Dokumentat per Aplikim prane Shkolles se Avokatise

DHOMA KOMBETARE E AVOKATEVE TE SHQIPERISE

KESHILLI DREJTUES

 

 

Tel : 00 355 42 251876

                  

         

 

 

 

 

 

 

 

  DOKUMENTAT E RREGJISTRIMIT PER ASISTENT AVOKAT

     1.     FOTOKOPJE  NOTERIZUAR E DIPLOMES BACHELOR DHE MASTER SHKENCOR OSE PROFESIONAL.

     2.     FOTOKOPJE E NOTERIZUAR E ÇERTIFIKATES SE NOTAVE

     3.     NJEHSIMI I DIPLOMES NGA MINISTRIA E ARSIMIT (Për studentët që kanë përfunduar studimet jashtë shtetit)

     4.     FOTOKOPJE TE KARTES SE IDENTITETIT

     5.     VERTETIMIN E GJENDJES GJYQESORE (Dëshmia e Penalitetit sigurohet nepermjet aplikimit në Postën Shqiptare)

     6.     VERTETIM NGA GJYKATA DHE PROKURORIA ku vertetohet se nuk ka procedim penal ne proces.

     7.     VERTETIM  AVOKATIT, KU VERTETOHET PRANIMI PER FILLIMIN PER KRYERJEN  STAZHIT 1 VJECAR TE as/AVOKATIT

          (Për asistentet e rretheve edhe vertetimi i dhomes avokatise per kete qellim).

     8.     KERKESA DREJTUAR DHOMES KOMBETARE AVOKATISE (Përveç identitetit duhet te shënohet nr.telefoni dhe adrese e-mail)

     9.     FOTOGRAFI  (Për Dokument), COPE  1

     10.                        1’000 LEKE  PER TARIFE  ASISTENT AVOKAT

     11.                          2’000 LEKE TARIFA E REGJISTRIMIT SHKA

     12.                         PAGESA E KESTIT FILLESTAR PER TARIFEN E FREKUENTIMIT TE SHKA.

 

Shënim: Të gjithë asistentë avokatët në periudhën Shtator - Tetor të çdo viti duhet të regjistrohen pranë Shkollës Kombëtare të Avokatisë për të ndjekur ciklin 1 vjeçar të trajnimit fillestar, si një detyrim ligjor për të fituar të drejtën e ushtrimit të profesionit të avokatit.