Viti Akademik 2023-2024

Viti Akademik 2023-2024

Kalendari Shkurt 2024

Leksionet janë

E Martë, Grupi I & II, ora 16:30-20:30

E Martë, Grupi III & IV, ora 16:30-20:30

E Shtunë, Grupi V & VI, ora 10:30-12:30

 

 

Datë 13, 15 dhe 17 shkurt

·      Parimet kushtetuese

a.     Proporcionaliteti dhe mbrojtja e të drejtave të Njeriut në Gjykimin Kushtetues.

b.     Parimi i procesit të rregullt ligjor në jurisprudencën e Gjykatës Kushtetuese të Shqipërisë

 

·       Raporti prindër fëmi

a.     E drejta prindrore; 

b.     Kujdestaria mbi femijt; 

c.     Lnia e fmijeve pr rritje e edukim; 

d.     Detyrimi prindror ndaj fmijve t mitur me zgjidhjen e marteses. 

Datë 20, 22 dhe 24 shkurt

·      Analizë e vendimeve të GJK

a.     Natyra dhe forma e vendimeve të GJK.

b.     Efekti i gjësë së gjykuar dhe përfundimtar i vendimit, efekti erga omnes.

c.     Fuqia juridike e vendimeve të GJK

 

·      E Drejta Detare Kombëtare dhe Ndërkombëtare

a.     Konventa e OKB-së për të Drejtën Ndërkombëtare të Detit dhe zbatimi i saj në Shqipëri;

b.     Burime të tjera të së drejtës ndërkombëtare detare;

c.     Bazat e së drejtës së brendshme detare dhe Kodi Detar;

    1.  

Datë 27, 29 shkurt dhe 02 mars

·      Gjykimi Gjykatën e Lartë

a.     Rekursi (përmbatja, afatet, kundërrekursi)

b.     Shqyrtimi në kolegjet e bashkuara

c.     Vendimet e Gjykatës së Lartë

d.     Reforma e ligjit Nr. 44/2021 “Për Disa Shtesa dhe Ndryshime në Ligjin Nr. 8116, Datë 29.3.1996, “Kodi i Procedurës Civile i Republikës së Shqipërisë”, të Ndryshuar

 

·      Lejet e ndërtimit, kontrolli ndërtimor, çertifikimi i objekteve të pajisura me leje ndërtimi; GJEDNJ dhe Shqiperia

a.     Llojet e Lejeve te ndertimit (leje ndertimi, deklarate paraprake punimesh, leje njoftuese prane njesive administrative – perkufizimi, dokumentacioni i nevojshem dhe procedura per tu pajisur).

b.     Kontrolli ndërtimor dhe çertifikimi i objekteve te pajisura me leje ndertimi (organet kompetente, masat administrative, aktet e kontrollit, çertifikata e perdorimit – dokumentacioni dhe procedura)

c.     GJEDNJ mbi lejet e ndërtimet; Rasti i Shqipëris – qëndrimi mbi ndërtimet, (çështjet Mullai dhe të tjerë kundër Shqipërisë, Sharxhi dhe të tjerë kundër Shqipërisë, Ivanova dhe Çerkezov kundër Bullgarisë, F.M. ZUMTOBEL Gesellschaft mbH & Co. KG dhe Franz Martin ZUMTOBEL kundër Austrisë).