Organograma

Organograma

Dhoma e Avokatisë Tiranë

Kryetar
Fatmir Braka
Cel: 0692040553

Sekretar
Zana Hasko
Cel: 0682040553

Dhoma e Avokatisë Durrës

Kryetar
Skënder Korriku
Cel: 0682154094

Sekretar
Denada Baçi
Cel: 0695722175

Dhoma e Avokatisë Elbasan

Kryetar
Hysen Kovaçi
Cel: 0685274828

Sekretar
Fluturak Rusi
Cel: 0682307567

Dhoma e Avokatisë Vlorë

Kryetar
Edmond Dema
Cel: 0692244193

Sekretar
Drita Agaj
Cel: 0695133016

Dhoma e Avokatisë Shkodër

Kryetar
Ilir Golemi
Cel: 0698982002

Sekretar
Laureta Vathi
Cel: 0672064341

Dhoma e Avokatisë Fier

Kryetar
Zenun Hajdarmataj
Cel: 0682040553

Sekretar
Ylli Asimetaj
Cel: 0682019520

Dhoma e Avokatisë Lushnjë

Kryetar
Kozma Jano
Cel: 0682303311

Sekretar
Enea Salati
Cel: 0695213339

Dhoma e Avokatisë Lezhë

Kryetar
Sami Dema
Cel: 0682062139

Sekretar
Qazim Meneci
Cel: 0692172352

Dhoma e Avokatisë Gjirokastër

Kryetar
Arjan Sotiri
Cel: 0692040553

Sekretar
Klaudi Zholi
Cel: 0695393052

Dhoma e Avokatisë Korçë

Kryetar
Arben Lena
Cel: 0692083389

Sekretar
Marinela Kaçori
Cel: 0692996474

Dhoma e Avokatisë Sarandë

Kryetar
Merdan Nora
Cel: 0692248830

Sekretar
Leze Zisi
Cel: 0692481357

Dhoma e Avokatisë Berat

Kryetar
Agron Mahmutaj
Cel: 0692073005

Sekretar
Stela Qako
Cel: 0698269116

Dhoma e Avokatisë Dibër

Kryetar
Ismail Uka
Cel: 0682640048

Sekretar
Suzana Hoti

Dhoma e Avokatisë Kukës

Kryetar
Lir Nerguti
Cel: 0672065599