Rregullore

Rregullore

PER RREGJISTRIMIN , ORGANIZIMIN DHE SHPALLJEN E REZULTATEVE TE PROVIMIT KUALIFIKIMIT PER FITIMIN E TITULLIT AVOKAT NE REPUBLlKEN E SHQIPERISE

Neni 1

1.1. Kjo rregullore percakton kushtet, afatet dhe procedurat e dhenies se provimit dhe shpalljes rezultateve , per te fituar titullin e avokatit ne R.Sh.

1.2. Titulli avokatit i jep te drejten per te ushtruar profesionin e lire te avokatit vetem ne pajtim me ligjin nr .9109 date 17.07.2003,ndryshuar me ligjin nr 9795 date 23.07.2007 dhe ligjin nr 10047 date 24.12.2008 ” Per profesionin e avokatit ne Republiken e Shqiperise “.

1.3. Per efekt interpretimi ,ne kete regullore ligjet e cituara ne piken 1.2 te nenit 1 do te perfshihen me fjalen ligji .

 

Neni 2
2.1. Ne mbeshtetje te nenit 25 te ligjit , profesionin e avokatit mund ta ushtroje cdo shtetas Shqiptar ose i huaj,qe ka kryer arsimin e larte juridik brenda ose jashte vendit .Ne kuptim te kesaj shprehje do te konsiderohen si dokumenta per njohjen e arsimit te larte juridik.

2.1.1 Diplomat Master shkencor dhe Diplomat Master profesional, te leshuara nga universitetet publike rezidente ne Shqiperi.

2.1.2 Diplomat Master shkencor dhe Diplomat Master profesional,te leshuara nga universitetet private me akreditim pozitiv,ne Republiken e shqiperise.

2.1.3 Diplomat e leshuara nga universitetet e huaja jo rezidente ne Shqiperi,me kushtin qe keto te fundit tekonvalidohen nga MASH si diploma Master Shkencor dhe Master Profesional, nepermjet nje dokumenti shkresor individual dhe rast pas rasti,per cdo kandidat qe paraqitet.
Ne cdo rast universiteti qe ka leshuar diplomat sipas citimit te mesiperm duhet te jete i akredituar pozitivisht nga Keshilli i Akreditimit te arsimit te larte dhe te shpallur me vendim te ministrit te arsimit dhe shkences,sipas nenit 62 te ligjit nr 9741 dt 21.05.2007 “Per arsimin e larte ne Republiken e shqiperise“.Vendimi i akreditimit detyrimisht duhet te jete akreditim pozitiv ose me kusht.Akreditimi negativ nuk mund te krijoje mundesi per njohjen e diplomes per efekt regjistrimi per ushtrimin e profesionit te avokatit.

Neni 3 – Regjistrimi si Asistent
3.1. Sipas kerkesave te ligjit, hapi i pare i regjistrimit per kandidat per avokat,eshte regjistrimi si asistent avokat,prane nje avokati ose zyre avokatie.Rregjistrimi i kandidateve si asistent mund te behet vetem pasi kandidati te kete siguruar diplomen e juristit nga fakulteti drejtesise te universiteteve te percaktuara sipas nenit 2 te kesaj regullore. Ne kete kuptim asnje avokat apo zyre avokatie nuk mund te pranoje asitente dhe te leshoje vertetime per asistentet avokate perpara dates se diplomes te kandidatit dhe asnje prej kandidateve nuk mund ti nenshtrohet provimit kualifikues, kur data e provimit eshte me pak se 365 dite kalendarike,edhe neqoftese eshte paisur me nje vertetim te tille nga nje avokat ose zyre avokatie perpara ketij afati.

Administrata e Dhomes eshte pergjegjese per regjistrimin e personave ne kundershtim me kete kriter.

3.2. Rregjistrimi i asistentit mund te behet prane dhomes avokatise ne te cilen ka vendbanimin kandidati ose , prane Dhomes Kombetare te Avokatise. Afati i kryerrjes te stazhit eshte 12 muaj per te gjithe asistentet e dhomes avokatise Tirane dhe jo me pak se 11 muaj per asistentet e regjistruar ne dhomat e avokative te rretheve.Ky afat I klasifikuar si me lart, fillon ne diten ne te cilen aplikanti per asistent eshte pajisur me karten e identitetit per asistent ,sipas modularit te percaktuar nga Keshilli Drejtues i Dh.K.A. per kete qellim. Ne rast se aplikanti per asistent ka depozituar kerkesen prane dhomes avokatise te rrethit perkates ku ka vendbanimin,kryetari dhomes perkatese jo me vone se 30 dite nga dita e pranimit te dokumentave,duhet ti depozitoje ato ne Dh.K.A. ,te cilet nga ana e tyre pajisin kandidatin aplikant me karten e identitetit te asistentit.
Ne rast se Brenda 30 diteve nga dita e depozitimit te kerkeses , Dh.K.A. nuk refuzon me shkrim kerkesen e aplikantit per regjistrim si asistent,regjistrimi quhet automatikisht i kryer.

Neni 4 – Dokumentat për regjistrim
Dokumentat per rregjistrimin e kandidatit per paisjen me karten e identitetit per asistent jane :

4.1. Kerkesa me shkrim per regjistrim.

4.2. Vertetimin e avokatit apo zyres avokatise,ku pranohet qe aplikanti te kryeje periudhen 1 vjecare te stazhit.Ky vertetim detyrimisht duhet te leshohet nga nje avokat apo zyre avokatie,anetare te dhomes avokatise ku aplikanti ka vendbanimin e tij.
Ne dosjen e aplikantit detyrimisht duhet te jete dhe mendimi pozitiv i kryesise se dhomes avokatise per kryerjen e stazhit.

4.3. Fokopje e noterizuar e diplomes te fakultetit juridik te universitetit perkates.

4.4. Fotokopje e noterizuar e listes notave te leshuara nga universiteti perkates.

4.5. Karta e identitetit (ne mungese certifikate personale) e aplikantit.

4.6. Deshmi penaliteti nga Ministria e Drejtesise, te aplikantit ,per te vertetuar se nuk ka precedente penale.Deshmia e penalitetit nuk mund te jete leshuar nga organi competent me teper se 3 muaj nga data e aplikimit.

4.7. Njehsimin e diplomes se huaj ,ose vertetimin nga MASH se ka kryer aplikimin per konvalidimin e saj (Per aplikantet e diplomuar jashte vendit).

4.8. Fotografi me permasa 5 x 4,cope 2.

4.9. Tarifa e regjistrimit si asistent ,prej 1.000 (njemije) leke.

Neni 5 – Regjistrimi i Shtetësave të Huaj
Ne zbatim te nenit 36 te ligjit , shtetasit e huaj qe duan te aplikojne per tu regjistruar si asistent prane nje zyre apo studio avokatie,vec sa me siper duhet te paraqesin dhe nje dokument zyrtar,te leshuar nga nje institucion publik ne Republiken e Shqiperise ku te vertetohet se kandidati per asistent zoteron gjuhen shqipe.

Ne rast se aplikanti ka nje dokument te tille nga nje subjekt privat,atehere ai mund te regjistrohet vetem nese aplikimi behet nga vete aplikanti ne prezence te kryetarit te Dhomes Kombetare Avokatise.

Neni 6
6.1. Numri i kandidateve per regjistrim si asistent, eshte pa limit.Kjo do te thote qe cdo kandidat qe deshiron te regjistrohet dhe qe ploteson kriteret e mesiperme,mund te regjistrohet pa kufizim.

6.2. Dhoma Kombetare e avokatise, pasi ka kryer regjistrimin e te gjithe kandidateve per t´ju neneshtruar provimit te avokatise, me kerkesen e Ministrise se Drejtesise, dergon listen perfundimtare, jo me vone se data e fiksuar per zhvillimin e provimit.Kjo liste eshte e protokolluar dhe nuk shoqerohet me dokumentat individuale te regjistrimit te kandidateve.Dokumentacioni personal i cdo kandidati mund te vihet ne dispozicion te personave te autorizuar nga Ministria e Drejtesise, per verifikime te mundshme.

6.3. Pas perfundimit te afatit nje vjecar,sipas kritereve te percaktuara me lart, avokati apo zyra e avokatise ku ka kryer stazhin kandidati per avokat,pajis kete te fundit me nje leter rekomande,ku shpreh opinionin e saj lidhur me pergatitjen profesionale dhe etike te asistentit, si dhe me opinionin e vet nese duhet ti nenshtrohet provimit kualifikues apo ka nevoje per nje shtyrje te afatit te ushtrimit te asistentit.Kjo leter rekomande behet pjese e dosjes se aplikantit. Mospajisja e aplikantit me leter rekomande mund te konsiderohet si shprehje ne heshtje me opinion pozitiv nga ana e avokatit ose zyres avokatise dhe aplikanti mund ti nenshtrohet provimit kualifikues.

Neni 7 – Përjashtim nga Detyrimi Regjistrimit si Asistent
Perjashtimi nga detyrimi i rregjistrimit si asistent per kategorite e cituara ne nenin 28 te ligjit ,behet mbi bazen e propozimit te Kryetarit dhe Sekretarit te Pergjithshem te Dh.K.A., kryesisht ,ose ne baze te kerkeses se personit te interesuar. Miratimi i perjashtimit nga e drejta e permbushjes se detyrimit te periudhes njevjecare te stazhit, sipas pikes b te nenit 25 te ligjit,behet automatikisht.

Ky nen nuk aplikohet per personat per sa kohe qe ushtrojne mardhenie pune ne administraten publike, por vetem pasi keto mardhenie te jene nderprere.

 
Neni 10 – Shpallja E Provimit Dhe Rregjistrimi I Kandidateve
Shpallja e dates se zhvillimit te provimit behet me vendim te Keshillit Drejtues. Personat e interesuar per pjesemarje ne provim lajmerohen duke bere publikimin ne Dhomen Kombetare te Avokatise ose me mjetet e tjera te komunikimit publik. Shpallja ka formatin e lajmerimit per pjesemarje, ku ftohen te gjithe kandidatet e interesuar qe plotesojne kriteret ligjore ,te paraqiten prane Dhomes Kombetare te Avokatise per rregjistrim dhe per informacione te hollesishme .Ne njoftimin per zhvillimin e provimit kualifikues citohet data e zhvillimit, vendi dhe ora ku do te zhvillohet, afati i fillimit te regjistrimit, i cili nuk mund te jete me shume se 30 dite nga dita e shpallur per zhvillimin e provimit, si dhe afati i perfundimit te regjistrimit, i cili eshte jo me pak se tre dite nga dita e zhvillimit provimit.

 

Neni 11 – Rregjistrimi I Kandidateve Per Pjesemarjen Ne Provim
Rregjistrimi i kandidateve realizohet me paraqitjen personale te tyre (ose me procure perfaqesimi nga persona te tjere) prane administrates te Dh.K.A. Rregjistrimi shoqerohet me pagesen nga ana e kandidatit te tarifes per pjesemarje ne provim.Tarifa e paguar eshte e pakthyeshme ne cdo rast ,edhe nese shpallesh fitues apo jo, me perjashtim te rastit kur kandidati nuk paraqitet ne provim. Ne kete rast tarifa e paguar i kthehet personit te regjistruar dhe qe nuk paraqitet ne provim, por mund te sherbeje dhe si pagese e tarifes per pjesemarje ne provimin e ardhshem.

