Rregullore

PER RREGJISTRIMIN , ORGANIZIMIN DHE SHPALLJEN E REZULTATEVE TE PROVIMIT KUALIFIKIMIT PER FITIMIN E TITULLIT AVOKAT NE REPUBLlKEN E SHQIPERISE