Kontrata Kolektive e Punës (Forma dhe Përmbajtja);
  • Krijimi i raporteve Kolektive të punës/ Procedura
  • Pasojat e Zgjidhjes/ Mbrojtja Gjyqesore
  • Raste Praktike
  1.  

Datë 5, 7 dhe 9 dhjetor

 • Efektet e mosekzekutimit të Detyrimeve dhe shuarja e tyre.
  • Vonesa e debitorit ose e kreditorit
  • Rastet e shuarjes së detyrimeve
  • Impakti i Covid19 në shuarjen e detyrimeve
 • Procesi Civil
  • Palët dhe pjesëmarresit.
  • Juridiksioni dhe kompetenca.
  • Kundërshtimi i juridiksionit dhe kompetencës.

Datë 12, 14 dhe 16 dhjetor

 • Sistemin tatimor ne shqiperi per biznesin dhe individet
  • Qellimi i tatim-taksave
  • Llojet e tatimit mbi te ardhurat
  • Tatimet direkte dhe indirekte
  • Legjislacioni Tatimor
  • Veshtrim krahasues me vendet e BE
 • Europianizimi e së drejtës së Punës
  • Të drejtat kryesore në një marrëdhënie pune;
  • Kontrata Individuale e Punes (Forma dhe Përmbajtja);
  • Krijimi i raporteve individuale të punës/ Agjencia ;
  • Pasojat e Zgjidhjes/ Mbrojtja Gjyqësore
  • Raste Praktike

Datë 19, 21 dhe 23 dhjetor

 • Procesi Civil
  • Veprimet paraprake të gjyqëtarit,
  • Plotesimi i të metave,
  • Paditë
  • Deklarata e mbrojtjes
 • Zgjidhja e kontratës së punës
  • Paditë ndaj zgjidhjes së Kontratës së punë
  • Zgjidhja pa shkaqe të arsyeshme dhe ajo pa shkaqe të
  • Padia, kërkimet dhe barra e provë