Administrata pasi verfikon dosjen e kandidatit dhe e gjen ate ne perputhje me ligjin, statutin dhe kete regullore, regjistron kandidatin duke e paisur ate me dokumentin e regjistrimit, ku shenohet dhe vendi,data dhe ora e paraqitjes ne provim.Ne momentin e regjistrimit administrata pajis kandidatin me literaturen si me poshte :

 • Program te Provimit te Avokatise
 • Statutin e Dhomes Kombetare te Avokatise
 • Kodin Etik te Avokatit

Ne perfundim te afatit te shpallur te regjistrimit,administrata pezullon regjistrimet dhe perpilon listat e pjesemarjes ne provim.Listat hartohen sipas rendit alfabetik dhe njekohesisht po sipas rendit alfabetik percakton sallat ne te cilat do te sistemohen kandidatet.Kjo behet ne funksion te numurit te kandidateve te regjistruar dhe kapacitetit te sallave te provimit ne dispozicion,duke ruajtur si kriter baze sistemimin e kandidateve ne menyre te tille qe te eliminoje mundesite e kopjimit dhe te komunikimit midis kandidateve.Ne sallat e zakonshme ky numur nuk duhet te kaloje me shume se 50 kandidate ne nje salle. Listat e perpiluara ne kete menyre ruhen dhe i vihen ne dispozicion komisionit te provimit,i cili nga ana e vet ja dorezon komisioneve te monitorimit per verifikimet e mundshme te pjesemaresve.

Neni 12 – Perjashtimi Nga Detyrimi Pjesemarjes Ne Provim
Perjashtimi nga detyrimi i pjesemarrjes ne provim per kategorite e cituara ne nenin 27 te ligjit ,behet mbi bazen e propozimit te 1/3 te anetareve te Keshillit Drejtues te Dh.K.A., kryesisht , ose ne baze te kerkeses se personit te interesuar dhe vendoset me votim te fshehte te K.Drejtues. Ne rast se kandidati fiton 50% +1 te votave te anetareve prezente te Keshillit Drejtues, brenda 10 diteve i propozohet Ministrit te Drejtesise per miratim per perjashtim nga e drejta e nenshtrimit te provimit te detyrueshem kualifikues. Ne rast se votimi rezulton me numer votash te barabarta, vota e kryetarit eshte percaktuese.

Neni 13 – Hartimi I Tezes Se Provimit Dhe Piket Sipas Lendeve

Hartimi i tezes provimit kryhet nga ana e Komisionit te provimit te kualifikimit .Provimi behet me zhvillim .Teza e provimit perbehet detyrimisht nga pyetjet teorike dhe nga pjesa praktike.

Pyetjet teorike hartohen me permbajtje nga fushat kryesore te se drejtes si me poshte:

−E drejta Kushtetuese.10 pike.
−E drejta civile.20 pike.
−E drejta procedures civile.10 pike.
−E drejta penale.20 pike.
−E drejta procedures penale.10 pike.
−E drejta administrative.10 pike.
−E drejta familjare.10 pike.
−E drejta e punes ose Tregetare.10 pike.
−Ligji per Avokatine ne Republiken e Shqiperise.10 pike.

Pjesa praktike perbehet nga dy raste te praktikes gjyqesore :

−Kazusi i te drejtes civile dhe procedures civile.20 pike.
−Kazusi i te drejtes penale dhe procedures penale.20 pike.

Vleresimi i tezes behet me pike me maksimumin e mundshem 150. Kandidati qe vleresohet me 50 % + 1 te maksimumit te pikeve( gjithsej 76 pike),shpallet fitues i provimit te kualifikimit.

Hartimi i tezes me permbajtjen e mesiperme behet 16 ore perpara zhvillimit te provimit,ne 5 (pese) variante te ndryshme,te cilat mbyllen ne zarfa dhe depozitohen ne kasaforten e Dh.K.A.nga ana e Kryetarit ne presence te komisionit. Eshte po Kryetari ne presence te komisionit qe terheq zarfat nga kasaforta dhe i transporton ato ne vendin ku do te zhvillohet provimi.

Neni 14 – Vendi I Zhvillimit Te Provimit Dhe Identifikimi I Kandidateve
14.1. Vendi i zhvillimit te provimit eshte jashte ambienteve te Dh.K.A.,ne salla te cilat sigurohen nga ana e administrates se Dhomes. Sallat duhet te jene te pershtatshme per kete qellim dhe kryesisht te shfrytezohen sallat e universiteteve, ku mundesohet shkrimi ne kushte normale. Sistemimi i kandidateve behet ne perputhje me listat e hartuara sipas rendit alfabetik.

14.2. Orari i fillimit te provimit eshte ora 10 oo dhe i perfundimit, ora 14.oo, Provimi zgjat gjithsej 4 ore.Dy kandidatet e fundit perfundojne dorezimin ne te njejten kohe.

14.3. Identifikimi i kandidateve behet sipas apelit te kryer nga ana e komisionit te monitorimit me nje nga dokumentat ligjore te identifikimit (Pasaporte,leter njoftimi,certificate me fotografi ose patente) dhe zene vend sipas radhes se percaktuar ne liste.Per kandidatet qe nuk sigurijne mundesi identifikimi me mjete ligjore behet perjashtimi nga pjesemarja ne provim.

Neni 15 – Procedurat E Zhvillimit Provimit
Provimi i kualifikimit fillon ne oren 10 te dates se njoftuar.Cdo pjesemaresi i jepet nje flete – praktike e perbere prej 6 flete formati A4, per zhvillimin e tezes.Ne faqen e pare te kesaj praktike kandidati ploteson te dhenat personale te kerkuara ne te.
Kryetari i komisionit te provimit ne prezence te anetareve sqaron pjesemaresit:

 • per menyren e zhvillimit te tezes (me zhvillim)
 • per kohen e fillimit dhe perfundimit te provimit
 • per regjistrimin e emrit ne faqen e pare dhe te dhenave te tjera sipas formatit,duke sqaruar qe ne fleten e pare te mos behet zhvillimi i tezes, pasi ajo do te perdoret per qellim sekretimi.
 • per fikjen e celulareve dhe vendosjen e librave,cantave apo cdo mjeti tjeter te komunikimit ne vend te dukshem dhe te kontrollueshem lehtesisht.
 • per perjashtimin nga provimi ne rast kopjimi dhe komunikimi.
 • per menyren e komunikimit me anetaret e komisionit provimit dhe monitorimit ne rast nevoje,e cila duhet te jete me ze te ulet dhe duke e thirur ne vendin e zhvillimit provimit.
 • perzgjedhjen e zarfit te tezës me zgjedhje rastesore perpara auditorit.Pasi behet perzgjedhja e tezës,cdo kandidati u jepet nga personeli administrativ dhe ai monitorues nje flete me tezën e perzgjedhur dhe shpall fillimin e provimit.

Mbas perfundimit te orarit te provimit te percaktuar ne kete regullore, nga ana e personelit te administrates behet grumbullimi i te gjitha praktikave te kandidateve si dhe gjithe materialeve te tjera te perdorura ne provim,dhe ne prezence te Komisionit te provimit kualifikimit behet transportimi i tyre ne seline e Dh.K.A. Komisioni cakton ne moment nje person i cili nuk ka mare pjese dhe nuk ka konflikt interesi lidhur me provimin,per te bere sekretimin e praktikave, duke shenuar numurin rendor kronologjik nga 1 deri ne praktiken e fundit dhe ne cdo flete te cdo praktike.Me pas behet shkeputja e fletes se pare ku eshte shkruar emri dhe numri perkates korespondues per cdo praktike dhe te gjitha fletet e para konservohen nga Kryetari komisionit ne nje vend te mbyllur,deri ne korigjimin e praktikave sipas numurave kronologjike.

Neni 16 – Korrigjimi I Provimit Dhe Shpallja E Rezultateve
16.1. Afatet e korigjimit , procedurat e vleresimit dhe shpallja e rezultateve
Afati i perfundimit te korigjimeve eshte 20 dite nga dita e perfundimit te provimit. Vleresimi i tezes behet me pike me maksimumin e mundshem 150.Kandidati qe vleresohet me 76 pike (50 % + 1 te pikeve) shpallet fitues i provimit te kualifikimit. Shpallja e rezultateve te provimit behet nga ana e komisionit te provimit kualifikimit pas perfundimit te korigjimeve nga anetaret e komisionit te korigjimit.
Shpallja e rezultateve behet jo me vone se 2 dite pas perfundimit te afatit te korigjimit.Per anetaret e komisionit qe shkelin afatet e mesiperme meren masa me efekt financiar (zbritje nga shperblimi i parashikuar per kete qellim) deri ne pezullim dhe zevendesimin me nje anetar tjeter.Masat e mesiperme meren me vendim te Keshillit Drejtues me propozim te komisionit provimit kualifikues.
Korigjimi i provimeve behet duke vleresuar cdo praktike te etiketuar me nje numur rendor me pike nga 0 deri ne 10 ose deri ne 20 ,sipas rastit (emrat e kandidateve jane te sekretuar ) te praktikave te konservuara deri ne kufirin maksimal te pikeve te percaktuar ne kete regullore. Vleresimi behet sipas formulareve te pergatitur nga administrata e dhomes,ku secili korigjues, anetar i komisionit te korigjimit, ruan konfidencialitetin e vet. Ne perfundim korigjuesit dorezojne rezultatet individuale te nxjera nga vleresimi ne Komisionin e Provimit Kualifikues, te cilet nga ana e tyre hedhin te dhenat e cdo korigjuesi ne tabele permbledhese, duke bere renditjen e klasifikimit sipas pikeve te grumbulluara, me rend dekreshendo , nga kandidati i vleresuar me me shume pike deri tek ai qe ka grumbulluar me pak pike. Pasi eshte vendosur kufiri ndares prej 76 pike, qe perfaqeson kufirin kualifikues, behet unifikimi i numurit perkates me emrin korespondues sipas listes se sekretuar, duke kompletuar tabelen me te gjitha parametrat e saj, prej se ciles dalin kandidatet fitues.
Kjo liste shpallet ne ambientet e Dhomes Kombetare te Avokatise.

16.2. E drejta per rishikim rezultati
Te gjithe kandidatet qe i jane nenshtruar provimit kualifikimit dhe kane rezultuar jo fitues, dhe diferenca e pikeve te tyre nga kufiri minimal nuk eshte me i madh se 10 pike, kane te drejte te kerkojne rivleresim te provimit te tyre. Kerkesa per rivleresim behet jo me vone se 48 ore nga dita e shpalljes se rezultateve te provimit dhe depozitohet me shkrim ne administraten e Dh.K.A. Kjo e fundit, pasi perfundon afati i kontestimit, grumbullon te gjitha kerkesat,ben seleksionimin e flete-praktikave te personave te kontestuar dhe ja paraqet Kryetarit te Komisionit Provimit.Ky i fundit, mbledh anetaret e tjere te komisionit dhe harton program rikorigjimi nga ana e anetareve te komisionit korigjimit me qellim qe jo me vone se 10 dite nga dita e ankimimit,ky proces te kete perfunduar.Rezultatet e dala nga procesi i rikorigjimit jane perfundimtare dhe te paapelushme ne strukturat e tjera te Dhomes.
Do te quhet jolegjitime dhe si e tille nuk do te pranohet kerkesa e asnje prej kandidateve humbes apo fitues,si dhe cdo personi tjeter anetar i Dhomes ose jo,per ballafaqim te provimit ose rivleresim te rezultateve te kandidateve te tjere pjesemares ne provim.

