Provimi Avokatisë

Provimi Avokatisë

Provimi do te vleresohet me 150 pike maksimale, prej te cilave : 
– E drejta kushtetuese, 1 pyetje teorike ka 10 pike.
– E drejta civile dhe tregtare, 1 pyetje teorike ka 20 pike.
– E drejta Procedures civile 1 pyetje teorike ka 10 pike.
– Kazusi i te drejtes civile + procedure civile ka 20 pike.
– E drejta penale, 1 pyetje teorike ka 20 pike.
– E drejta e procedures penale 1 pyetje teorike ka 10 pike.
– Kazusi I te drejtes penale + procedure penale ka 20 pike.
– E drejta administrative 1 pyetje teorike ka 10 pike .
– E drejta punes, 1 pyetje teorike ka 10 pike.
– E drejta familjare, 1 pyetje teorike ka 10 pike.
– Ligji “Per avokatine”, 1 pyetje teorike ka 10 pike.

  • 1.Cili eshte organi me i larte i perfaqesimit dhe vendimarrjes te Dhomes Kombetare te Avokatise?
  • 2.Cfare kompetencash ka dhe ne cfare menyre i merr vendimet?
  • 3.Pasqyroni disa nga kompetencat kryesore te Keshillit Drejtues te Dh.K.A dhe si jane parashikuar ato ne Statutin e Dhomes Kombetare?
  • 4.Ne cilat raste avokati i nenshtrohet procedimit disiplinor dhe si jane percaktuar ne Ligj dhe Statut, procedurat per fillimin e procedimit disiplinor dhe organet vendimarrese dhe cfare parashikon ligji per te drejten e ankimit?
  • 5.Percaktoni rastet kur hiqet leja e ushtrimit te profesionit te Avokatit.
  • 6.Ne cilat raste parashikon ligji dhe Statuti i Dhomes Kombetare te Avokatise mund te behet perjashtimi nga provimi dhe cfare procedure ndiqet nga personi qe kerkon te perjashtohet dhe organet qe marrin kete vendim?

Literatura
– Ligji per Avokatine ne Republiken e Shqiperise.
– Statuti i Dhomes Kombetare te Avokateve.
– Kodi Etik i Avokatit.

  • 1. Parimet e pergjithshme te administrates publike. Parimi i ligjshmerise i barazise dhe propocionalitetit, i drejtesise dhe i paanesise, i pergjegjshmerise, i kontrollit te brendeshem dhe atij yqesor etj.
  • 2. Kuptimi dbe gjendja juridike e organeve te administrates publike. Kuptimi i organit te administrates. Elementet perberes qe karakterizojne nje organ administrativ. Klasifikimi i organeve administrative.
  • 3. Kuptimi dhe gjendja juridike e shtetasve shqiptar, te huajve dhe personave pa shtetesi. Shtetesia, vendbanimi, gjendja civile. Te drejtat dhe detyrimet e shtetasve shqiptar.Rregjimi juridik i te huajve.
  • 4. Organet e pushtetit qendror dhe te qeverisjes vendore. Keshilli i Ministrave, Kryeministri, Ministri, Prefekti, Keshilli i bashkise dhe i komunes si dhe kryetaret e tyre. Keshilli i qarkut, zgjedhja dhe ushtrimi veprimtarise se tyre.
  • 5. Koncepti per aktin administrativ. Forma, pennbjatja, qellimi dhe arsyctimi i aktiti administrativ. Vecorite e aktit administrative. Dallimi midis aktit administrative dhe vendimit gjyqesor.
  • 6. Menyrat e klasifikimit te aktit administrative. Klasifikimi i akitit sipas iniciatives, formes, efekteve, permbajtjes dhe emertimeve.
  • 7. Fuqia e aktit administrative. Nxjertja, shpallja dhe hytja ne fuqi e aktit, prapaveprueshmeria dhe ekzekutimi i aktit.
  • 8. Vlefshmeria e aktit administrative. Kushtet per vlefshmerine e aktit.
  • 9. Pavlefshmeria e aktit. Aktet administrative absolutisht i pavlcfshme The aktet relativisht te pavlefshme.
  • 10. Pushimi i fuqise se aktit. Pushimi faktik; Pushimi juridik ( revokimi; shfuqizimi nga organi me i larte; anullimi nga gjykata).
  • 11. Rishikimi gjyqesor dhe rishikimi kushtetues i aktit administrativ. Koncepti i rishikimit gjyqesor; bazat, parimet, qellimi dhe shkaqet e rishikimit gjyqesor
  • 12. Rishkimi gjyqesor i akteve diskreciale si dhe kontratat administrative. Koncepti per diskrecionin; kontratat administrative; aktet rea.
  • 13. Sherbimi civil ne R.Sh. Koncepti i nepunesise, kriteret qe duhen plotesuar per te filuar statusin e nepunesit te sherbimit civil dhe menyra e largimit prej tij.
  • 14. Kundravajtjet administrative. Kundravajtjet administrative dhe elementet perberes te saj. Nisja e procedimit administrativ; procedura per dhenien e denimeve administrative. Organet e gjykimit te kundravajtjes.

