Academic Year 2023-2024

Academic Year 2023-2024

Kalendari

Maj 2024

Grupi I & II: e martë, nga ora 16:30

Grupi III & IV: e enjte, nga ora 16:30

Grupi V & VI: e shtunë, nga ora 10:30

 

(informacion: leksionet do të vazhdojnë deri në korrik)

30 prill, 2 dhe 4 maj

·      Sistemi shqipëtar i drejtësisë administrative:

a.     Objekti dhe kufijtë e gjykimit të çështjeve administrative në Gjykatën e Lartë

b.     Afatet dhe mënyra e paraqitjes se rekursit, në formë dhe përmbajtje.

c.     Shkaqet ligjore të rekursit. Shkeljet e rënda procedurale. Zbatimi i gabuar i ligjit material. Mosrespektimi i praktikës gjyqësore të Gjykatës së Lartë. Konstatimi i gjendjes faktike në mënyrë jo të plotë dhe të gabuar.

 

·      Gjuha dhe teksti :

a.     Gjuha e shkruajtur dhe gjuha e folur;

b.     Gjuha e përditshme dhe gjuha juridike;

c.     E folura dhe e shkruajtura.

 

7, 9, dhe 11 maj

·      Struktura e tekstit:

a.     Teknikat e përpilimit të akteve gjyqësore

b.     Teknikat e shkrimit të mendimit juridik

c.     Mendimi juridik

 

·      Proceset kalimtare të pronësisë dhe shërbimi kadastral

a.     Evoluzioni legislativ

b.     Sistemi Multifunksional të Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme.

c.     Komisioni i Venecias mbi proceset kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërisë.

 

 

14, 16, dhe 18 maj

·      Sistemi shqipëtar i drejtësisë administrative:

a.     Raporti ndërmjet kushtetutshmërisë dhe paligjshmërisë.

b.     Akti administrativ ndërmjet kontrollit gjyqësor dhe kontrollit kushtetues.

c.     Dallimi ndërmjet kontrollit të kushtetutshmërisë dhe ligjshmërisë së akteve normative të organeve të pushtetit ekzekutiv

 

 

·      Masat e Sigurimit

a.     Praktika gjyqësore

b.     Kriteret dhe kushtet.

c.     Caktimi, kërkesa per ndryshime, dhe revokimi.

 

21, 23, dhe 25 maj

·      Vendimet e GJEDNJ dhe Shqipëria

a.     Permbledhje e çeshtjeve me te rendesishme GJEDNJ ku pale ka qene shteti Shqiptar.

b.    Faktet dhe vendimet konkrete.

c.     Roli i tyre mbi të drejtën e brëndshme shqiptare.

 

·      Shpërdorimi i Detyrës

a.     Dallimi nga veprat penale të ngjashme me të

b.     Shpërdorimi i Detyrës në Shqipëri: Qasje Krahasuese me Vende të tjera të BE-së

c.     Praktika Gjygjësore