Neni 17 – E Drejta E Riperseritjes Te Provimit Te Kualifikimit
Te gjithe kandidatet qe nuk kane rezultuar fitues ne nje sezon provimi, kane te drejte te riperseritin provimin e kualifikimit sa here qe ata do ta vleresojne vete, duke iu nenshtruar detyrimit ligjor si asistente prane nje avokati edhe per nje periudhe tjeter 6 mujore.Per cdo rast do te paguhet tarifa e re e regjistrimit,njelloj si ne regjistrimin e pare dhe si per cdo kandidat qe regjistrohet rishtaz.

Neni 18 – Shperblimi I Anetareve Te Komisioneve
Anetaret e komisioneve te permendura ne kete regullore, realizojne qellimin qe u njeh ligji, statuti dhe kjo regullore, kundrejt nje shperblimi.
Shuma e vene ne dispozicion per kete qellim percaktohet ne varesi te numurit te kandidateve,normativave te korigjimit si dhe masa e shperblimit te caktuar per cdo praktike. Ne cdo rast Burimi i vetem i financimit qe do te perdoret per kete qellim sigurohet totalisht nga te ardhurat e realizuara nga regjistrimi i kandidateve. Normativa baze e korigjimit te cdo praktike nuk mund te jete me pak se 10 minuta. Niveli I shperblimit te komisionereve te korigjimit nuk mund te jete me pak se 3000 (Tre mije) leke ora. Perllogaritja e sakte e ketij shperblimi do te behet rast pas rasti dhe per cdo anetar te komisionit te korigjimit vecmas.Anetaret e komisionit te monitorimit perfitojne shperblim,I cili percaktohet rast pas rasti nga ana e Komisionit te Provimit te Kualifikimit.
Anetaret e komisionit te provimit, ne se shihet e nevojshme, mund te perfitojne shtese prej 5 % te shumes se paguar te anetareve te komisionit te korigjimit,ne rastin kur marin pjese ne korigjim dhe nje shperblim te barabarte me ate te nje anetari komisioni,pa shtesen 5 % ,ne rastin kur nuk eshte anetar i komisionit korigjimit.
Shperblimi perfshin shumen brutto te te ardhurave dhe jepet kur perfundon i gjithe procesi deri ne shpalljen e rezultateve duke perfshire brenda dhe rikorigjimet me rastin e kontestimit te rezultateve, sikurse percaktohet ne kete regullore. Rikorigjimi i provimeve kryhet nga po keta anetare komisioni pa shperblim suplementar.
Dega e finances kryen te gjitha veprimet e shperndarjes se shperblimit,duke respektuar kerkesat ligjore ne fushen e tatimit mbi te ardhurat personale.

Neni 1

1.1. Kjo rregullore percakton kushtet, afatet dhe procedurat e dhenies se provimit dhe shpalljes rezultateve , per te fituar titullin e avokatit ne R.Sh.

1.2. Titulli avokatit i jep te drejten per te ushtruar profesionin e lire te avokatit vetem ne pajtim me ligjin nr .9109 date 17.07.2003,ndryshuar me ligjin nr 9795 date 23.07.2007 dhe ligjin nr 10047 date 24.12.2008 ” Per profesionin e avokatit ne Republiken e Shqiperise “.

1.3. Per efekt interpretimi ,ne kete regullore ligjet e cituara ne piken 1.2 te nenit 1 do te perfshihen me fjalen ligji .

 
 

Neni 2
2.1. Ne mbeshtetje te nenit 25 te ligjit , profesionin e avokatit mund ta ushtroje cdo shtetas Shqiptar ose i huaj,qe ka kryer arsimin e larte juridik brenda ose jashte vendit .Ne kuptim te kesaj shprehje do te konsiderohen si dokumenta per njohjen e arsimit te larte juridik.

2.1.1 Diplomat Master shkencor dhe Diplomat Master profesional, te leshuara nga universitetet publike rezidente ne Shqiperi.

2.1.2 Diplomat Master shkencor dhe Diplomat Master profesional,te leshuara nga universitetet private me akreditim pozitiv,ne Republiken e shqiperise.

2.1.3 Diplomat e leshuara nga universitetet e huaja jo rezidente ne Shqiperi,me kushtin qe keto te fundit tekonvalidohen nga MASH si diploma Master Shkencor dhe Master Profesional, nepermjet nje dokumenti shkresor individual dhe rast pas rasti,per cdo kandidat qe paraqitet.
Ne cdo rast universiteti qe ka leshuar diplomat sipas citimit te mesiperm duhet te jete i akredituar pozitivisht nga Keshilli i Akreditimit te arsimit te larte dhe te shpallur me vendim te ministrit te arsimit dhe shkences,sipas nenit 62 te ligjit nr 9741 dt 21.05.2007 “Per arsimin e larte ne Republiken e shqiperise“.Vendimi i akreditimit detyrimisht duhet te jete akreditim pozitiv ose me kusht.Akreditimi negativ nuk mund te krijoje mundesi per njohjen e diplomes per efekt regjistrimi per ushtrimin e profesionit te avokatit.

Neni 3 – Regjistrimi si Asistent
3.1. Sipas kerkesave te ligjit, hapi i pare i regjistrimit per kandidat per avokat,eshte regjistrimi si asistent avokat,prane nje avokati ose zyre avokatie.Rregjistrimi i kandidateve si asistent mund te behet vetem pasi kandidati te kete siguruar diplomen e juristit nga fakulteti drejtesise te universiteteve te percaktuara sipas nenit 2 te kesaj regullore. Ne kete kuptim asnje avokat apo zyre avokatie nuk mund te pranoje asitente dhe te leshoje vertetime per asistentet avokate perpara dates se diplomes te kandidatit dhe asnje prej kandidateve nuk mund ti nenshtrohet provimit kualifikues, kur data e provimit eshte me pak se 365 dite kalendarike,edhe neqoftese eshte paisur me nje vertetim te tille nga nje avokat ose zyre avokatie perpara ketij afati.

Administrata e Dhomes eshte pergjegjese per regjistrimin e personave ne kundershtim me kete kriter.

3.2. Rregjistrimi i asistentit mund te behet prane dhomes avokatise ne te cilen ka vendbanimin kandidati ose , prane Dhomes Kombetare te Avokatise. Afati i kryerrjes te stazhit eshte 12 muaj per te gjithe asistentet e dhomes avokatise Tirane dhe jo me pak se 11 muaj per asistentet e regjistruar ne dhomat e avokative te rretheve.Ky afat I klasifikuar si me lart, fillon ne diten ne te cilen aplikanti per asistent eshte pajisur me karten e identitetit per asistent ,sipas modularit te percaktuar nga Keshilli Drejtues i Dh.K.A. per kete qellim. Ne rast se aplikanti per asistent ka depozituar kerkesen prane dhomes avokatise te rrethit perkates ku ka vendbanimin,kryetari dhomes perkatese jo me vone se 30 dite nga dita e pranimit te dokumentave,duhet ti depozitoje ato ne Dh.K.A. ,te cilet nga ana e tyre pajisin kandidatin aplikant me karten e identitetit te asistentit.
Ne rast se Brenda 30 diteve nga dita e depozitimit te kerkeses , Dh.K.A. nuk refuzon me shkrim kerkesen e aplikantit per regjistrim si asistent,regjistrimi quhet automatikisht i kryer.

Neni 4 – Dokumentat për regjistrim
Dokumentat per rregjistrimin e kandidatit per paisjen me karten e identitetit per asistent jane :

4.1. Kerkesa me shkrim per regjistrim.

4.2. Vertetimin e avokatit apo zyres avokatise,ku pranohet qe aplikanti te kryeje periudhen 1 vjecare te stazhit.Ky vertetim detyrimisht duhet te leshohet nga nje avokat apo zyre avokatie,anetare te dhomes avokatise ku aplikanti ka vendbanimin e tij.
Ne dosjen e aplikantit detyrimisht duhet te jete dhe mendimi pozitiv i kryesise se dhomes avokatise per kryerjen e stazhit.

4.3. Fokopje e noterizuar e diplomes te fakultetit juridik te universitetit perkates.

4.4. Fotokopje e noterizuar e listes notave te leshuara nga universiteti perkates.

4.5. Karta e identitetit (ne mungese certifikate personale) e aplikantit.

4.6. Deshmi penaliteti nga Ministria e Drejtesise, te aplikantit ,per te vertetuar se nuk ka precedente penale.Deshmia e penalitetit nuk mund te jete leshuar nga organi competent me teper se 3 muaj nga data e aplikimit.

4.7. Njehsimin e diplomes se huaj ,ose vertetimin nga MASH se ka kryer aplikimin per konvalidimin e saj (Per aplikantet e diplomuar jashte vendit).

4.8. Fotografi me permasa 5 x 4,cope 2.

4.9. Tarifa e regjistrimit si asistent ,prej 1.000 (njemije) leke.

Neni 5 – Regjistrimi i Shtetësave të Huaj
Ne zbatim te nenit 36 te ligjit , shtetasit e huaj qe duan te aplikojne per tu regjistruar si asistent prane nje zyre apo studio avokatie,vec sa me siper duhet te paraqesin dhe nje dokument zyrtar,te leshuar nga nje institucion publik ne Republiken e Shqiperise ku te vertetohet se kandidati per asistent zoteron gjuhen shqipe.

Ne rast se aplikanti ka nje dokument te tille nga nje subjekt privat,atehere ai mund te regjistrohet vetem nese aplikimi behet nga vete aplikanti ne prezence te kryetarit te Dhomes Kombetare Avokatise.

Neni 6
6.1. Numri i kandidateve per regjistrim si asistent, eshte pa limit.Kjo do te thote qe cdo kandidat qe deshiron te regjistrohet dhe qe ploteson kriteret e mesiperme,mund te regjistrohet pa kufizim.

6.2. Dhoma Kombetare e avokatise, pasi ka kryer regjistrimin e te gjithe kandidateve per t´ju neneshtruar provimit te avokatise, me kerkesen e Ministrise se Drejtesise, dergon listen perfundimtare, jo me vone se data e fiksuar per zhvillimin e provimit.Kjo liste eshte e protokolluar dhe nuk shoqerohet me dokumentat individuale te regjistrimit te kandidateve.Dokumentacioni personal i cdo kandidati mund te vihet ne dispozicion te personave te autorizuar nga Ministria e Drejtesise, per verifikime te mundshme.

6.3. Pas perfundimit te afatit nje vjecar,sipas kritereve te percaktuara me lart, avokati apo zyra e avokatise ku ka kryer stazhin kandidati per avokat,pajis kete te fundit me nje leter rekomande,ku shpreh opinionin e saj lidhur me pergatitjen profesionale dhe etike te asistentit, si dhe me opinionin e vet nese duhet ti nenshtrohet provimit kualifikues apo ka nevoje per nje shtyrje te afatit te ushtrimit te asistentit.Kjo leter rekomande behet pjese e dosjes se aplikantit. Mospajisja e aplikantit me leter rekomande mund te konsiderohet si shprehje ne heshtje me opinion pozitiv nga ana e avokatit ose zyres avokatise dhe aplikanti mund ti nenshtrohet provimit kualifikues.

Neni 7 – Përjashtim nga Detyrimi Regjistrimit si Asistent
Perjashtimi nga detyrimi i rregjistrimit si asistent per kategorite e cituara ne nenin 28 te ligjit ,behet mbi bazen e propozimit te Kryetarit dhe Sekretarit te Pergjithshem te Dh.K.A., kryesisht ,ose ne baze te kerkeses se personit te interesuar. Miratimi i perjashtimit nga e drejta e permbushjes se detyrimit te periudhes njevjecare te stazhit, sipas pikes b te nenit 25 te ligjit,behet automatikisht.

