Viti Akademik 2022-2023

Viti Akademik 2022-2023

Kalendari Maj - Korrik 2023

Ky dokument përfshin periudhën 16.05.2023
Çdo ditë zhvillohen 2 tema

Grupi I dhe II: çdo të martë ora 16:30-20:30
Grupi III dhe IV: çdo të enjte ora 16:30-20:30
Grupi V dhe VI: çdo të shtunë ora 10:30-12:30

Trajnimi fillestar mbaron me javën e parë të korrikut
Grupi I dhe II: e martë 04.07.2023
Grupi III dhe IV: e enjte 06.07.2023
Grupi V dhe VI: e shtunë ora 08.07.2023

Datë 16, 18 dhe 20 Maj

 • Pastrimi i produkteve të veprës penale
  • Procedura e gjurmimit dhe hetimit të pastrimit të produkteve të veprës penale
  • Analiza ligjore dhe problematikat praktika të ligjit Nr. 9917, datë5.2008 ” Për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit”, i ndryshuar
  • Analiza ligjore dhe problematikat praktike të ligjit Nr. 10192, datë12.2009 ” Për parandalimin dhe goditjen e krimit të organizuar, trafikimit, korrupsionit dhe krimeve te tjera, nëpërmjet masave ndaluese kundër pasurisë”, i ndryshuar (ligji antimafia)
 • Sistemi shqipëtar i drejtësisë administrative:
  • Objekti dhe kufijtë e gjykimit të çështjeve administrative në Gjykatën e Lartë
  • Afatet dhe mënyra e paraqitjes se rekursit, në formë dhe përmbajtje.
  • Shkaqet ligjore të rekursit. Shkeljet e rënda procedurale. Zbatimi i gabuar i ligjit material. Mosrespektimi i praktikës gjyqësore të Gjykatës së Lartë. Konstatimi i gjendjes faktike në mënyrë jo të plotë dhe të gabuar.

Datë 23, 25 dhe 27 Maj

 • Sistemi shqipëtar i drejtësisë administrative:
  • Raporti ndërmjet kushtetutshmërisë dhe paligjshmërisë.
  • Akti administrativ ndërmjet kontrollit gjyqësor dhe kontrollit kushtetues.
  • Dallimi ndërmjet kontrollit të kushtetutshmërisë dhe ligjshmërisë së akteve normative të organeve të pushtetit ekzekutiv
 • Sistemi shqipëtar i drejtësisë administrative:
  • Parimet e gjykimi administrativ
  • Ligjit “Për Gjykatën Administrative”
  • Llojet e padive
  • Gjykimi administrativ në apel

Datë 30 Maj, 1 dhe 3 Qershor

 • Mjetet ligjore mbrojtese në të drejtën administrative
  • Juridiksioni dhe kompetenca e organit administrativ për shqyrtimin e ankimit administrativ
  • Rivendosja në afat e ankimit administrativ
  • Shterimi i ankimit administrativ, forma e kërkesës dhe subjektet që legjitiomohen, ankimi administrativ, kundërshtimi administrativ dhe rishikimi administrativ.
 • Marrëdhënia ndërmjet avokatëve.
  • Sjellja etike e avokatit me kolegët
  • Principet profesionale të avokatit

Datë 6, 8 dhe 10 Qershor

 • Detyrat e avokatit ndaj gjykatës
  • Korrektesa e avokatit
  • Komunikimi etik e avokatit
  • Edukata e avokati
 • Kodi i Etikës së avokatit
  • Marrëdhënia e Dhomës së Avokatisë me PECO, CCBE, ABA ROLI, BRLNN
  • Organizimi i Dhomës së Avokatisë së Shqiperisë në rang kombëtar dhe vendor.
  • Organet drejtuese e ekzekutuese të Dhomës, zgjedhja, kompetencat dhe vendimmarrja e tyre

Datë 13, 15 dhe 17 Qershor

 • Kodi i Drejtësisë Penale për të Mitur
  • Parimet Kryesore
  • Roli i avokatit sipas Kodit te Drejtesise Penale per te Mitur
  • Roli i psikologut sipas Kodit te Drejtesise Penale per te Mitur dhe ndërveprimi me fëmijët në sistemin gjyqësor si sfide kryesore.
 • Model aktesh
  • fushën e së drejtës private
  • fushën e se drejtës penale
  • fushën e se drejtës administrative

Datë 20, 22 dhe 24 Qershor

 • Gjuha dhe teksti :
  • Gjuha e shkruajtur dhe gjuha e folur;
  • Gjuha e përditshme dhe gjuha juridike;
  • E folura dhe e shkruajtura.
 • Kontrolli i etikës profesionale nga ana e Dhomës së Avokatisë
  • Komitetit disiplinor përbërja dhe detyrat e tij.
  • Rregullat e zhvillimit të seancave pranë komitetit disiplinor.
  • Natyra juridike e vendimit të Komitetit disiplinor.
  • Ankimi ndaj vendimit të Komitetit disiplinor, juridiksioni e kompetenca lëndore

Datë 27, 29 Qershor dhe 1 Korrik

 • Struktura e tekstit:
  • Teknikat e përpilimit të akteve gjyqësore
  • Teknikat e shkrimit të mendimit juridik
  • Mendimi juridik
 • Veprimi dhe Akti Administrativ
  • Interesi legjitim,
  • Ligjshmërisë dhe pavlefshmërisë së aktit administrativ,
  • Kontrata Administrative;
  • Akti administrativ ndërmjet kontrollit gjyqësor dhe kontrollit kushtetues

Datë 4, 6 dhe 8 Korrik (java e fundit)

 • Kontrata Administrative:
  • Problematikat e Kontratës Administrative
  • Kazuze të Ndryshme
  • Padi në lidhje me Kontratën Administrative
 • Ligji i Avokatisë
  • Kushtet për ushtrimin e profesionit të avokatit
  • Trajnimi Fillestar
  • Trajnimi i Vazhdueshëm