Literatura
– Tekstet e te Drejtes Administrative qe perdoren ne Fakultetin e Drejtesise te Universitetit te Tiranes.
– Komentari i Kodit te Procedurave Administrative.
– Kushtetuta e Republikes Se Shqiperise.
– Kodi i Procedurave Administrative si dhe ligjet specifike qe rregullojne marredhenietjuridike ne fushen e administrates publike.
– Praktika gjyqesore e Gjykates se Larte dhe e Gjykates Kushtetuese.
– Revistat shkencore ne fushen Juridike.

  • 1. Kuptimi i merredhenieve juridike civile. Vecorite dhe karakteristika e marredhenieve juridiko-civile.
  • 2. Elementet e marredhenies juridike civile ( subjekti, permbajtja, objekti ).
  • 3. Subjektet e te Drejtes Civile sipas Kodit Civil te Republikes se Shqiperise. Pozita e posacme qe ruan shteti si subjekt i marredhenieve juridike civile.
  • 4. Zotesia juridike, karakteri, permbajtja, fillimi dhe mbarimi i saj. Zotesia per te vepruar, kuptimi. Personat me zotesi te plote per te vepruar, me zotesi te kufizuar dhe te pazote per te vepruar, mbarimi, heqja dhe kufizimi i zotesise per te vepruar.
  • 5. Banimi dhe rendesia e tij ne te Drejten civile. Gjendja Civile, kuptimi i saj. Aktet e Gjendjes Civile dhe dallimi i tyre nga faktet qe regjistrohen ne regjistrin themeltar. Dallimi midis regjistrave te gjendjes civile dhe atyre te akteve te Gjendjes Civile.
  • 6. Kuptimi i personit juridik.Tiparet ( elementet) e tij.
  • 7. Menyrat e krijimit te personave juridike. Zotesia juridike per te vepruar e personave juridike sipas legjislacionit tone dhe atij te huaj.
  • 8. Llojet e personave juridike sipas Kodit Civil dhe karakteristikat e tyre dalluese.
  • 9. Emri dhe forma, qendra e personit juridik, rendesia e tyre. Deget dhe perfaqesite, pozita e tyre juridike ne qarkullimin civil.
  • 10. Mbarimi i personit juridik.
  • 11. Vecorite e shoqerive tregetare.
  • 12. Mbarimi i shoqerive tregetare sipas ligjit “Per shoqerite tregetare”.
  • 13. Vecorite e personit juriodik privat. Ndermarrjet e perbashketa me kapital te huaj.
  • 14. Forma e transferimit te pasurise se nje shoqerie tregetare.Forma e kerkesave te regjistrimit te firmave dhe pronave.Pasojat ligjore te transferimit te nje veprimtarie tregetare.
  • 15. Regjistrimi i nje shoqerie tregetare. Elementet qe deklarohen dhe regjistrohen per te gjitha format e shoqerise tregetare.
  • 16. Perkufizimi i shoqerise tregetare. Karakteri tregetar i shoqerise.
  • 17. Padia per parregullshmerine e themelimit ose te ndryshimit te statutit. Pergjegjesia per themelimin e parregullt
  • 18. Shoqerite kolektive.Perkufizimi dhe karakteristikat e saj.
  • 19. Shoqerite komandite. Perkufizimi dhe statusi i ortakeve.
  • 20. Shoqeria me pergjegjesi te kufizuar. Karakteristikat e saj.
  • 21. Format e rritjes se kapitalit ne shoqerine me pergjegjesi te kufizuar.
  • 22. Transferimi i pjeseve te kapitalit themeltar.Transferimi te te tretet dhe brenda familes ose me trashegimi. Transferimi ndermjet ortakeve.
  • 23. Administrimi i shoqerise me pergjegjesi te kufizuar.
  • 24. Pergjegjesia ligjore e administratoreve. Emerimi dhe shkarkimi i administratoreve.
  • 25. Asambleja e ortakeve te sh.p.k. Thirrja e asamblese. Marrja e vendimeve.
  • 26. Rinovimi i shoqerise me pergjegjesi te kufizuar ne nje forme tjeter shoqerie.
  • 27. Shoqerite anonime.Perkufizimi dhe karakteristikat e pergjithshme te saj.
  • 28. Shoqerite me oferte pub like dhe shoqerite pa oferte publike.Karakteristikat e tyre.