Ky nen nuk aplikohet per personat per sa kohe qe ushtrojne mardhenie pune ne administraten publike, por vetem pasi keto mardhenie te jene nderprere.

 

REGULLORE

 

R ORGANIZIMIN DHE ZHVILLIMIN E ZGJEDHJEVE

R DHOMËN VENDORE TË AVOKATISË TIRANË

 

 

Ne zbatim te nenit 32 të ligjit 55/2018, nenit 37 e në vijim të Statutit dhe vendimit te Keshillit te Pergjithshem te Dh.A.SH. të muajit Korrik 2021 Komiteti Drejtues i DHASH nxjerr kete regullore.

Zgjedhjet ne dhomat e avokatise do te zhvillohen ne periudhen  Tetor 2021- Mars 2022 sipas programit te hartuar dhe miratuar per kete qellim.

Zgjedhjet e Tiranës do të zhvillohen pasi të ketë përfunduar procesi zgjedhor në të gjitha dhomat vendore të avokatisë të Republikës së Shqipërisë dhe nën kujdesin, monitorimin dhe përgjegjësinë e Dhomës së Avokatisë të Shqipërisë.

Zgjedhjet ne strukturat drejtuese do te synojne zgjedhjen e organeve drejtuese, mbi parimin e konkurueshmerisë, ndershmërisë dhe transparencës.

 

Mbledhja e Këshillit të Përgjithshëm të Dhomës së Avokatisë të Shqipërisë organizohet jo më vonë se 30 ditë kalendarike nga përfundimi i zgjedhjeve në rang vendi.

Kjo regullore shërben vetëm për organizimin e zgjedhjeve të organeve drejtuese të Dhomës Vendore të Avokatisë Tiranë.

 

 1. PARIME TË PËRGJITHSHME TË ORGANIZIMIT TË ZGJEDHJEVE

 

Zgjedhjet për organet drejtuese te dhomës avokatisë Tiranë organizohen me një raund sipas parimit një antar një votë. Modeli i votimit është sipas parimi një antar një votë. Procesi zgjedhor parashikon vetëm votimin, pa debat dhe pa organizim paraprak. Të gjithë kandidatët kanë të drejtë të organizojnë takime me avokatët zgjedhës për të paraqitur platformat e tyre dhe, njëkohësisht, Dhoma e Avokatisë e Shqipërisë ka detyrimin të pasqyrojë në faqen zyrtare të saj platformën e çdo kandidati.

Votimi fillon në orën 08.00 dhe përfundon në orëm 18.00. Procesi i votimit mund të zgjasë përtej orait të përcaktuar më lart, deri në momentin kur jashtë kutisë së votimit nuk ka më votues.

Procesi zgjedhor përfshin votimin për kryetar të dhomës vendore të avokatisë, sekretar të kësaj dhome dhe antarët e Komitetit Drejtues të dhomës.

Parimi i votimit një antar një votë përfshin vetëm zgjedhjen e kryetarit dhe përfaqësuesve të kësaj dhome në Këshillin e Përgjithshëm të Avokatisë.

Kandidimi për kryetar dhome bëhet mbi bazën e shprehjes së lirë të interesit nga çdo avokat që plotëson kriteret e mëposhtme:

 

 • Të kenë ushtruar mbi 10 vjet rjesht profesionin e avokatit;
 • Në ngarkim të tyre të mos jenë marrë masa administrative nga ana e organeve disiplinore të DHASH ose të çdo organi tjetër procedues;
 • Të mos ketë detyrime ndaj organeve tatimore apo çdo organi tjetër publik;
 • Të ketë figurë të pastër morale dhe profesionale;

 

Po nëpërmjet parimit një antar një votë bëhet edhe votimi për përfaqësuesit e Dhomës Vendore të Avokatisë Tiranë për në KP të DHASH. Referuar Statutit të Dhomës, numri i përfaqësuesve për në KP të DHASH është 40, i ndarë ky në 18 antarë të gjinisë mashkull dhe 12 antarë të gjinisë femra. Për këtë qëllim, fleta e votimit do të jetë e kompozuar në dy grupet e mësipërme, për të cilat do të votohet veç për meshkujt dhe veç për femrat.

Shprehja e interesit për kandidim bëhet nëpërmjet plotësimit të formularëve të përgatitur për këtë qëllim.

Në përfundim të rezultatit zgjedhor, 10 të parët, nga të cilët 3 femra dhe 7 meshkuj, duke shtuar edhe kryetarin e zgjedhur nga votimi për kryetar, do të përbëjnë Komitetitn Drejtues të Dhomës Vendore të Avokatisë Tiranë.

 

 1. KOMISIONI ZGJEDHOR

Për të siguruar mbarëvajtjen e zgjedhjeve të dhomës avokatisë Tiranë, Komiteti Drejtues i DHASH ka vendosur të ngrihet Komisioni i votimit, i cili përbëhet prej 7 antarë dhe do të ketë këtë përbërje:

 • Një përfaqësues i Dhomës së Avokatisë të Shqipërisë, i cili do të caktohet kryetar i Komisionit Zgjedhor, mbi bazën e parimit të parashikuar nga ligji nr. 55/2018, sipas të cilit zgjedhjet organizohen nën kujdesin e DHASH.
 • Për çdo subjekt që kandidon për kryetar detyrimisht duhet të caktohet prej tyre një antar i këti Komisioni, i cili detyrimisht duhet të jetë nga radhët e avokatëve me të drejtë vote. Në rast se numri nuk plotësohet apo kalon numrin 7 të antarëve të këtij Komisioni, caktimi i vendeve bëhet me short.
 • Anëtarët e Komisionit Zgjedhor duhet të garantojnë një proces sa më të regullt dhe në përputhje të plotë me regullat e caktuara nga Dhoma e Avokatisë e Shqipërisë. Antarët e caktuar të komisionit nuk mund të jenë pjesë e kandidaturave që kandidojnë për organet drejtuese të Dhomës Vendore. Në rast krijimi vakance të antarëve të Komisionit Zgjedhor, si regull, plotësimi i vakancës bëhet automatikisht nga kandidatët e propozuar nga subjektet konkuruese.

 

Vendimet e Komisionit të votimit bëhen në mbledhjet e këtij të fundit, në prezencën e të paktën 2/3 të tij. Vendimet merren me shumicën e thjeshtë të anëtarëve prezentë. Kundër vendimit të komisionit mund të ushtrohet ankim pranë Komitetit Drejtues të DHASH. Vendimi i Komitetit Drejtues mund të ankohet sipas procedurave të përcaktuara në K.Pr. Administrative.

Komisioni zgjedhor do të ushtrojë funksionet e veta ne ambientet e DHASH dhe do të mblidhet jo më vonë se dy ditë para zhvillimit të zgjedhjeve. Veprimtaria e Komisionit Zgjedhor shtrihet deri ne nxjerrjen e rezultatit perfundimtar dhe përpilimin e akteve administrative për këtë qëllim.

Komisioni zgjedhor vendor mbështetet në logjistikë dhe asistencë nga Dhoma e Avokatisë e Shqipërisë.

 

 

 • PËRCAKTIMI I PËRBËRJES SË ORGANEVE DREJTUESE

 

Përfaqësuesit e Dhomës Vendore të Avokatisë Tiranë për në Këshillin e Përgjithshëm të DHASH do të përbëhet prej 40 avokatë, të cilët do të përzgjidhen nëpërmjet votimit të fshehtë sipas parimit një anëtar një votë nga anëtarësia e dhomës avokatisë Tiranë, sipas një ndarje në tre fasha përfaqësimi, si më poshtë:

 • 18 përfaqësues, këtyre përfaqësuesve për në KP të DHASH do të përzgjidhen nga lista e kandidatëve meshkuj.
 • 12 përfaqësues do të përzgjidhen nga lista e kandidatëve që plotësojnë kriterin për barazinë gjinore dhe përfshirjen e kandidateve femra në këtë organ.

 

 1. KRITERET E CAKTIMIT TË KANDIDATËVE

 

Kandidimi sipas ndarjes së mesipërme është pa kufizime në numur dhe kriteret bazë për kandidim do të jenë :

 

 • Të kenë paguar kontributin e anëtarësisë për vitin 2021;
 • Të jenë regjistruar pranë QKB dhe të kenë status aktiv të subjektit të tyre;
 • Të jenë të punësuar sipas legjislacionit të fushës në një zyrë avokatie e licensuar si e tillë dhe e njohur nga DHKA.
 • Të drejtën e vendosjen së kandidaturës e kanë edhe ata avokatë të cilët përfitojnë pension pleqërie dhe kanë paguar tarifën vjetore të avokatisë, pavarësisht nëse janë në të regjistruar apo jo në organin tatimor.

 

 1. MËNYRA E ORGANIZIMIT TË ZGJEDHJEVE

 

Procesi zgjedhor konsiderohet i filluar nga momenti i shpalljes së tyre në faqen zyrtare të subjektit.

 

 1. Fillimi procedurave të votimit

Dhoma e Avokatisë e Shqipërisë shpall për këtë qëllim në faqen zyrtare të saj fillimin e procedurave zgjedhore, ku ndër të tjera ka për detyrë të sqarojë antarësinë në lidhje me sa përcaktohet në këtë regullore dhe njëkohësisht të ftojë ata të kandidojnë sipas ndarjes së përcaktuar në këtë regullore. Veçanërisht njoftimi për shpalljen duhet të përmbajë të dhëna në lidhje me datën e zhvillimit të zgjedhjeve, vendin ku do të zhvillohen zgjedhjet, mënyrën dhe dokumentacionin e nevojshëm për kandidim, mënyrën e votimit, e drejta për kandidim dhe votim, si dhe procedura të tjera që lidhen me procesin zgjedhor.

 

 1. Mbledhja e kandidaturave

Grumbullimi i kandidaturave është faza e parë e procesit zgjedhor. Për këtë qëllim ajo bashkë me njoftimin, shpall formularët tip të kandidimit, sipas shprehjes së interesit për çdo pozicion në organet drejtuese për zgjedhjet e dhomës vendore të avokatisë Tiranë. Nëpërmjet plotësimit të këtyre formularëve, avokatët që plotësojnë kriteret sipas kësaj regullore, ftohen të shprehin interesin për kandidim, duke e depozituar atë pranë Sekretarit të Përgjithshëm të DHASH. Formulari kërkon të dhëna në lidhje me identitetin e avokatit që do të kandidojë, regjistrimin pranë DHASH dhe organit tatimor, gjendjen gjyqësore dhe masat disiplinore në ngarkim të tij si dhe fasha e kandidimit. Afati përfundimtar i mbledhjes së kandidatuarve është caktuar dita e Mërkurë, datë 23 Shkurt 2022, ora 16.00.

Administrata e DHASH pasi grumbullon kandidaturat bën grupimin sipas fashave të votimit të përcaktuar në këtë regullore dhe shpall listat e kandidatëve.

Shpallja e listave të kandidatëve bëhet në faqen zyrtare të këtij subjekti.

 

 1. Hartimi i listave të votimit

Hartimi i listës së votimit është përgjegjësi e drejtpërdrejtë e organeve drejtuese të Dhomës së Avokatisë të Shqipërisë. Për këtë qëllim Kryetari i DHASH ngarkon personat përgjegjës që do të merren me këtë proces shumë të rëndësishëm dhe monitoron mbarëvajtjen e procesit nga pikpamja administrative.

