Organograma

DOMA E AVOKATISE
T I R A N E

KRYETAR
FATMIR BRAKA
CEL : 0682040553

SEKRETARI
ZANA HASKO
CEL : 0682040553

DHOMA E AVOKATISE
D U R R E S

KRYETAR
SKENDER KORRIKU
Cel.0682154094

SEKRETARI
DENADA BAÇI
Cel.0695722175

DHOMA E AVOKATISE
E L B A S A N

KRYETAR
HYSEN KOVAÇI
Cel.0685274828

SEKRETARI
FLUTURAK RUSI

Cel.0682307567

DHOMA E AVOKATISE
V L O R E

KRYETAR
EDMOND DEMA
Cel.0692244193

SEKRETARI
DRITA AGAJ
Cel.0695133016

DHOMA E AVOKATISE
S H K O D E R

KRYETAR
ILIR GOLEMI
Cel.0698982002

SEKRETARI
LAURETA VATHI
Cel.0672064341

DHOMA E AVOKATISE
F I E R

KRYETAR
ZENUN HAJDARMATAJ
Cel.0682040553

SEKRETARI
YLLI ASIMETAJ
Cel.0682019520

DHOMA E AVOKATISE
L U S H N J E

KRYETAR
KOZMA JANO
Cel.0682303311

SEKRETARI
ENEA SALATI
Cel.0695213339

DHOMA E AVOKATISE
L E Z H E

KRYETAR
SAMI DEMA
Cel.0682062139

SEKRETARI
QAZIM MENECI
Cel.0692172352

DHOMA E AVOKATISE
G J I R O K A S T E R

KRYETAR
ARJAN SOTIRI
Cel.0692074232

SEKRETARI
KLAUDI ZHOLI
Cel.0695393052

DHOMA E AVOKATISE
K O R C E

KRYETAR
ARBEN LENA
Cel.0692083389

SEKRETARI
MARINELA KAÇORI
Cel.0692996474

DHOMA E AVOKATISE
S A R A N D E

KRYETAR
MERDAN NORA
Cel.0692248830

SEKRETARI
LEZE ZISI
Cel.0692481357

DHOMA E AVOKATISE
B E R A T

KRYETAR
AGRON MAHMUTAJ

Cel.0692073005

SEKRETARI
STELA QAKO
Cel.0698269116

DHOMA E AVOKATISE
D I B E R

KRYETAR
ISMAIL UKA

Cel.0682640048

SEKRETARI
SUZANA HOTI

DHOMA E AVOKATISE
K U K Ë S

KRYETAR
LIR NERGUTI

Cel.0672065599