  • 29. Nenshkrimi i kapitalit dhe shlyerja e aksioneve.
  • 30. Drejtimi i shoqerise anonime. Organet drejtuese. Drejtoria. Keshilli i mbikqyrjes. Emerimi i anetareve te Drejtorise dhe Keshillit Mbikqyres. Kopetencat e tyre.
  • 31. Asambleja e aksionereve. Asamb1eja e zakonshme dhe asambleja e jashtezakonshme. Thirrja e asamblese. Menyra e thirrjes, percaktimi i rendit te dites.
  • 32. Zmadhimi i kapita1it thmeltar te nje shoqerie anonime. Modalitetet, afati i realizimit. Organet kopetente qe realizojne zmadhimin e kapitalit.
  • 33. Zvogelimi i kapitalit te shoqerise anonime. Modalitetet.
  • 34. Aksionet, forma e tyre. Transferimi i aksioneve, vIera nominale. Tregetimi i aksioneve.
  • 35. Filia1et. Shoqerite pjesemarrese dhe shoqerite e kontrolluara.Kuptimi dhe rendesia e tyre.
  • 36. Pavlefshmerite. Rasti i pavlefshmerise. Parashkrimi i pasurive per pavlefshmerine.
  • 37. Bashkimi dhe ndarja e shoqerive tregetare. Modalitete e bashkimit dhe ndarjes.
  • 38. Sendet si objekt i marredhenieve juridike civile dhe rendesia e tyre. Klasifikimi i sendeve dhe rendesia e klasifikimit per te drejten civile.
  • 39. Paraja, kuptimi dhe rendesia e saj. Kuptimi i letrave me vlere.
  • 40. Kuptimi, elementet perberes dhe k1asifikimi i veprimeve juridike.
  • 41. Kuptimi i pavlefshmerise se veprimeve juridike. Llojet e pavleshmerise, rendesia e ketij dallimi.
  • 42. Pasojat e pavlefshmerise se veprimeve juridike. Pasojat e pavlefshmerise juridike per personat e trete.
  • 43. Kushti dhe afati ne veprimet juridike. Kuptimi dhe dallimi i tyre.
  • 44. Kuptimi, permbajtja, rendesia e perfaqesimit, kufijte dhe pasojat e tij. Zevendesimi ne perfaqesim dhe pasojat.
  • 45. Prokura, kuptimi, forma dhe rendesia.
  • 46. Perfaqesimi pa tagra. Kuptimi dhe pasojat.
  • 47. Kuptimi i parashikrimit dhe fusha e zbatimit te tij. Rendesia e Institutit te parashkrimit ne kushtet e shoqerise tone.
  • 48. Afatet e parashkrimit, kuptimi dhe menyra e llogaritjes se tyre.
  • 49. Pezullimi i parashkrimit, shkaqet dhe pasojat qe sjell. Kushtet qe duhet te vertetohen per te sjelle si pasoje pezullimin e ecjes te afatit.
  • 50. Nderpreja e parashkrimit, kuptimi, shkaqet dhe pasojat qe sjell nderprerja.
  • 51. Pasojat qe sjell plotesimi i afateve te parashkrimit.
  • 52. Parashkrimi i venies ne ekzekutim te vendimeve gjyqesore dhe te titujve ekzekutive. Afatet. Cilat jane rregullat qe duhen ndjekur per ekzekutimin e vendimeve dhe titujve ekzekutive kur pezullohet ose pushohet ekzekutimi.
  • 53. Pronesia dhe llojet e saj.
  • 54. E Drejta subjektive e pronesise, kuptimi, permbajtja, objekti.
  • 55. Elementet e te drejtes subjektive te pronesise, kuptimi, pavaresia dhe kufizimet e tyre.
  • 56. Bashkepronesi ne pjese. Kuptimi dhe permbajtja e saj. Administrimi, disponimi dhe pjestimi i saj.
  • 57. Kuptimi i bashkepronesise se detyrueshme.
  • 58. Kuptimi i fitimit te pronesise dhe menyrat e fitimit te saj, rendesia e dallimi i menyrave te fitimit (te parme , te prejardhura).
  • 59. Menyrat e posacme te fitimit te pronesise.
  • 60. Menyrat e pergjithshme te fitimit te pronesise dhe rendesia e tyre, kontrata, fitimi ne mirebesim i sendeve te luajtshme, fitimi me ane parashkrimi, trashegimi me ane te te ardhurave, fitimi ne haze te ligjit ose vendimit te organit shteteror.
  • 61. Humbja e pronesise, kuptimi, shkaqet.
  • 62. Mbrojtja e pronesise, kuptimi dhe mjetet juridike per mbrojtjen e saj.