Përcaktimi i listës së anëtarëve të dhomës që kanë të drejtë për kandidim dhe votim, bëhet mbi bazën e kritereve të përcaktuara nga KP i DHASH. Për këtë qëllim, nga regjistri themeltar i avokatëve pranë DHASH hartohet lista e  avokatëve që kanë paguar kontributin e anëtarësisë për vitin 2021. Paralelisht me këtë kërkohet zyrtarisht nga organet kompetente lista e avokatëve që janë regjistruar në organin tatimor si dhe lista e avokatëve të atashuar pranë zyrave (studio) të avokatisë, të punësuar sipas legjislacionit shqiptar për këtë qëllim, sipas subjekteve fizik ose juridik. Po kështu pjesë e listave do të jenë edhe të gjithë ata avokatë të cilët janë pjesë e zyrave apo studiove të avokatisë dhe kanë mardhënie punësimi sipas legjislacionit Shqiptar në fuqi. Përcaktimi i listës së kësaj kategorie bëhet duke u orientuar nga dy kritere kryesore, të jenë të regjistruar sipas legjislacionit Shqiptar në fushën e punësimit dhe të paguhet kontributi i sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore nga ana e subjektit, sipas regullave të përcaktuara në legjislacionin përkatës. Listat për këtë kategori depozitohen nga ana e titullarit të subjektit deklarues dhe në rast se ka deklarime të pavërteta, deklaruesi do të mbajë përgjegjësi disiplinore dhe do ti nënshtrohet procesit disiplinor  përpara Komitetit të Disiplinës që operon si strukturë e posaçme pranë DHASH.

Pasi sigurohen listat e përcaktuara si më lart, bëhet kryqëzimi i emrave të përcaktuara në këto dy lista, duke rakorduar me kriteret e përcaktuara në këtë regullore. Në përfundim të këtij procesi hartohet lista përfundimtare e anëtarëve me të drejtë vote. Kjo listë shpallet në faqen zyrtare dhka.org.al dhe të gjithë avokatët që kanë pretendime në lidhje me listën përfundimtare të shpallur, duhet të paraqiten pranë Komisionit Zgjedhor për të kërkuar plotësimin e mangësive dhe regullimin e gabimeve të konstatuara. Njëzetekatër orë përpara fillimit të zgjedhjeve listat e korigjuara marrin karakter përfundimtar dhe nuk lejohet më ndërhyrje në shtimin ose pakësimin e emrave të caktuar.

Pjesë e këtyre listave do të jenë edhe të gjithë avokatët që gëzojnë të drejtën e pensionit të pleqërisë dhe që kanë paguar tarifën vjetore të avokatisë.

E njëjta procedurë ndiqet edhe për korigjimin e listës së kandidaturave të grumbulluara.  

Listat e votimit, së bashku me infrastrukturën e nevojshme të votimit, i dorëzohen Komisionit të Zgjedhjeve jo më vonë se 24 orë përpara fillimit të votimit.

 1. Fleta e votimit

Procesi i votimit konsiston në përgatitjen e votimit në tre fletë, ku në secilën prej tyre do të jenë të shkruajtura emrat e kandidatëve sipas fashave të përcaktuara në këtë regullore. Në secilën prej këtyre fletëve do të gjenden të listuara sipas rendit alfabetik emrat e kandidatëve që kanë shprehur interes sipas nivelit të përfaqësimit të përcaktuar në kapitullin III të kësaj regullore. Fletët do të kenë ngjyra të ndryshme për efekt dallimi nga njera tjetra.

Edhe listat e votimit janë pjesë e materialit zgjedhor dhe i dorëzohen Komisionit sipas regullit të përcaktuar në pikën 4.

 1. Mënyra e votimit

Votimi i kandidaturave të grumbulluara sipas procedurës së mësipërme do të zhvillohet në një ditë të vetme, pa debat, nëpërmjet votimit të fshehtë sipas parimit një anëtar një votë. Dita e votimit është caktuar dita e Shtunë, datë 26 Mars 2022. Votimi do të zhvillohet në një qendër të vetme me disa dhoma votimi të fshehta, ku të garantohet votimi i lirë dhe i pavarur. Qendra e votimit do të hapet në orën 08.00 të kësaj date dhe do të mbyllet në orën 18.00 të po kësaj date, sipas regullit të shtyrjes së orarit të votimit deri sa jashtë qendrës së votimit të mos ketë asnjë antar me të drejtë vote që nuk ka votuar dhe shpreh interesin për një gjë të tillë. Në një rast të tillë mbyllja e kutisë së votimit do të shtyhet deri në përfundimin e votimit të anëtarit të fundit me të drejtë vote që gjendet në qendrën e votimit. Çdo votues, paraqitet përpara komisionit zgjedhor me dokument identifikimi, ku si i tillë mund të konsiderohet edhe karta e avokatit, dhe do të pajiset me të tre fletët e votimit, në të cilat do të përzgjedhë nëpërmjet vendosjes së një shënje të vecantë në krah të kandidatëve që dëshiron të votojë, jo më shumë se një numër të barabartë me numrin e caktuar të anëtarëve sipas niveleve të përcaktuara në kapitullin III të kësaj regullore. Numuri i kandidatëve për të cilët do të votohet sipas fashave është 18 avokatë meshkuj dhe 12 anëtare nga lista e kandidateve femra. Pasi përfundon votimi, fleta paloset dhe hidhet në secilën prej kutive të vendosura për këtë qëllim. Çdo kuti votimi do të ketë ngjyrën dalluese të fletës së votimit.

 

 1. Procedurat e mbylljes dhe numurimit të votimit

Me përfundimin e procedurave të votimit sipas afatit dhe regullit të përcaktuar në pikën 5 të kësaj regullore, kryetari i Komisionit verifikon nëse ka prezencë votuesish në sallën e votimit dhe nëse konstatohet mungesa e prezencës, deklaron përfundimin e procesit të votimit.

Në këtë moment vulosen kutitë e votimit dhe transportohen ato në selinë e Dhomës së Avokatisë të Shqipërisë. Me mbritjen në këto ambiente, Komisioni bën zbrasjen e kutive dhe fillon plotësimin e procesverbalit të votimit. Proces verbali i votimit përmban të dhëna në lidhje me zhvillimin, përfundimin, numërimin dhe shpalljen e fituesve. Ai është procesverbal tip i miratuar nga organet drejtuese të DHASH.

Procesi i numurimit fillon në mënyrë të menjëhershme dhe është i pandërprerë deri në shpalljen përfundimtare të rezultateve të votimit. Pranë Komisionit subjektet konkuruese për postin e kryetarit të Dhomës Vendore të Avokatisë kanë të drejtë të caktojnë edhe deri në një vëzhgues të procesit.

Gjatë procesit të numërimit të votave nuk lejohet të afrohen në vendin e numërimit asnjë person i pa autorizuar nga kjo regullore.

 

 1. Rendi dhe qetësia gjatë procesit të votimit dhe numërimit të votave.

Gjatë votimit nuk lejohet që personat prezentë që ndjekin procesin e votimit të flasin me zë të lartë dhe tu bëjnë thirrje avokatëve që drejtohen në kutitë e votimit për të votuar persona të caktuar. Kryetari i Komisionit kur konstaton një veprim të tillë, merr masat për largimin përgjithmonë nga salla të personit që kryen një veprim të tillë, duke ju drejtuar personelit të sigurisë që do të jetë prezent për garantimin e një procesi të regullt zgjedhor.

Nëse Kryetari i Komisionit vlerëson se veprimet e ndonjë avokati prezent gjatë procesit të votimit janë kryer ndjeshëm në kundërshtim me regullin e përgjithshëm dhe se është cenuar procesi i votimit, ai ka të drejtë që përveç largimit nga salla, ti drejtohet Komitetit të Disiplinës pranë Dhomës së Avokatisë të Shqipërisë për të shqyrtuar sjelljen e avokatit dhe marrjen e masave disiplinore në ngarkim të tij.

Po kështu gjatë procesit të numërimit të votave, në vartësi të hapësirave në dispozicion, mund të lejohet një prezencë e avokatëve që kanë kandiduar, të cilët edhe në këtë rast nuk duhet të komunikojnë me antarët e Komisionit pasi do të jenë subjekt i sanksioneve të përcaktuar më sipër.

 1. Shpallja e rezultateve dhe ankimimi.

Pasi përfundon numërimi i votave dhe renditja e kandidatëve sipas votave të fituara, Komisioni shpall kandidatët fitues sipas rendit të votave të fituara. Renditja e votave të fituara nga çdo kandidat është i detyrueshëm për të gjithë kandidatët, pavarësisht nëse janë fitues apo jo, për shkak të plotësimit të vakancës në çdo rast të mundshëm.

Rezultatet e shpallura regjistrohen në procesverbalin e votimit, në fund të të cilit ka një rubrikë spieguese, ku secili prej antarëve të Komisionit ka të drejtë të shprehë mendimet e veta në lidhje me parregullsitë e konstatuara prej tij gjatë procesit të votimit.

Rezultatet e votimit bëhen publike, duke i shpallur ato në ambientet e Dhomës së Avokatisë të Shqipërisë dhe në faqen zyrtare të subjektit.

Kandidatët që kanë pretendime në lidhje me rezultatet e votimit kanë të drejtën e ankimimit pranë Komisionit të votimit, dyzetetetë orë pas shpalljes së këtij rezultati në faqen zyrtare.

Kryetari i Komisionit të Votimit, pasi njihet me kërkesën ankimore të depozituar pranë tij mbledh Komisionin në lidhje me trajtimin e mëtejshëm të kërkesës dhe Komisioni zgjedhor merr vendim me shumicën e thjeshtë të anëtarëve të emëruar të Komisionit.

Në rast se e vlerëson të arsyeshme kërkesën, ai ja përcjell Kryetarit të DHASH brenda njëzetekatër orëve nga afati përfundimtar i paraqitjes së ankimimit, të parashikuar në këtë regullore. Ky i fundit brenda dyzetetetë orëve mbledh Komitetin Drejtues të DHASH dhe shqyrton kërkesën. Vendimi i marrë i kthehet palës ankimuese dhe Komisionit menjëherë.

Vendimi i Komitetit Drejtues është akti më i lartë administrativ ndaj kërkesës ankimore.

 1. DISPOZITA PERFUNDIMTARE

Kjo regullore është e vlefshme vetëm për organizimin e zgjedhjeve të dhomës së avokatisë Tiranë, të datës 26 Mars 2022.

Efektet e saj hyjnë në fuqi prej datës 27 Shkurt 2022, ditë në të cilën janë miratuar regullat dhe kriteret për organizimin e zgjedhjeve nga ana e KD të Dhomës së Avokatisë të Shqipërisë.

Miratuar me vendim të Këshillit Drejtues të Dhomës Kombëtare të Avokatisë, datë 27 Shkurt 2022.

 

PËR KOMITETIN DREJTUES TË  DHASH

 

K R Y E T A R I

Prof.Dr. Maksim R. HAXHIA

Neni 1

1.1. Kjo rregullore percakton kushtet, afatet dhe procedurat e dhenies se provimit dhe shpalljes rezultateve , per te fituar titullin e avokatit ne R.Sh.

1.2. Titulli avokatit i jep te drejten per te ushtruar profesionin e lire te avokatit vetem ne pajtim me ligjin nr .9109 date 17.07.2003,ndryshuar me ligjin nr 9795 date 23.07.2007 dhe ligjin nr 10047 date 24.12.2008 ” Per profesionin e avokatit ne Republiken e Shqiperise “.

1.3. Per efekt interpretimi ,ne kete regullore ligjet e cituara ne piken 1.2 te nenit 1 do te perfshihen me fjalen ligji .

 

Neni 2
2.1. Ne mbeshtetje te nenit 25 te ligjit , profesionin e avokatit mund ta ushtroje cdo shtetas Shqiptar ose i huaj,qe ka kryer arsimin e larte juridik brenda ose jashte vendit .Ne kuptim te kesaj shprehje do te konsiderohen si dokumenta per njohjen e arsimit te larte juridik.

2.1.1 Diplomat Master shkencor dhe Diplomat Master profesional, te leshuara nga universitetet publike rezidente ne Shqiperi.

2.1.2 Diplomat Master shkencor dhe Diplomat Master profesional,te leshuara nga universitetet private me akreditim pozitiv,ne Republiken e shqiperise.

2.1.3 Diplomat e leshuara nga universitetet e huaja jo rezidente ne Shqiperi,me kushtin qe keto te fundit tekonvalidohen nga MASH si diploma Master Shkencor dhe Master Profesional, nepermjet nje dokumenti shkresor individual dhe rast pas rasti,per cdo kandidat qe paraqitet.
Ne cdo rast universiteti qe ka leshuar diplomat sipas citimit te mesiperm duhet te jete i akredituar pozitivisht nga Keshilli i Akreditimit te arsimit te larte dhe te shpallur me vendim te ministrit te arsimit dhe shkences,sipas nenit 62 te ligjit nr 9741 dt 21.05.2007 “Per arsimin e larte ne Republiken e shqiperise“.Vendimi i akreditimit detyrimisht duhet te jete akreditim pozitiv ose me kusht.Akreditimi negativ nuk mund te krijoje mundesi per njohjen e diplomes per efekt regjistrimi per ushtrimin e profesionit te avokatit.

Neni 3 – Regjistrimi si Asistent
3.1. Sipas kerkesave te ligjit, hapi i pare i regjistrimit per kandidat per avokat,eshte regjistrimi si asistent avokat,prane nje avokati ose zyre avokatie.Rregjistrimi i kandidateve si asistent mund te behet vetem pasi kandidati te kete siguruar diplomen e juristit nga fakulteti drejtesise te universiteteve te percaktuara sipas nenit 2 te kesaj regullore. Ne kete kuptim asnje avokat apo zyre avokatie nuk mund te pranoje asitente dhe te leshoje vertetime per asistentet avokate perpara dates se diplomes te kandidatit dhe asnje prej kandidateve nuk mund ti nenshtrohet provimit kualifikues, kur data e provimit eshte me pak se 365 dite kalendarike,edhe neqoftese eshte paisur me nje vertetim te tille nga nje avokat ose zyre avokatie perpara ketij afati.

Administrata e Dhomes eshte pergjegjese per regjistrimin e personave ne kundershtim me kete kriter.

3.2. Rregjistrimi i asistentit mund te behet prane dhomes avokatise ne te cilen ka vendbanimin kandidati ose , prane Dhomes Kombetare te Avokatise. Afati i kryerrjes te stazhit eshte 12 muaj per te gjithe asistentet e dhomes avokatise Tirane dhe jo me pak se 11 muaj per asistentet e regjistruar ne dhomat e avokative te rretheve.Ky afat I klasifikuar si me lart, fillon ne diten ne te cilen aplikanti per asistent eshte pajisur me karten e identitetit per asistent ,sipas modularit te percaktuar nga Keshilli Drejtues i Dh.K.A. per kete qellim. Ne rast se aplikanti per asistent ka depozituar kerkesen prane dhomes avokatise te rrethit perkates ku ka vendbanimin,kryetari dhomes perkatese jo me vone se 30 dite nga dita e pranimit te dokumentave,duhet ti depozitoje ato ne Dh.K.A. ,te cilet nga ana e tyre pajisin kandidatin aplikant me karten e identitetit te asistentit.
Ne rast se Brenda 30 diteve nga dita e depozitimit te kerkeses , Dh.K.A. nuk refuzon me shkrim kerkesen e aplikantit per regjistrim si asistent,regjistrimi quhet automatikisht i kryer.

Neni 4 – Dokumentat për regjistrim
Dokumentat per rregjistrimin e kandidatit per paisjen me karten e identitetit per asistent jane :

4.1. Kerkesa me shkrim per regjistrim.

4.2. Vertetimin e avokatit apo zyres avokatise,ku pranohet qe aplikanti te kryeje periudhen 1 vjecare te stazhit.Ky vertetim detyrimisht duhet te leshohet nga nje avokat apo zyre avokatie,anetare te dhomes avokatise ku aplikanti ka vendbanimin e tij.
Ne dosjen e aplikantit detyrimisht duhet te jete dhe mendimi pozitiv i kryesise se dhomes avokatise per kryerjen e stazhit.

4.3. Fokopje e noterizuar e diplomes te fakultetit juridik te universitetit perkates.

4.4. Fotokopje e noterizuar e listes notave te leshuara nga universiteti perkates.

4.5. Karta e identitetit (ne mungese certifikate personale) e aplikantit.

4.6. Deshmi penaliteti nga Ministria e Drejtesise, te aplikantit ,per te vertetuar se nuk ka precedente penale.Deshmia e penalitetit nuk mund te jete leshuar nga organi competent me teper se 3 muaj nga data e aplikimit.

4.7. Njehsimin e diplomes se huaj ,ose vertetimin nga MASH se ka kryer aplikimin per konvalidimin e saj (Per aplikantet e diplomuar jashte vendit).

4.8. Fotografi me permasa 5 x 4,cope 2.

4.9. Tarifa e regjistrimit si asistent ,prej 1.000 (njemije) leke.

Neni 5 – Regjistrimi i Shtetësave të Huaj
Ne zbatim te nenit 36 te ligjit , shtetasit e huaj qe duan te aplikojne per tu regjistruar si asistent prane nje zyre apo studio avokatie,vec sa me siper duhet te paraqesin dhe nje dokument zyrtar,te leshuar nga nje institucion publik ne Republiken e Shqiperise ku te vertetohet se kandidati per asistent zoteron gjuhen shqipe.

Ne rast se aplikanti ka nje dokument te tille nga nje subjekt privat,atehere ai mund te regjistrohet vetem nese aplikimi behet nga vete aplikanti ne prezence te kryetarit te Dhomes Kombetare Avokatise.

Neni 6
6.1. Numri i kandidateve per regjistrim si asistent, eshte pa limit.Kjo do te thote qe cdo kandidat qe deshiron te regjistrohet dhe qe ploteson kriteret e mesiperme,mund te regjistrohet pa kufizim.

6.2. Dhoma Kombetare e avokatise, pasi ka kryer regjistrimin e te gjithe kandidateve per t´ju neneshtruar provimit te avokatise, me kerkesen e Ministrise se Drejtesise, dergon listen perfundimtare, jo me vone se data e fiksuar per zhvillimin e provimit.Kjo liste eshte e protokolluar dhe nuk shoqerohet me dokumentat individuale te regjistrimit te kandidateve.Dokumentacioni personal i cdo kandidati mund te vihet ne dispozicion te personave te autorizuar nga Ministria e Drejtesise, per verifikime te mundshme.

6.3. Pas perfundimit te afatit nje vjecar,sipas kritereve te percaktuara me lart, avokati apo zyra e avokatise ku ka kryer stazhin kandidati per avokat,pajis kete te fundit me nje leter rekomande,ku shpreh opinionin e saj lidhur me pergatitjen profesionale dhe etike te asistentit, si dhe me opinionin e vet nese duhet ti nenshtrohet provimit kualifikues apo ka nevoje per nje shtyrje te afatit te ushtrimit te asistentit.Kjo leter rekomande behet pjese e dosjes se aplikantit. Mospajisja e aplikantit me leter rekomande mund te konsiderohet si shprehje ne heshtje me opinion pozitiv nga ana e avokatit ose zyres avokatise dhe aplikanti mund ti nenshtrohet provimit kualifikues.

Neni 7 – Përjashtim nga Detyrimi Regjistrimit si Asistent
Perjashtimi nga detyrimi i rregjistrimit si asistent per kategorite e cituara ne nenin 28 te ligjit ,behet mbi bazen e propozimit te Kryetarit dhe Sekretarit te Pergjithshem te Dh.K.A., kryesisht ,ose ne baze te kerkeses se personit te interesuar. Miratimi i perjashtimit nga e drejta e permbushjes se detyrimit te periudhes njevjecare te stazhit, sipas pikes b te nenit 25 te ligjit,behet automatikisht.

Ky nen nuk aplikohet per personat per sa kohe qe ushtrojne mardhenie pune ne administraten publike, por vetem pasi keto mardhenie te jene nderprere.

 
Neni 8
Keshilli Drejtues i Dhomes Kombetare te Avokatise eshte organi i vetem qe regullon me akte administrative organizimin, zhvillimin dhe shpalljen e rezultateve te provimit.

 

Jo me vone se fundi i muajit te pare te cdo viti Keshilli Drejtues cakton :

 • Numrin e provimeve qe do zhvillohen Brenda vitit, datat e zhvillimit te tyre si dhe tarifat e pageses per pjesemarje ne provim.
 • Numrin e kandidateve qe do te marin pjese ne provimet e kualifikimit (me ose pa limit).
 • Hartimin e programit te provimit kualifikues.
 • Perberjen e komisionit te provimit kualifikimit. Ky komision do te jete permanent per vitin ushtrimor.
 • Masat per organizimin dhe zhvillimin e provimit.

8.1.Datat e provimit dhe tarifat e rregjistrimit

Provimet e kualifikimit do te zhvillohen dy here ne vit. Si regull datat e zhvillimit do te jene dita e Shtune dhe e Diele e fundit e muajit Mars dhe dita e Shtune dhe e Diele e fundit e muajit Shtator.Tarifat e pageses llogariten rast pas rasti me koston e organizimit,zhvillimit dhe shpalljes rezultateve te provimit.

8.2.Percaktimi i numrit te kandidateve qe do te marin pjese ne provimet e kualifikimit

Numri i kandidateve qe mund te mare pjese ne provimet e kualifikimit si regull eshte pa limit. Kjo do te thote se te gjithe ata kandidate qe plotesojne kriteret e percaktuara ne ligj,statut dhe ne kete regullore,mund ti nenshtrohen pa asnje kufizim provimit kualifikues.

Ne qofte se e sheh te arsyeshme, Keshilli Drejtues, ne zbatim te pikes 2 te nenit 26 te ligjit, mund te caktoje nje numur te kufizuar pjesemares ne provimet e kualifikimit, dhe ne kete rast detyrohet te caktoje kritere ligjore per pjesemarje ne provim.

Ne nje rast te tille shpallja e numurit te kufizuar dhe kriteret e percaktuara duhet te publikohet jo me pak se dy muaj para dates se zhvillimit provimit.Publikimi behet ne ambientet e Dh.K.A.

8.3. Programi i provimit kualifikues

Programi i provimit kualifikues ka per qellim te orientoje kandidatet te pergatiten per dhenien e provimit brenda ketij programi.Ne te pasqyrohen temat me kryesore te te gjitha lendeve per te cilat kandidatet do ti nenshtrohen provimit. Ai hartohet ne formen e tezave dhe percakton literaturen perkatese per cdo lende.