  • 63. Pergjegjesia e nedoresit te paditur pe r te ardhurat dhe per sendin dhe te drejtat e tij per shpenzimet.
  • 64. Mbrojtja e vecante e nedoresit, vetembrojtja dhe padia per mbrojtjen e nedoresit (padia posedimore).
  • 65. Kuptimi i trashegimit.
  • 66. Pasuria qe kalon ne trashegim.
  • 67. Zotesia per te trasheguar.
  • 68. Celja e trashegimise, kuptimi, koha dhe vendi i celjes te trashegimise, rendesia e tyre.
  • 69. Heqja dare nga trashegimia, afati dhe menyra e heqjes dare.
  • 70. Trashegimia me ligj.
  • 71. Rrethi i trashegimtareve ligjore.
  • 72. Menyra e thirrjes se trashegimtareve ligjore (rradha e thirrjes).
  • 73. Trashegimia me perfaqesim.
  • 74. Trashegimia me testament. Kuptimi i testamentit dhe rendesia e tij. Forma e testamentit.
  • 75. Zotesia per te bere testament.
  • 76. Rrethi i trashegimtareve me testament.
  • 77. Caktimi dhe perjashtimi i trashegimtareve me testament. Personat qe gezojne rezerven ligjore.
  • 78. Revokimi dhe pavlefshmeria e testamentit.
  • 79. Kuptimi i mbrojtjes se trashegimit.
  • 80. Masat qe merren per sigurimin e trashegimit ( iventarizimi, ruajtesi, kujdestari).
  • 81. Deshmia e trashegimise.Kuptimi, rendesia, organi qe e leshon.
  • 82. Padia per kerkimin e trashegimit.
  • 83. Servitutet.
  • 84. Uzufrukti.
  • 85. Kuptimi i kontrates, elementet dhe kushtet e saj. Interpretimi i kontrates.
  • 86. Faji ne te Drejten Civile. Pergjegjesia pa faj dhe rastet e kesaj pergjegjesie.
  • 87. Vonesa e debitorit dhe kreditorit. Pasojat e voneses.
  • 88. Parimi i shperblimit te plote te demit. Demi dhe kushtet per te ekzistuar nje marredhenie juridike qe lind nga shkaktimi i demit.
  • 89. Kuptimi dhe dallimi midis demit kontraktor dhe atij jashtekontraktor. Demi moral, llojet e tij dhe menyra e perllogaritjes s e demit moral.
  • 90. Parimi i permbushjes ne natyre te detyrimit. Mospermbushja dhe pasojat qe vijne prej saj.
  • 91. Lidhja e kontrates dhe fazat kryesore te saj .Percaktimi i castit te lidhjes se kontrates, teorite qe ekzistojne lidhur me kete percaktim.
  • 92. Kontrata e shitjes, casti i kalimit te pronesise, casti i dorezimit te sendit, detyrimet e shitesit ne kete kontrate.
  • 93. Kontrata e dhurimit, ndryshimi i saj nga testamenti dhe nga kontrata ne dobi te personit te trete. Revokimi i dhurimit.
  • 94. Kontrata e qirase se pasurise ( banesave, tokes etj ), elementet, kushtet, detyrimet e paleve, zgjidhja e kontrates, qiraja financiare.
  • 95. Kontrata e enfiteozes, ndryshimi i saj nga kontrata e qirase.
  • 96. Kontrata e porosise dhe komisionet, kushtet , elemenete.
  • 97. Kontrata e agjensise.
  • 98. Kontrate transporti, elementet, pozita e pritesit ne kete kontrate, zgjidhja e mosmarreveshjeve midis paleve, ndryshimi i saj nga spedicioni.
  • 99. Kontrata e sigurmit te pasurise, elementet, kushtet, casti i hyrjes ne fuqi te saj.
  • 100. Kontrata e sigurimit te jetes dhe shendetit, karakteristikat, kufizimet e veprimit te saj, casti i hyrjes ne fuqi te kesaj kontrate.
  • 101. Kontrata e sipermarrjes dhe elemenetet e saj. Rreziku si tipar dallues i kesaj kontrate.
  • 102. Begatimi pa shkak, kushtet per te lindur detyrimet nga kjo marredhenie juridike detyrimi.
  • 103. Mbarimi i detyrimit, kompensimi, perseritja dhe kushtet e saj, konfondimi, vdekja e njeres pale etj.
  • 104. Mjetet per sigurimin e permbushjes se detyrimit, hipoteka, pengu, kapari, dorezania.
  • 105. E drejta e autorit.