Ky program domosdoshmerisht duhet te vihet ne dispozicion te kandidateve jo me vone se 30 dite kalendarike para provimit te kualifikimit. Per cdo date provimi mund te hartohet program i ri ose ne varesi te cilesise se tij,mund te operohet me shume se nje here me te njejtin program.


Neni 9 – Ngritja E Komisioneve Per Zhvillimin E Provimit

9.1. Komisioni i Provimit te Kualifikimit

Keshilli Drejtues krahas masave te mesiperme, ne zbatim te Nenit 26,pika 1,cakton Komisionin e provimit te kualifikimit per vitin ne vijim, brenda muajit Janar te cdo viti.Ky Komision ka per detyre te kontrolloje zbatimin e ligjit ne te gjitha fazat e organizimit, zhvillimit dhe shpalljes se rezultateve. Ai eshte i vetmi organ vendimares per masat qe mund te meren gjate gjithe ketij procesi. Vendimet ne komision meren me shumice te thjeshte te votave. Nese numri i votave eshte i barabarte,vota e kryetarit eshte percaktuese.

Komisioni ka perberjen si me poshte :

 • Tre anetare te caktuar nga K.Drejtues
 • Nje anetar i caktuar nga Ministri Drejtesise
 • Nje anetar i caktuar nga personeli akademik i Shkolles Magjistratures

Komisioni drejtohet nga Kryetari i Dhomes Kombetare te avokatise se Shqiperise.Dy anetaret e tjere te caktuar nga Keshilli Drejtues zgjidhen me konsensus dhe ne pamundesi me votim. Nese bihet dakord, votimi mund te jete i hapur. Dy anetaret e tjere perkatesisht nga Ministri Drejtesise dhe Shkolla e Magjistratures caktohen me delegim nga titullaret e ketyre institucioneve.

9.2. Komisioni i Monitorimit dhe Korigjimit te Provimit

Krahas komisionit te provimit te kualifikimit, Keshilli Drejtues cakton dhe komisonet e monitorimit te provimit dhe ato te korigjimit. Anetareve te Komisionit te kualifikimit nuk u mohohet e drejta te perzgjidhen edhe ne komisionet e monitorimit dhe ato te korigjimit.

Anetaret e Komisioneve te monitorimit mund te perzgjidhen edhe nga Keshilli Drejtues apo nga cdo anetar tjeter i Dh.K.A. Ne keto komisione detyrimisht duhet te kete dhe anetare te administrates se Dh.K.A.te cilet angazhohen me problemet teknike qe kane te bejne me organizimin dhe zbatimin e vendimeve te Komisionit te Provimit si dhe marjen e masave te domosdoshme per ecurine normale te procesit para, gjate dhe pas zhvillimit te provimit. Ne komisionet e monitorimit mund te marin pjese, ose jo, edhe anetaret e komisionit te provimit kualifikues. Numuri i anetareve te komisionit te monitorimit duhet te jete jo me pak se 2 anetare per cdo salle provimi.

Komisioni i korigjimit perbehet nga nje korigjues per secilen lende qe permban teza e provimit. Ne komisionin e korigjimit duhet te caktohen persona me integritet te larte profesional ne fushen e drejtesise,nga bota akademike universitare dhe qe duhet te jene anetare te Dh.K.A., si dhe personalitete te tjere te sferes avokatise me eksperience per evenimente te tilla. Anetaret e ketij komisioni duhet te shprehin gadishmerine per korigjimin me profesionalizem dhe, me korrektesi lidhur me afatet e percaktuara ne kete regullore, ne te kundert Komisioni i Provimit Kualifikues mund ti zevendesoje ata me nje tjeter.

Ne te dy rastet e mesiperme te formimit te komisioneve, Komisioni i Provimit Kualifikimit ka te drejte te ktheje ne K.Drejtues persona te vecante qe nuk plotesojne kriteret.Ne nje rast te tille Keshilli Drejtues e zevendeson me nje tjeter.

Neni 1

1.1. Kjo rregullore percakton kushtet, afatet dhe procedurat e dhenies se provimit dhe shpalljes rezultateve , per te fituar titullin e avokatit ne R.Sh.

1.2. Titulli avokatit i jep te drejten per te ushtruar profesionin e lire te avokatit vetem ne pajtim me ligjin nr .9109 date 17.07.2003,ndryshuar me ligjin nr 9795 date 23.07.2007 dhe ligjin nr 10047 date 24.12.2008 ” Per profesionin e avokatit ne Republiken e Shqiperise “.

1.3. Per efekt interpretimi ,ne kete regullore ligjet e cituara ne piken 1.2 te nenit 1 do te perfshihen me fjalen ligji .

 

Neni 2
2.1. Ne mbeshtetje te nenit 25 te ligjit , profesionin e avokatit mund ta ushtroje cdo shtetas Shqiptar ose i huaj,qe ka kryer arsimin e larte juridik brenda ose jashte vendit .Ne kuptim te kesaj shprehje do te konsiderohen si dokumenta per njohjen e arsimit te larte juridik.

2.1.1 Diplomat Master shkencor dhe Diplomat Master profesional, te leshuara nga universitetet publike rezidente ne Shqiperi.

2.1.2 Diplomat Master shkencor dhe Diplomat Master profesional,te leshuara nga universitetet private me akreditim pozitiv,ne Republiken e shqiperise.

2.1.3 Diplomat e leshuara nga universitetet e huaja jo rezidente ne Shqiperi,me kushtin qe keto te fundit tekonvalidohen nga MASH si diploma Master Shkencor dhe Master Profesional, nepermjet nje dokumenti shkresor individual dhe rast pas rasti,per cdo kandidat qe paraqitet.
Ne cdo rast universiteti qe ka leshuar diplomat sipas citimit te mesiperm duhet te jete i akredituar pozitivisht nga Keshilli i Akreditimit te arsimit te larte dhe te shpallur me vendim te ministrit te arsimit dhe shkences,sipas nenit 62 te ligjit nr 9741 dt 21.05.2007 “Per arsimin e larte ne Republiken e shqiperise“.Vendimi i akreditimit detyrimisht duhet te jete akreditim pozitiv ose me kusht.Akreditimi negativ nuk mund te krijoje mundesi per njohjen e diplomes per efekt regjistrimi per ushtrimin e profesionit te avokatit.

Neni 3 – Regjistrimi si Asistent
3.1. Sipas kerkesave te ligjit, hapi i pare i regjistrimit per kandidat per avokat,eshte regjistrimi si asistent avokat,prane nje avokati ose zyre avokatie.Rregjistrimi i kandidateve si asistent mund te behet vetem pasi kandidati te kete siguruar diplomen e juristit nga fakulteti drejtesise te universiteteve te percaktuara sipas nenit 2 te kesaj regullore. Ne kete kuptim asnje avokat apo zyre avokatie nuk mund te pranoje asitente dhe te leshoje vertetime per asistentet avokate perpara dates se diplomes te kandidatit dhe asnje prej kandidateve nuk mund ti nenshtrohet provimit kualifikues, kur data e provimit eshte me pak se 365 dite kalendarike,edhe neqoftese eshte paisur me nje vertetim te tille nga nje avokat ose zyre avokatie perpara ketij afati.

Administrata e Dhomes eshte pergjegjese per regjistrimin e personave ne kundershtim me kete kriter.

3.2. Rregjistrimi i asistentit mund te behet prane dhomes avokatise ne te cilen ka vendbanimin kandidati ose , prane Dhomes Kombetare te Avokatise. Afati i kryerrjes te stazhit eshte 12 muaj per te gjithe asistentet e dhomes avokatise Tirane dhe jo me pak se 11 muaj per asistentet e regjistruar ne dhomat e avokative te rretheve.Ky afat I klasifikuar si me lart, fillon ne diten ne te cilen aplikanti per asistent eshte pajisur me karten e identitetit per asistent ,sipas modularit te percaktuar nga Keshilli Drejtues i Dh.K.A. per kete qellim. Ne rast se aplikanti per asistent ka depozituar kerkesen prane dhomes avokatise te rrethit perkates ku ka vendbanimin,kryetari dhomes perkatese jo me vone se 30 dite nga dita e pranimit te dokumentave,duhet ti depozitoje ato ne Dh.K.A. ,te cilet nga ana e tyre pajisin kandidatin aplikant me karten e identitetit te asistentit.
Ne rast se Brenda 30 diteve nga dita e depozitimit te kerkeses , Dh.K.A. nuk refuzon me shkrim kerkesen e aplikantit per regjistrim si asistent,regjistrimi quhet automatikisht i kryer.

Neni 4 – Dokumentat për regjistrim
Dokumentat per rregjistrimin e kandidatit per paisjen me karten e identitetit per asistent jane :

4.1. Kerkesa me shkrim per regjistrim.

4.2. Vertetimin e avokatit apo zyres avokatise,ku pranohet qe aplikanti te kryeje periudhen 1 vjecare te stazhit.Ky vertetim detyrimisht duhet te leshohet nga nje avokat apo zyre avokatie,anetare te dhomes avokatise ku aplikanti ka vendbanimin e tij.
Ne dosjen e aplikantit detyrimisht duhet te jete dhe mendimi pozitiv i kryesise se dhomes avokatise per kryerjen e stazhit.

4.3. Fokopje e noterizuar e diplomes te fakultetit juridik te universitetit perkates.

4.4. Fotokopje e noterizuar e listes notave te leshuara nga universiteti perkates.

4.5. Karta e identitetit (ne mungese certifikate personale) e aplikantit.

4.6. Deshmi penaliteti nga Ministria e Drejtesise, te aplikantit ,per te vertetuar se nuk ka precedente penale.Deshmia e penalitetit nuk mund te jete leshuar nga organi competent me teper se 3 muaj nga data e aplikimit.

4.7. Njehsimin e diplomes se huaj ,ose vertetimin nga MASH se ka kryer aplikimin per konvalidimin e saj (Per aplikantet e diplomuar jashte vendit).

4.8. Fotografi me permasa 5 x 4,cope 2.

4.9. Tarifa e regjistrimit si asistent ,prej 1.000 (njemije) leke.

Neni 5 – Regjistrimi i Shtetësave të Huaj
Ne zbatim te nenit 36 te ligjit , shtetasit e huaj qe duan te aplikojne per tu regjistruar si asistent prane nje zyre apo studio avokatie,vec sa me siper duhet te paraqesin dhe nje dokument zyrtar,te leshuar nga nje institucion publik ne Republiken e Shqiperise ku te vertetohet se kandidati per asistent zoteron gjuhen shqipe.

Ne rast se aplikanti ka nje dokument te tille nga nje subjekt privat,atehere ai mund te regjistrohet vetem nese aplikimi behet nga vete aplikanti ne prezence te kryetarit te Dhomes Kombetare Avokatise.

Neni 6
6.1. Numri i kandidateve per regjistrim si asistent, eshte pa limit.Kjo do te thote qe cdo kandidat qe deshiron te regjistrohet dhe qe ploteson kriteret e mesiperme,mund te regjistrohet pa kufizim.

6.2. Dhoma Kombetare e avokatise, pasi ka kryer regjistrimin e te gjithe kandidateve per t´ju neneshtruar provimit te avokatise, me kerkesen e Ministrise se Drejtesise, dergon listen perfundimtare, jo me vone se data e fiksuar per zhvillimin e provimit.Kjo liste eshte e protokolluar dhe nuk shoqerohet me dokumentat individuale te regjistrimit te kandidateve.Dokumentacioni personal i cdo kandidati mund te vihet ne dispozicion te personave te autorizuar nga Ministria e Drejtesise, per verifikime te mundshme.

6.3. Pas perfundimit te afatit nje vjecar,sipas kritereve te percaktuara me lart, avokati apo zyra e avokatise ku ka kryer stazhin kandidati per avokat,pajis kete te fundit me nje leter rekomande,ku shpreh opinionin e saj lidhur me pergatitjen profesionale dhe etike te asistentit, si dhe me opinionin e vet nese duhet ti nenshtrohet provimit kualifikues apo ka nevoje per nje shtyrje te afatit te ushtrimit te asistentit.Kjo leter rekomande behet pjese e dosjes se aplikantit. Mospajisja e aplikantit me leter rekomande mund te konsiderohet si shprehje ne heshtje me opinion pozitiv nga ana e avokatit ose zyres avokatise dhe aplikanti mund ti nenshtrohet provimit kualifikues.

Neni 7 – Përjashtim nga Detyrimi Regjistrimit si Asistent
Perjashtimi nga detyrimi i rregjistrimit si asistent per kategorite e cituara ne nenin 28 te ligjit ,behet mbi bazen e propozimit te Kryetarit dhe Sekretarit te Pergjithshem te Dh.K.A., kryesisht ,ose ne baze te kerkeses se personit te interesuar. Miratimi i perjashtimit nga e drejta e permbushjes se detyrimit te periudhes njevjecare te stazhit, sipas pikes b te nenit 25 te ligjit,behet automatikisht.

Ky nen nuk aplikohet per personat per sa kohe qe ushtrojne mardhenie pune ne administraten publike, por vetem pasi keto mardhenie te jene nderprere.

Neni 1

1.1. Kjo rregullore percakton kushtet, afatet dhe procedurat e dhenies se provimit dhe shpalljes rezultateve , per te fituar titullin e avokatit ne R.Sh.

1.2. Titulli avokatit i jep te drejten per te ushtruar profesionin e lire te avokatit vetem ne pajtim me ligjin nr .9109 date 17.07.2003,ndryshuar me ligjin nr 9795 date 23.07.2007 dhe ligjin nr 10047 date 24.12.2008 ” Per profesionin e avokatit ne Republiken e Shqiperise “.

1.3. Per efekt interpretimi ,ne kete regullore ligjet e cituara ne piken 1.2 te nenit 1 do te perfshihen me fjalen ligji .

 

Neni 2
2.1. Ne mbeshtetje te nenit 25 te ligjit , profesionin e avokatit mund ta ushtroje cdo shtetas Shqiptar ose i huaj,qe ka kryer arsimin e larte juridik brenda ose jashte vendit .Ne kuptim te kesaj shprehje do te konsiderohen si dokumenta per njohjen e arsimit te larte juridik.

2.1.1 Diplomat Master shkencor dhe Diplomat Master profesional, te leshuara nga universitetet publike rezidente ne Shqiperi.

2.1.2 Diplomat Master shkencor dhe Diplomat Master profesional,te leshuara nga universitetet private me akreditim pozitiv,ne Republiken e shqiperise.

2.1.3 Diplomat e leshuara nga universitetet e huaja jo rezidente ne Shqiperi,me kushtin qe keto te fundit tekonvalidohen nga MASH si diploma Master Shkencor dhe Master Profesional, nepermjet nje dokumenti shkresor individual dhe rast pas rasti,per cdo kandidat qe paraqitet.
Ne cdo rast universiteti qe ka leshuar diplomat sipas citimit te mesiperm duhet te jete i akredituar pozitivisht nga Keshilli i Akreditimit te arsimit te larte dhe te shpallur me vendim te ministrit te arsimit dhe shkences,sipas nenit 62 te ligjit nr 9741 dt 21.05.2007 “Per arsimin e larte ne Republiken e shqiperise“.Vendimi i akreditimit detyrimisht duhet te jete akreditim pozitiv ose me kusht.Akreditimi negativ nuk mund te krijoje mundesi per njohjen e diplomes per efekt regjistrimi per ushtrimin e profesionit te avokatit.

Neni 3 – Regjistrimi si Asistent
3.1. Sipas kerkesave te ligjit, hapi i pare i regjistrimit per kandidat per avokat,eshte regjistrimi si asistent avokat,prane nje avokati ose zyre avokatie.Rregjistrimi i kandidateve si asistent mund te behet vetem pasi kandidati te kete siguruar diplomen e juristit nga fakulteti drejtesise te universiteteve te percaktuara sipas nenit 2 te kesaj regullore. Ne kete kuptim asnje avokat apo zyre avokatie nuk mund te pranoje asitente dhe te leshoje vertetime per asistentet avokate perpara dates se diplomes te kandidatit dhe asnje prej kandidateve nuk mund ti nenshtrohet provimit kualifikues, kur data e provimit eshte me pak se 365 dite kalendarike,edhe neqoftese eshte paisur me nje vertetim te tille nga nje avokat ose zyre avokatie perpara ketij afati.

Administrata e Dhomes eshte pergjegjese per regjistrimin e personave ne kundershtim me kete kriter.

3.2. Rregjistrimi i asistentit mund te behet prane dhomes avokatise ne te cilen ka vendbanimin kandidati ose , prane Dhomes Kombetare te Avokatise. Afati i kryerrjes te stazhit eshte 12 muaj per te gjithe asistentet e dhomes avokatise Tirane dhe jo me pak se 11 muaj per asistentet e regjistruar ne dhomat e avokative te rretheve.Ky afat I klasifikuar si me lart, fillon ne diten ne te cilen aplikanti per asistent eshte pajisur me karten e identitetit per asistent ,sipas modularit te percaktuar nga Keshilli Drejtues i Dh.K.A. per kete qellim. Ne rast se aplikanti per asistent ka depozituar kerkesen prane dhomes avokatise te rrethit perkates ku ka vendbanimin,kryetari dhomes perkatese jo me vone se 30 dite nga dita e pranimit te dokumentave,duhet ti depozitoje ato ne Dh.K.A. ,te cilet nga ana e tyre pajisin kandidatin aplikant me karten e identitetit te asistentit.
Ne rast se Brenda 30 diteve nga dita e depozitimit te kerkeses , Dh.K.A. nuk refuzon me shkrim kerkesen e aplikantit per regjistrim si asistent,regjistrimi quhet automatikisht i kryer.

Neni 4 – Dokumentat për regjistrim
Dokumentat per rregjistrimin e kandidatit per paisjen me karten e identitetit per asistent jane :

4.1. Kerkesa me shkrim per regjistrim.

4.2. Vertetimin e avokatit apo zyres avokatise,ku pranohet qe aplikanti te kryeje periudhen 1 vjecare te stazhit.Ky vertetim detyrimisht duhet te leshohet nga nje avokat apo zyre avokatie,anetare te dhomes avokatise ku aplikanti ka vendbanimin e tij.
Ne dosjen e aplikantit detyrimisht duhet te jete dhe mendimi pozitiv i kryesise se dhomes avokatise per kryerjen e stazhit.

4.3. Fokopje e noterizuar e diplomes te fakultetit juridik te universitetit perkates.

4.4. Fotokopje e noterizuar e listes notave te leshuara nga universiteti perkates.

4.5. Karta e identitetit (ne mungese certifikate personale) e aplikantit.

4.6. Deshmi penaliteti nga Ministria e Drejtesise, te aplikantit ,per te vertetuar se nuk ka precedente penale.Deshmia e penalitetit nuk mund te jete leshuar nga organi competent me teper se 3 muaj nga data e aplikimit.

4.7. Njehsimin e diplomes se huaj ,ose vertetimin nga MASH se ka kryer aplikimin per konvalidimin e saj (Per aplikantet e diplomuar jashte vendit).

4.8. Fotografi me permasa 5 x 4,cope 2.

4.9. Tarifa e regjistrimit si asistent ,prej 1.000 (njemije) leke.

Neni 5 – Regjistrimi i Shtetësave të Huaj
Ne zbatim te nenit 36 te ligjit , shtetasit e huaj qe duan te aplikojne per tu regjistruar si asistent prane nje zyre apo studio avokatie,vec sa me siper duhet te paraqesin dhe nje dokument zyrtar,te leshuar nga nje institucion publik ne Republiken e Shqiperise ku te vertetohet se kandidati per asistent zoteron gjuhen shqipe.

Ne rast se aplikanti ka nje dokument te tille nga nje subjekt privat,atehere ai mund te regjistrohet vetem nese aplikimi behet nga vete aplikanti ne prezence te kryetarit te Dhomes Kombetare Avokatise.

Neni 6
6.1. Numri i kandidateve per regjistrim si asistent, eshte pa limit.Kjo do te thote qe cdo kandidat qe deshiron te regjistrohet dhe qe ploteson kriteret e mesiperme,mund te regjistrohet pa kufizim.

6.2. Dhoma Kombetare e avokatise, pasi ka kryer regjistrimin e te gjithe kandidateve per t´ju neneshtruar provimit te avokatise, me kerkesen e Ministrise se Drejtesise, dergon listen perfundimtare, jo me vone se data e fiksuar per zhvillimin e provimit.Kjo liste eshte e protokolluar dhe nuk shoqerohet me dokumentat individuale te regjistrimit te kandidateve.Dokumentacioni personal i cdo kandidati mund te vihet ne dispozicion te personave te autorizuar nga Ministria e Drejtesise, per verifikime te mundshme.

6.3. Pas perfundimit te afatit nje vjecar,sipas kritereve te percaktuara me lart, avokati apo zyra e avokatise ku ka kryer stazhin kandidati per avokat,pajis kete te fundit me nje leter rekomande,ku shpreh opinionin e saj lidhur me pergatitjen profesionale dhe etike te asistentit, si dhe me opinionin e vet nese duhet ti nenshtrohet provimit kualifikues apo ka nevoje per nje shtyrje te afatit te ushtrimit te asistentit.Kjo leter rekomande behet pjese e dosjes se aplikantit. Mospajisja e aplikantit me leter rekomande mund te konsiderohet si shprehje ne heshtje me opinion pozitiv nga ana e avokatit ose zyres avokatise dhe aplikanti mund ti nenshtrohet provimit kualifikues.

Neni 7 – Përjashtim nga Detyrimi Regjistrimit si Asistent
Perjashtimi nga detyrimi i rregjistrimit si asistent per kategorite e cituara ne nenin 28 te ligjit ,behet mbi bazen e propozimit te Kryetarit dhe Sekretarit te Pergjithshem te Dh.K.A., kryesisht ,ose ne baze te kerkeses se personit te interesuar. Miratimi i perjashtimit nga e drejta e permbushjes se detyrimit te periudhes njevjecare te stazhit, sipas pikes b te nenit 25 te ligjit,behet automatikisht.

Ky nen nuk aplikohet per personat per sa kohe qe ushtrojne mardhenie pune ne administraten publike, por vetem pasi keto mardhenie te jene nderprere.

 
Neni 19
Kjo rregullore nxirret ne mbeshtetje te neneve 25 ,26,27,28,29,30,31,32 dhe36 ligjit nr. 9109, date 17.07.2003 “Per profesionin e avokatit ne Republiken e Shqiperise” , i ndryshuar ,si dhe Statutit te Dhomes Kombetare te Avokatise ne Republiken e Shqiperise.

 

Neni 20
Kjo rregullore eshte miratuar nga Keshilli Drejtues i Dhomes Kombetare te Avokatise me vendimin nr.____, date _________ dhe rregulloret e tjera provizore te leshuara para kesaj date shfuqizohen.

Neni 21
Kjo rregullore hyn ne fuqi menjehere.