Literatura
– Kodi civil.
– Ligji nr. 9901, dt. 14.04.2008 “Per tregetaret dhe shoqerite tregetare”.
– Ligji nr. 7632. dt. 4.11.92 “Per dispozitat qe rregullojne pjesen e pare te kodit tregetar.
– Dispozitat e Iigjit per Token.
– Dispozitat e ligjit per Privatizimin.
– Dispozitat e ligjit per Privatizimin e Banesave Shteterore.
– Dispozitat e ligjit per Rregjistrimin e Akteve te Gjendjes Civile.
– Dispozitat e ligjit per Dhomat e Tregtise e te Industrise.
– Dispozitat e ligjit per Rregjistrimin e Pasurise, Se Paluajteshnie etj.
– Tekstet perkatese respektive dhe leksionet qe shfrytezohen ne Fakultetet e Drejtesise te Republikes te Shqipersie.

– Revistat : 
1. Tribuna Juridike.
2. Jeta Juridike.
3. Studime Juridike.
4. Kontabilitet, Finance dhe Auditimi.
5. Vendimet Unifikuese te Kolegjeve te Bashkuara te Gjykates se Larte.

  • 1. Krijimi i raporteve individuale te punes.Perkufizimi,Lindja e marredhenieve te punes.
  • 2. Ndalimi I konkurrences pas perfundimit te marredhenieve te punes.
  • 3. Detyrime te pergjithshme te punedhenesit.
  • 4. Perfundimi I marredhenies se punes.Kontrata me kohezgjatje te pacaktuar.Kontrata me afat te caktuar.
  • 5. Zgjidhja e menjehershme e kontrates.

Literatura
– Tekstet qe perdoren ne Fakultetet e Drejtesise te Republikes se Shqiperise.
– Kodi i punes.
– Praktika gjyqesore e Gjykates se Larte dhe e Gjykates Kushtetuese.

  • 1. Martesa. Kushtet e lidhjes, format e lidhjes se marteses dhe pavlefshmeria e marteses.
  • 2. Te drejtat dhe detyrimet qe lindin nga martesa si dhe te drejtat dhe detyrimet reciproke te bashkeshorteve.
  • 3. Regjimet pasurore. Regjimi martesor ne bashkesi dhe bashkesia me kontrate. Regjimi i pasurive te ndara.
  • 4. Mbarimi i marteses. Rastet e mbarimit te marteses.
  • 5. Rastet e zgjidhjes se marteses. Pasojat e zgjidhjes se marteses.
  • 6. Atesia. Detyrimi per ushqim dhe personat e detyruar.
  • 7. Pergjegjesia prinderore, kuptimi, ushtrimi i pergjegjesise prinderore si dhe pergjegjesia prinderore per pasurine e femijes.
  • 8. Biresimi dhe kujdestaria llojet e kujdestarise.

Literatura
– Tekstet e te Drejtes Familjare qe perdoren ne Fakultetet e Drejtesise te Republikes se Shqiperise.
– Kodi i Familjes.
– Praktika gjyqesore e Gjykates se Larte dhe e Gjykates Kushtetuese.

E Drejta Kushtetuese

  • 1.Kuptimi dhe rendesia e pavaresise te gjyqesorit.
  • 2.Sistemi zgjedhor ne Republiken e Shqiperise.
  • 3.Funksioni normativ i qeverise (aktet e klasifikimi i tyre).
  • 4.Liria personale (Hebeas Corpus).
  • 5.Inisiativa ligjvenese.Llojet e saj.
  • 6.E drejta per nje proces te rregullt gjyqesor.
  • 7.Kuptimi i Kushtetutes ne aspektin formal dhe material.
  • 8.Kuptimi dhe roli i Presidentit ne Republiken Parlamentare. Aktet e miratuara nga Presidenti i Republikes dhe klasifikimi i tyre. Marredheniet e Presidentit te Republikes me gjyqesorin ne baze te Kushtetutes.
  • 9.Procesi i emerimit dhe i shkarkimit te gjyqtareve te Gjykates se Larte. Rastet e shkarkimit te tyre.
  • 10.Kushtet e nevojshme per te qene Gjyqtar ne Republiken e Shqiperise. Roli i dhe funksionimi i KLD per emerimin dhe shkarkimin e gjyqtareve. Keshilli i Larte i Drejtesise dhe roli i tij ne pavaresine e gjyqesorit.
  • 11.Ligjet per ndryshimin e kushtetutes. Dallimet nga ligjet e zakonshme.
  • 12. Marredheniet e Presidentit te Republikes me pushtetin legjislativ dhe ate ekzekutiv ne baze te Kushtetutes.
  • 13. Burimet normative ne Kushtetute. Kriteret e vendosjes se tyre.
  • 14. Parimi i ndarjes se pushteteve. Kerkesat kryesore te tij.
  • 15. Juridiksioni i Gjykates se Larte.
  • 16. Procedurat parlamentare per miratimin e ligjeve.
  • 17. Konventa Europiane per te drejtat e njeriut, tipare te pergjithshme dhe vendi i saj ne kushtetuten e Shqiperise ne raport me burimet e tjera normative te parashikuara ne te.
  • 18. Parimi i mosfuqise prapavepruese te ligjit ne kushtetute, roli i tij ne sigurimin e te drejtave personale.
  • 19. Aktet e miratuara nga Keshilli i Ministrave dhe klasifikimi i tyre.
  • 20. Funksioni politik dhe funksioni administrativ i qeverise.
  • 21. Zgjedhja dhe mandati dhe komisionet e Kuvendit te Shqiperise.
  • 22. Parimi i prezumimit te pafajesise ne kushtetute. Roli i tij per garantimin e personit.

Garancite proceduriale per te pandehurin ne procesin penal ne baze te kushtetutes.

  • 23. Marredheniet midis qeverise dhe parlamentit ne baze te kushtetutes, kontrolli parlamentar mbi qeverine.
  • 24. Si shprehet raporti midis gjykatave te zakonshme dhe asaj kushtetuese ne baze te kushtetutes.

Literatura
– Kushtetuta e Republikes se Shqiperise.
– Deklarata universale per te Drejtate Njeriut.
– Konventa Europiane per te Drejtate Njeriut.
– Konventa kunder tortures dhe denimeve e trajtimeve te tjera mizore, c’njerezore ose degraduese.
– Ligji per organizimin e drejtesise.
– Revistat ” Drejtesia “.
– Tekstet dhe leksionet qe shfrytezohen ne Fakultetet Juridike te republikes se Shqiperise.

  • 1.Ligji penal llojet dhe zbatimi i tij. Veprimi i ligjit penal ne kohe dhe ne ne hapesire.
  • 2.Kuptimi i vepres penale. Llojet e vepres penale. Ndarja e vepres penale. Kuptimi dhe rendesia e pergjegjesise penale.
  • 3.Objekti i figures se vepres penale. Llojet e tyre.
  • 4.Ana objektive e figures se vepres penale. Kuptimi i veprimit dhe mosveprimit si elemente te anes objektive te figures se vepres penale.
  • 5.Lidhja shkakesore.
  • 6.Menyra, koha, vendi, mjedisi si element te anes objektive te figures penale.
  • 7.Subjekti i vepres penale. Mosha per pergjegjesi penale.
  • 8.Kuptimi i bashkepunimit, momenti subjektiv dhe ai objektiv. Bashkepunetoret dhe pergjegjesia e tyre. Format e bashkepunimit.
  • 9.Tentativa, llojet e saj. Pergjegjesia per tentativen.
  • 10.Heqja dore nga kryerja e vepres penale.
  • 11.Kuptimi, qellimi dhe sistemi i denimeve. Denimet plotesuese. Heqja e te drejtave per te ushtruar detyra shteterore. Denimi me gjobe.
  • 12.Denimi me burgim, denimi me burgim te perjetshem. Menyra e vuajtjes se denimit me burgim te perjetshem. Dallimi i denimit penal me masat mjeksore edukuese. Masat mjeksore, edukuese.
  • 13.Menyra e caktimit te denimit. Rrethant lehtesuese. Rrethanat renduese.
  • 14.Kuptimi i fajit. Format e tij. Dashja. Format e saj. Pakujdesia, format e saj.
  • 15.Perjashtimi i te miturve nga denimi. Copetimi i denimit me burgim.
  • 16.Qellimi, motive si element te anes subjektive.
  • 17.Mbrojtja e nevojshme. Kushtet e mbrojtjes. Dallimi i mbrojtjes se nevojshme nga nevojat ekstreme.
  • 18.Nevoja ekstreme. Kushtet e mbrojtjes.
  • 19.Falja, ndryshimi nga amnistia.
  • 20.Vrasja me dashje. Elementet perberes te saj. Llojet.
  • 21.Vrasja me paramendim.
  • 22.Vrasja e kryer ne kapercim te kufijve te mbrojtjes se nevojshme.
  • 23.Vrasja nga pakujdesia. Vrasja e kryer ne kushtet e tronditjes te forte psikike.
  • 24.Vrasja me dashje per shkak te cilesive te vecanta te viktimes.
  • 25.Vjedhja.
  • 26.Shkaterrimi i prones. Shkaterrimi i prones ne zjarr. Shakterrimi i prones me eksploziv.
  • 27.Kerkimi per dhenie mite dhe ndarja e mites.
  • 28.Organizimi i grumbullimeve dhe manifestimeve te paligjshme me pjesmarrje te forcave te armatosura.
  • 29.Plagosja e rende me dashje. Plagosja e lehte me dashje. Plagosja e rende nga pakujdesia.
  • 30.Prodhimi dhe mbajtja pa leje te armeve te ftohta. Prodhimi dhe mbajtja pa leje e armeve te gjuetise e sportive.
  • 31.Perpilimi i deklaratave te rreme. Fallsikimi i nenshkrimeve. Dhenia e informacioneve te rreme.
  • 32.Marredheniet seksuale me dhune me te miturat te moshes 14-18 vjec. Marredheniet seksuale me dhune me te rritur.
  • 33.Prodhimi dhe shitja e narkotikeve. Kultivimi i bimeve narkotike.
  • 34.Marredheniet seksuale me kercenim me perdorim arme. Marredheniet seksuale duke shperdoruar detyren.
  • 35.Kontrabande me mallrat e ndaluara. Kontrabande me mallra qe paguhet aksiz. Kontrabande ma mallrat e licensuara.
  • 36.Moskallezimi i krimit. Fshehja ose asgjegjesimi i kufomes. Fshehja e te ardhurave. Deshmi e rreme.
  • 37.Mbajtja e lokaleve per prostitucion.
  • 38.Nevoja e ekstradimit. Kushtet e rrezimit.
  • 39.Fallsifikimi i monedhave. Fallsifikimi i letrave me vlere. Fallsifikimi i leternjoftimit ose vizave.
  • 40.Pezullimi i ekzekutimit te vendimit me burgim dhe detyrimi per kryerjen e nje pune me interes publik. Parashikimi i ndjekjes penale.
  • 41.Dhenia e nje vendimi te padrejte. Parashikimi i ekzekutimit te denimit. Kundershtimi dhe goditja e gjyqtarit.
  • 42.Vjedhja duke shperdoruar detyren. Shperdorimi i detyres.
  • 43.Aktet terroriste.
  • 44.Vjedhja e bankave, e arkave te kursimit.
  • 45.Vjedhja me arme.
  • 46.Goditje per shkak te detyres.
  • 47.Banda e armatosur, organizata kriminale dhe grupi i strukturuar kriminal.
  • 48.Mashtrimi me subvensionet.
  • 49.Kundershtimi i punonjesit qe kryen nje detyre shteterore ose sherbim publik. Kundershtimi i nje punonjesi te policise se rendit publik.

Literatura
– Kodi Penal i Republikes se Shqiperise.
– Tekstet qe perdoren ne Fakultetin e Drejtesise te Republikes se Shqiperise.
– Komentari i Kodit Penal.
– Praktika gjyqesore e Gjykates Se Larte dhe e Gjykates Kushtetuese.
– Revistat shkencore ne fushen Juridike.

  • 1. Gjykata si subjekt i procesit civil.
  • 2. Gjykimi per vertetimin gjyqesor te fakteve.
  • 3. Permbajtja dhe afatet e ankimit, rekursit dhe rishikimi, dallimi ndermjet tyre.
  • 4. Kunderankimi (apeli kundershtues dhe kunderapeli).
  • 5. Gjykimi per heqjen ose kufizimin e zotesise per te vepruar.
  • 6. Padia. llojet e padive, elementet e saj. Barra e proves.
  • 7. Gjykimi per deklarimin e nje personi si te zhdukur ose te vdekur.
  • 8. Llojet e padive, shkaqet qe justifikojne ngritjen e padise.
  • 9. Gjykimi per zhvleresimin e letrave me vlere.
  • 10. Kushtet per te ushtruar te drejten e padise.
  • 11. Kundershtimi i veprimit ose i refuzimit te permbaruesit gjyqesor per kryerjen e nje veprim te caktuar.
  • 12. Permbajtja e kerkese padise. Elementet e saj.
  • 13. Ekzekutimi i detyrimeve per kryerjen e nje veprimi te caktuar.
  • 14. Kunderpadia. Dallimi i saj nga prapesimi dhe nga padia.
  • 15. Pjestimi gjyqesor.
  • 16. Kuptimi i provave. Llojet dhe klasifikimi i provave. Provat shkresore dhe provat materiale.
  • 17. Legjimiteti ekativ dhe legjimiteti pasiv i paleve.
  • 18. Kundershtimi i vlefshmerise se titullit ekzekutiv.
  • 19. Theniet e deshmitareve. Procedulra e pyetjes se deshmitareve.
  • 20. Kundershtimi i veprimeve permbarimore nga personi i trete.
  • 21. Procedura e gjykimit te kundershtimeve te veprimeve te permbaruesit gjyqesor.
  • 22. Titujt ekzekutive dhe urdheri i ekzekutimit.
  • 23. Ekspertimi dhe mendimi i ekspertit.
  • 24. Paditesi si subjekt.
  • 25. Cmuarja e provave.
  • 26. I padituri si subjekt i procesit gjyqesor civil.
  • 27. Nderhyresit kryesor si subjekte te procesit gjyqesor civil.
  • 28. Kufizimi i perdorimit te thenieve te deshmitareve.
  • 29. Marredheniet juridike proceduriale ekzekutive, elementet dhe permbajtja.
  • 30. Ekzekutimi i detyrimeve per dorezimin e sendeve.
  • 31. Shkresa e thjeshte. Kundershtimi i vertetesise se dokumentave.
  • 32. Nderhyresit dytesor si subjekte te procesit gjyqesor civil.
  • 33. Objekti i te provuarit ne gjykim.
  • 34. Veprimet e permbaruesit gjyqesor per ekzekutimin vuJlnetar dhe ate te detyrueshem.
  • 35. Kuptimi material i padise dhe kuptimi procedurial i saj. Pasojat qe sjell padia pas regjistrimit te saj ne gjyq.
  • 36. Veprimet e permbaruesit gjyqesor per ekzekutimin e detyrimeve ne te holla kundrejt shtetasve.
  • 37. Sigurimi i padise dhe sigurimi i proves, dallimi ndermjet tyre.

Literatura
– Dispozitat e Kodit te Ri Civil.
– Dispozitat e Kodit te Procedures Civile.
– Dispozitat e ligjit qe rregullojne pjesen e pare te kodit Tregetar.
– Dispozitat e ligjit per Shoqerite Tregetare.
– Dispozitat e Iigjit per Regjistrim Tregetar.
– Dispozitat e ligjit per Token.
– Dispozitat e Iigjit per Privatizimin.
– Dispozitat e ligjit per Privatizimin e Banesave Shteterore.
– Dispozitat e ligjit per Regjistrimin e Akteve te Gjendjes Civile.
– Dispozitat e ligj it per Dhomat e Tregetise dhe te lndustrise.
– Dispozitat e ligjit per Regjistrimin e Pasurise se Paluajtshme etj.
– Tekstet perkatese dhe leksionet qe shfrytezohen ne Fakultetet e Drejtesise te republikes se Shqiperise.
– Praktika gjyqesore e Gjykates te Lane dhe e Gjykates Kushtetuese.
– Revistat shkencore ne fushen Juridike.

  • 1. Sistemet procedurale penale dhe Kodi I Procedures Penale.
  • 2. Parimet kryesore te procedimit.
  • 3. Provat materiale.
  • 4. Mbrojtesi i caktuar kryesisht.
  • 5. Parimi i pavaresise te gjykates.
  • 6. Pyetja e te pandehurit.
  • 7. Afatet e hetimit dhe ato te paraburgimit.
  • 8. Veprimet paraprake per gjykimin e ceshijes.
  • 9. Pavlefshmeria e akteve procedurale.
  • 10. Te drejtat e te pandehurit ne procesin penal.
  • 11. Kompetencat lendore dhe tokesore.
  • 12. Akuzal e reja gjate gykimit.
  • 13. Rregullat per marijen e provave ne seance gjyqesore.
  • 14. Gjykimi i drejteperdrejte. Elementet perberes te nje vendimi gjyqesor.
  • 15. Ekspertimi.
  • 16. Pezullimi i hetimeve.
  • 17. Masat e sigurimit. Kushtet dhe kriteret per caktimin e masave te sigurimit.
  • 18. Masat e sigurimit personal dhe masat shternguese. Arrestimi ne flagrance.
  • 19. Gjykimi i shkurtuar.
  • 20. Deshmia.
  • 21. Te drejtat e mbrojtesit.
  • 22. Cmuarja e provave.
  • 23. Gjykimi ne apel.
  • 24. Kontrollet.
  • 25. Zevendesimi i mases se sigurimit.
  • 26. Rastet e pushimit te ceshtjes penale nga prokurori.
  • 27. Rradha e marrjes te provave.
  • 28. Rivendoja ne afat.
  • 29. Sigurimi i proves.
  • 30. Pergjimi i bisedimeve ose komunikimeve.
  • 31. Perkthimi i akteve.
  • 32. Padia civile ne procesin penal.
  • 33. Mjetet e ankinimit, llojet dhe dallimet midis tyre.
  • 34. Ballafaqimet.
  • 35. Revokimi i masave te sigurimit.
  • 36. Rishikimi i vendimeve.
  • 37. Bashkimi i procedimeve.
  • 38. Ekstradimi per jashte shtetit.
  • 39. Kushtet e procedimit.
  • 40. Dokumentet.
  • 41. Ndreqia e vendimit te gjykates.
  • 42. I demtuari akuzues ne procesin penal.
  • 43. Leterporosia nderkombetare.
  • 44. Zgjidhja e niosmareveshjeve perjudiksionin dhe kompetencen.
  • 45. Policia gjyqesore.
  • 46. Rastet e peijashtimit te gjyqtarit.
  • 47. Ekzekutimi i vendimeve penale te huaja.
  • 48. Dallimet midis gjykimit te drejtperdrejte dhe gjykimit te shkurtuar.
  • 49. Kqyrjet.
  • 50. Seanca e vleresimit te arrestit ne flagrance dhe ndaj te dyshuarit.

Literatura
– Kodi i Procedures Penale te Republikes se Shqiperise.
– Ligji “Per Avokatine ne Republiken e Shqiperise”.
– Tekstet qe perdoren ne Fakultetet e Drejtesise te Republikes se Shqiperise.
– Komentar i Kodit te Procedures Penale.
– Praktika gjyqesore e Gjykates se Larte dhe e Gjykates Kushtetuese.
– Revistat shkencore ne fushen Juridike.